ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

25. Oktobris 2022 /Nr.43/44 (1257/1258)

Izslēgšana no publiskā iepirkuma procedūras uz aizdomu pamata par karteli
1 komentāri
Debora Pāvila
Zvērināta advokāte, ZAB "Vilgerts" partnere 
Diāna Adamoviča
ZAB "Vilgerts" juriste 

Šajā rakstā autores apskatīs šādus galvenos jautājumus. Pirmkārt, kas ir saprotams ar jēdzienu "pietiekami pārliecinošas norādes". Otrkārt, vai pasūtītājam būs rīcības brīvība izslēgt pretendentus no iepirkuma procedūras, ja pasūtītāja rīcībā ir pietiekami pārliecinošas norādes par karteli. Treškārt, vai jaunais izslēgšanas iemesls būs piemērojams, ja pasūtītājam ir aizdomas, ka saistītu sabiedrību piedāvājumi nav sagatavoti neatkarīgi. Ceturtkārt, vai pretendentam būs iespēja iesniegt uzticamības atjaunošanas pierādījumus. Beigās autores apskatīs iespējamo alternatīvo risinājumu izslēgšanas lēmuma sagatavošanas vietā.

Karteļi jeb aizliegtas vienošanās starp konkurentiem, kas noslēgtas ar mērķi kropļot efektīvu konkurenci tirgū, tiek sodīti ar smagiem naudas sodiem, kā arī ar vainīgo tirgus dalībnieku izslēgšanu no publisko iepirkumu tirgus. Šobrīd iemesls izslēgšanai no iepirkuma procedūras saistībā ar konkurences tiesību pārkāpumiem ir vienīgi spēkā stājies kompetentās institūcijas lēmums vai tiesas spriedums, ar ko konstatēta karteļa vienošanās. Taču no jaunā gada pasūtītājiem būs jākļūst par konkurences tiesību ekspertiem, dzenot pēdas "pietiekami pārliecinošām norādēm" par karteļa vienošanos. Proti, 2023. gada 1. janvārī spēkā stāsies grozījumi Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL), kas paredz jaunu izslēgšanas iemeslu – "ja pasūtītāja rīcībā ir pietiekami pārliecinošas norādes, lai secinātu, ka kandidāts vai pretendents ir ar citiem piegādātājiem noslēdzis vienošanos, kas vērsta uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu".

Šajā rakstā autores apskatīs šādus galvenos jautājumus. Pirmkārt, kas ir saprotams ar jēdzienu "pietiekami pārliecinošas norādes". Otrkārt, vai pasūtītājam būs rīcības brīvība izslēgt pretendentus no iepirkuma procedūras, ja pasūtītāja rīcībā ir pietiekami pārliecinošas norādes par karteli. Treškārt, vai jaunais izslēgšanas iemesls būs piemērojams, ja pasūtītājam ir aizdomas, ka saistītu sabiedrību piedāvājumi nav sagatavoti neatkarīgi. Ceturtkārt, vai pretendentam būs iespēja iesniegt uzticamības atjaunošanas pierādījumus. Beigās autores apskatīs iespējamo alternatīvo risinājumu izslēgšanas lēmuma sagatavošanas vietā.

 

1. Jauns izslēgšanas iemesls PIL

Direktīvas 2014/241 57. panta 4. punkta (d) apakšpunkts atļauj pasūtītājiem Eiropas Savienības dalībvalstīs izslēgt no dalības publiskā iepirkuma procedūrā pretendentus, ja par tiem pasūtītāja rīcībā ir pietiekami pārliecinošas norādes, lai secinātu, ka tie ir noslēguši tādas vienošanās ar citiem ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir izkropļot konkurenci (kartelis).

Šobrīd PIL šī Direktīvas norma nav ieviesta pilnīgi.2 Proti, Latvijas likumdevējs PIL 42. panta pirmās daļas 6. punktā bija atstājis vienīgi jau iepriekšējā Direktīvā 2004/183 paredzēto izslēgšanas iemeslu – ja ir pierādījumi par pretendenta vainu konkurences tiesību pārkāpumā.4 Taču šogad PIL tika veikti nozīmīgi grozījumi, kas stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī (turpmāk – Grozījumi).5 Kopumā Grozījumu mērķis bija precizēt jau pārņemtās Direktīvas 2014/24 tiesību normas6 un citstarp papildināt publisko iepirkumu regulējumu ar jaunu tiesību normu – paplašināt pasūtītāja iespējas izslēgt kandidātus un pretendentus no iepirkuma procedūras.7

PIL 42. panta otrajā daļā ir noteikti kandidātu un pretendentu izslēgšanas iemesli. Ar Grozījumiem minētā panta daļas 7. punkts tiks izteikts jaunā redakcijā, paredzot jaunu izslēgšanas iemeslu – "ja pasūtītāja rīcībā ir pietiekami pārliecinošas norādes, lai secinātu, ka kandidāts vai pretendents ir ar citiem piegādātājiem noslēdzis vienošanos, kas vērsta uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu".

komentāri (1)
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Agnis Sauka
15. Decembris 2022 / 12:34
0
ATBILDĒT
EST atzīst Latvijas tiesisko regulējumu attiecībā uz iepirkuma pārtraukšanu saistīto uzņēmumu gadījumā par pretēju samērīguma principam un Direktīvas 2014/24 18.panta 1.punktam.

Skat. lietu C‑769/21: "Samērīguma princips Direktīvas 2014/24/ES 18. panta 1. punkta izpratnē ir jāinterpretē tādējādi, ka tam ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, kurā līgumslēdzējai iestādei ir noteikts pienākums pārtraukt publiskā iepirkuma procedūru tad, ja pretendents – kas sākotnēji izraudzīts tāpēc, ka bija iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, un kas ir atsaucis šo piedāvājumu – ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku ar nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iesniegušo pretendentu."
visi numura raksti
Lauris Rasnačs
Numura tēma
Tirgus attiecības un to regulējums no Latvijas skatpunkta
Elīza Siliņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Vienotā tirgus ietekme uz Eiropas Savienības konkurences tiesību regulējumu
Šajā rakstā tiks īsi apskatīta ES konkurences tiesību vēsture, norādīti pāris piemēri par ES vienotā tirgus ietekmi uz konkurences tiesībām ES un piedāvāts to salīdzinājums ar ASV. Raksta mērķis ir uzsvērt ES vienotā tirgus ...
Elīza Roshofa
Skaidrojumi. Viedokļi
Izaicinājumi, piemērojot konkurences tiesības digitālajos tirgos: konkrētais tirgus un tā struktūras novērtējums
Rakstā padziļināti tiks pētīti vairāki problēmjautājumi, kas jau iepriekš ir identificēti autores 2022. gada 29. martā "Jurista Vārdā" publicētajā rakstā saistībā ar konkrēto tirgu un tirgus varas novērtējumu digitālajām ...
Patrīcija Bodniece
Skaidrojumi. Viedokļi
Uzņēmumu iegādes un apvienošanās kontroles novērtējums Eiropas Savienībā digitālajā vidē
Raksta autore lasītājam sniegs priekšstatu par to, kā pašreizējais digitālais tirgus tiek regulēts apvienošanās kontroles perspektīvā, kā arī iepazīstinās ar killer acquisitions teoriju un kā šī teorija no farmācijas nozares ir ...
Artūrs Spīgulis
Skaidrojumi. Viedokļi
Laulību ietekme uz tirgus dalībnieku apvienošanos Konkurences likuma regulējuma ietvaros
Pēdējos gados Konkurences padome (turpmāk – Padome) informē, ka pieaug uzņēmumu vēlme apvienoties un līdz ar to palielinās Padomē izvērtējamo ziņojumu par apvienošanos skaits.1 Tomēr, vērtējot Konkurences likuma regulējumu ...
AUTORU KATALOGS