ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

26. Marts 2019 /Nr.12 (1070)

Princips "piesārņotājs maksā"
1 komentāri
Vita Bērziņa
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes maģistrantūras programmas studente 

Viens no vides aizsardzības tiesību pamatprincipiem gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī ir princips "piesārņotājs maksā". Tas ir princips, kuru ievēro, veidojot vides politiku valstī un pieņemot lēmumus, kas var ietekmēt vidi vai cilvēku veselību. Galvenie principa mērķi vides jomā ir tieši piesārņojuma samazināšana un tādu lēmumu pieņemšana, kas sekmētu vides attīstību. Lai gan vides tiesību normatīvajos aktos tiek sniegta "piesārņotājs maksā" definīcija, tā nespēj pilnībā atklāt principa piemērošanas aspektus, kuri ir būtiski principa mērķu sasniegšanai. Raksta mērķis ir sniegt nelielu ieskatu principa attīstībā, noskaidrot, kas ir piesārņojums, kas ir piesārņotājs un kādas izmaksas piesārņotājam jāsedz. Tāpat rakstā tiek aplūkota viena no vides tiesību problēmām – vēsturiskais piesārņojums, kas saistīta arī ar principu "piesārņotājs maksā".

1. Principa "piesārņotājs maksā" attīstība

Vēsturiski "piesārņotājs maksā" attīstījies kā ekonomisks koncepts. Līdz ar piesārņojuma ietekmes pieaugumu uz vidi, cilvēku veselību un īpašumu tieši ekonomisti izvirzījās priekšplānā ar risinājumu meklēšanu piesārņojuma novēršanai. Sākotnēji tika uzskatīts, ka rūpnīcu gāzu emisijas izraisītais kaitējums videi ir "sociāls kaitējums", kurš jāsedz no sociālajām izmaksām,1 proti, par kaitējumu nemaksā piesārņotājs ar privātajiem līdzekļiem, bet gan visa sabiedrība kopumā,2 tādējādi ļaujot izvairīties no atbildības konkrētām personām. Kā galvenā pozīcija tika izvirzīta ideja, ka ekonomisko efektivitāti varētu sasniegt tikai tad, ja visas piesārņojuma radītās izmaksas tiktu integrētas uzņēmumos, kuru darbības rezultātā piesārņojums radies.3 Šī pozīcija kļuva par pamatu principa "piesārņotājs maksā" attīstībai.

1971. gadā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – OECD) rīkotajā seminārā "piesārņotājs maksā" pirmo reizi tika apspriests plašā mērogā, piedaloties lielāko valstu pārstāvjiem. 1972. gadā OECD padome rekomendēja noteikt principu "piesārņotājs maksā" par vides politikas un ekonomikas pamatprincipu.4 Rekomendācijā tika noteikts, ka, nosakot piesārņojuma novēršanas un kontroles izmaksu sadali, jāizmanto princips "piesārņotājs maksā", saskaņā ar kuru iepriekš minētās izmaksas jāsedz piesārņotājam. Piesārņotājam piesārņojuma novēršanas un kontroles izmaksas jāatspoguļo saražotās produkcijas cenās,5 jo, kamēr šīs izmaksas būs visas sabiedrības izmaksas, piesārņotājs nebūs ieinteresēts piesārņojuma samazināšanā.6 Dokumentā uzsvars likts uz to negatīvo apstākļu novēršanu tirdzniecības jomā, ko varētu izraisīt valsts piešķirtās subsīdijas piesārņojuma novēršanai, bet ne uz pašu piesārņojuma novēršanu. Saskaņā ar OECD skaidrojumiem princips "piesārņotājs maksā" ir efektivitātes princips, kura galvenais uzdevums ir izmaksu sadale, bet ne piesārņojuma samazināšana. Taču OECD rekomendācijas darbojās tikai kā ieteikums bez jebkāda saistoša spēka.7

1972. gadā, pāris dienas pirms OECD deklarēja principu "piesārņotājs maksā", notika Stokholmas konference, kas bija pavērsiens starptautisko vides tiesību un izpratnes par vides pasliktināšanos attīstībā. Stokholmas konferencē tika sniegta iniciatīva "piesārņotājs maksā" iekļaušanai valstu darbībās, lai novērstu piesārņojumu.8 Vēl pāris mēnešus vēlāk Eiropas Kopienas dalībvalstu vadītāji tikās Parīzē, lai apspriestu Kopienas vides stratēģiju, jo, lai gan visas šīs valstis bija arī OECD dalībvalstis, OECD rekomendācijas neietvēra stratēģijas vides aizsardzībai. 1973. gadā Eiropas Kopienas Padome apstiprināja pirmo programmu rīcībai vides jomā,9 un kā viens no Kopienas vides politikas principiem tika noteikts princips "piesārņotājs maksā".10 Eiropas Komisija 1974. gada paziņojumā sniedza "piesārņotājs maksā" skaidrojumu, kā arī Komisijas paziņojumā tika noteikta rīcība gadījumiem, kad piesārņotāja noteikšana var izrādīties pārāk sarežģīta vai neiespējama, sevišķi, kad piesārņojumu radījuši vairāki cēloņi. Lai gan skaidrojumos Kopiena bija pilnībā pārņēmusi OECD interpretāciju, tās skatījums uz principu "piesārņotājs maksā" bija plašāks,11 jo ietvēra ne tikai piesārņojuma novēršanu un samazināšanu, bet arī citu traucēkļu, piemēram, skaņas vai vibrācijas, novēršanu.12 Tomēr arī Eiropas Komisijas paziņojumā ietvertie noteikumi bija vairāk ar ekonomisku, nevis vides aizsardzības raksturu.

1975. gada martā, sekojot Eiropas Komisijas paziņojumam, Eiropas Padome pieņēma rekomendāciju,13 kurā, ievērojot Eiropas Komisijas paziņojumā noteiktos principus, aicināja dalībvalstis ievērot izmaksu sadalījumu un valsts institūciju rīcību vides aizsardzības jomā. Arī šai rekomendācijai nebija nekāda saistoša spēka, taču, sekojot tai, "piesārņotājs maksā" tika iekļauts visās rīcības vides jomā programmās, protams, ar nelielām izmaiņām skaidrojumos.

3
komentāri (1)
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Nataļja
4. Aprīlis 2019 / 09:22
0
ATBILDĒT
Ļoti labs raksts
visi numura raksti
Annija Kārkliņa, Ēriks Krēsliņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Darba tiesību aktuālie problēmjautājumi
Raksta mērķis ir analizēt jautājumu par to, kā darba tiesisko attiecību ietvaros ir iespējams līdzsvarot darbinieka un darba devēja intereses. Lai atspoguļotu minētā jautājuma problemātiku, raksta ietvaros analizētas vairākas Darba ...
1 komentāri
Edgars Riņķis
Skaidrojumi. Viedokļi
Darba tiesisko attiecību pušu līdzsvars pēc nesenajiem Darba likuma grozījumiem
2018. gada 28. novembrī stājās spēkā grozījumi Darba likumā. Tajos tika grozīta 112. pantā noteiktā atlaišanas pabalsta izmaksa un precizēta prasības celšanas kārtība pabalsta neizmaksāšanas gadījumā. Nav šaubu, ka šī ...
Irēna Liepiņa
Viedoklis
Koplīgums kā instruments darbinieku un darba devēju interešu ievērošanai
Pagājušonedēļ, 18. un 19. martā, notika Baltijas jūras valstu arodbiedrību tikšanās, kurā īpaša uzmanība tika veltīta nozares koplīgumiem un Zviedrijas sociālajam modelim. Savukārt starptautiskās konferences "Nozaru koplīgumi un ...
Jurista Vārds
Tiesību prakse
Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā "Kangers pret Latviju"
Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) 14. martā pasludināja spriedumu lietā "Kangers pret Latviju",1 ar sešām balsīm pret vienu secinot, ka ir noticis Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (Konvencija) 6. panta ...
Karīna Baltiņa
Juridiskā darba tirgus
Jaunais jurists: Karīna Baltiņa
AUTORU KATALOGS