Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

AFIŠA

21. Marts 2019 / 09:44

Esi aktīvs uz izsaki savu viedokli par TM priekšlikumiem reformēt piespiedu nomas regulējumu!
11 komentāri

Dalītais īpašums

Dalītajā īpašumā kopumā atrodas 206 600 būves, kas atrodas uz 68 900 citām personām piederošām zemes vienībām. No tām 3677 ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās atrodas 110 970 dzīvokļu. Līdz ar to dalītā īpašuma problemātika skar ievērojamu skaitu nekustamo īpašumu īpašnieku valstī.

Piespiedu noma

Piespiedu nomas tiesiskās attiecības, lai arī pastāv vairāk nekā 20 gadus, vēl joprojām rada daudz izaicinājumu gan tajās iesaistītajām personām, gan likumdevējam, cenšoties rast līdzsvaru starp šo personu tiesiski aizsargājamām interesēm.

Ar Satversmes tiesas 2018. gada 12. aprīļa spriedumu lietā Nr. 2017-17-01 par Satversmei neatbilstošiem un spēkā neesošiem no 2019. gada 1. maija tika atzīti pēdējie grozījumi normatīvajos aktos, kas skar šīs attiecības. Tas bija jau trešais Satversmes tiesas spriedums tikai jautājumā par nomas maksu. Arī likums piespiedu nomas maksas jautājumā ir grozīts piecas reizes.

Regulējuma problemātika

2017. gada grozījumu mērķis bija noteikt šī brīža ekonomiskajai situācijai taisnīgu nomas maksu dalītajā īpašumā iesaistītajām personām. Tomēr šie grozījumi attiecas tikai uz daļu no 3677 dalītajā īpašumā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem (tiem, kas nav noslēguši līgumu vai izšķīruši strīdu tiesā).

Šobrīd tikai attiecībā uz nomas maksu pastāv šādi varianti atkarībā no tā, kādas ir būves, kā tās tika radītas kā patstāvīgi nekustamā īpašuma objekti, vai kurai personai pieder zeme:

 • nomas maksu nosaka Ministru kabinets[1];
 • nomas maksa jānosaka vienojoties, ja vienošanos nav iespējams panākt, tiesa to nosaka 6% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā[2];
 • nomas maksa nedrīkst pārsniegt 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā[3];
 • nomas maksu nosaka vienojoties. Ja vienošanos nav iespējams panākt, tā nedrīkst pārsniegt 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā (4% no 2019. gada 1. janvāra un no 1. maija regulējums zaudē spēku)[4];
 • regulējuma nav (būtībā nomas maksu nosaka tiesa pēc saviem ieskatiem)[5];
 • nomas maksa nedrīkst pārsniegt zemes nodokļa lielumu[6];
 • nomas maksu nosaka vienojoties, saskaņā ar Ministru kabineta noteikto maksimālo nomas maksas līmeni[7].

Bez visa minētā, bieži pušu attiecības regulē vienošanās vai tiesas spriedums, kas nodibināts iepriekš spēkā esoša regulējuma ietvaros. Piemēram, ir spēkā spriedumi, kuri nosaka, ka nomas maksa ir 6% no zemes kadastrālās vērtības gadā un nomniekam ir jākompensē nekustamā īpašuma nodokļa maksājums zemes īpašniekam. Tā rezultātā, atkarībā no situācijas, saskaņā ar spēkā esošo regulējumu nomas maksa piespiedu nomā var būt robežās no 1,65% līdz vairāk kā 9% no lietošanā esošās zemes kadastrālās vērtības. Vienošanās gadījumā šīs atšķirības var būt vēl lielākas.

Pastāvot tik dažādām situācijām pēc būtības salīdzināmos un līdzīgos apstākļos (dalītā īpašuma pastāvēšana) secināms, ka šobrīd nevar runāt par sistēmisku likumdevēja pieeju problēmas risināšanai.

Ja šobrīd tiktu veikti grozījumi tikai tajos normatīvajos aktos, kuru tiesību normas ir atzītas par spēkā neesošām no 2019. gada 1. maija, pastāv liela iespējamība, ka citas dalītajā īpašumā iesaistītas personas agrāk vai vēlāk apstrīdētu to tiesību normu atbilstību Satversmei, kuras regulē tām piemērojamos gadījumus. Pēc būtības nav iespējams pamatot, kādēļ vienkārši pēc privatizācijas un zemes reformas procesa atšķirībām, kādai personai par sev piederošām būvēm taisnīgi  ir maksāt atlīdzību 6% no kadastrālās vērtības gadā, kādai ne vairāk kā 5%, kādai 4% un kādai pēc tiesas ieskatiem noteiktu nomas maksu. Līdz ar to Tieslietu ministrija neredz, ka uz 2019. gada 1. maiju risinājums būtu meklējams tikai apstrīdēto normu grozījumos.

Risinājumi

Tieslietu ministrijas piedāvājums ir pārveidot līdzšinējās piespiedu nomas attiecības par likumiskajām zemes lietošanas tiesībām un paredzēt tām vienotu regulējumu visiem piespiedu dalītā īpašuma gadījumiem, neatkarīgi no tā izveidošanās tiesiskā pamata. Šāds koncepts novērstu neparedzētas sekas, kas ir radušās no nomas institūta izmantošanas dalītā īpašuma stāvokļa risināšanai, piemēram, atšķirīgu nodokļu piemērošanu pēc būtības identiskos gadījumos (PVN un NĪN piemērošana). Ar pāreju uz likumiskās zemes lietošanas tiesībām tiktu izbeigta esošā situācija, kur pušu attiecības regulē spriedumi un līgumi, kas ir radīti uz vairs spēkā neesoša regulējuma pamata, bet vēl joprojām ir spēkā.

Ieviešot likumiskas zemes lietošanas tiesības par kompensāciju, būtu iespējams paredzēt vienu kompensācijas apmēru visiem gadījumiem, jo arī tiesību un pienākumu, un nodokļu regulējums visiem būtu identisks. Savukārt dalītajā īpašumā iesaistītajām pusēm nebūtu jārisina strīdi par to, kuras no dažādām tiesību normām ir piemērojamas konkrētajam gadījumam. Šādā situācijā kompensāciju varētu paredzēt 4% gadā no lietošanā esošās zemes kadastrālās vērtības. Šī aprēķina pamatā ir koncepts, ka ienākumam, ko zemes īpašnieks vajadzētu iegūt no zemes ir jābūt robežās starp 2,1-2,5% no tās vērtības, savukārt nekustamā īpašuma nodokļa pamatlikme ir 1,5% no tās kadastrālās vērtības. Tāpat arī ir jāņem vērā risks, ka ne vienmēr kompensāciju zemes īpašnieks saņems (maksātnespēja, piedziņas neiespējamība). Līdz ar to kompensācijas maksa 4% gadā no zemes kadastrālās vērtības būtu uzskatāma par ekonomiski pamatotu, līdzsvarotu un atbilstošu apmēru, ņemot vērā dalītajā īpašumā iesaistīto personu tiesiskās intereses.

Vienlaikus, ieviešot likumiskas zemes lietošanas tiesības kā dalītā īpašuma tiesisko attiecību regulējošo institūtu, ir iespējams risināt jautājumus, kuru šobrīd nomas institūts nerisina, bet kas rada sarežģītus strīdus dalītā īpašuma iesaistīto personu starpā. Būtiskākais šajā aspektā ir nepieciešamība nodrošināt būvju īpašniekam iespēju būvēt palīgēkas un komunikācijas uz lietošanā esošās zemes, kas ir nepieciešamas galvenās lietas (patstāvīgās būves) ekspluatācijai.

Vienotā regulējuma būtiskākas iezīmes:

 • likumā noteikts fiksēts zemes lietošanas kompensācijas apmērs 4% gadā no zemes kadastrālās vērtības visiem piespiedu dalītā īpašuma gadījumiem;
 • maksimāli strīdi par kompensācijas maksas piedziņu pakļauti vienkāršotu prasību izskatīšanai;
 • samazināta nepieciešamība pēc pušu vienošanās, lai saistību ietvars nebūtu jānosaka ar vienošanos vai tiesas spriedumu;
 • identificēts zemes lietošanas tiesību saturs;
 • 3 gadu noilgums jebkuriem prasījumiem no zemes lietošanas attiecībām;
 • esošo attiecību pāreja uz jauno regulējumu, novēršot sadrumstalotību.

Būtiski, ka šāds regulējums arī ļautu nākotnē likumdevējam efektīvi reaģēt uz tiesisko vai faktisko apstākļu izmaiņām, kas prasītu regulējuma grozīšanu.               

Plašāk iepazīties ar izstrādāto regulējumu var ŠEIT!

Savu viedokli vari iesniegt rakstveidā līdz 2019. gada 4. aprīlim, nosūtot to uz e-pasta adresi toms.dreika@tm.gov.lv

[1] Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9., 15., 20., 26. pants.

[2] Likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12. panta pirmās daļas pirmā piezīme (viendzīvokļa dzīvojamās mājas) un 12. panta otrā daļa (dažādas publiskās personas būves).

[3] Likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 6. panta sestā daļa.

[4] Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 54. panta pirmā otrā daļa un Likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12. panta 2.1daļa.

[5] Likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12. panta trešā daļa un likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta desmitā daļa.

[6]  Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 53. panta piektā daļa.

[7] Likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 57. panta ceturtā daļa.

2
2
komentāri (11)
11 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
VB
26. Marts 2019 / 12:25
0
ATBILDĒT
Te vienīgais vārds būtu: nacionalizācija!
Lasītājs
22. Marts 2019 / 13:35
0
ATBILDĒT
Esmu iepazinies ar likumprojektu, bet šajā projektā nevienā lappusē nav izskaidroti (atklāti) konkrētās kompensācijas 4% apmēra izveidošanās kritēriji/aprēķini. Tāpat TM nav informējusi, vai ir veikusi izpēti par to, kāds piespiedu nomas regulējums un kompensācijas apmērs pastāv/ir noteikts citās Eiropas Savienības dalībvalstīs (piemēram, Lietuvā un Igaunijā).
Armands > Lasītājs
22. Marts 2019 / 16:17
0
ATBILDĒT
Citās ES dalībvalstīs piepiedu noma nepastāv (piemēram, Francijā vai Spānijā nebija 50 gadus ilgs PSRS okupācijas periods ar īpašumu nacionalizāciju un pēc tās sekojošā denacionalizācija). Igaunija un Lietuva šādās situācijās īpašuma tiesības uz zemi neatjaunoja, bet tā vietā vēsturiskajiem mantiniekiem kompensēja.
Sarmite Zeltina
21. Marts 2019 / 20:30
0
ATBILDĒT
...”Šī aprēķina pamatā ir koncepts, ka ienākumam, ko zemes īpašnieks vajadzētu iegūt no zemes ir jābūt robežās starp 2,1-2,5% no tās vērtības, savukārt nekustamā īpašuma nodokļa pamatlikme ir 1,5% no tās kadastrālās vērtības. “....:
Saņemot kompensācijas maksājumu 4% apmērā, zemes īpašniekam 2,1-2,5% tie būs ieņēmumi nevis ienākumi.
Juris
21. Marts 2019 / 19:56
2
ATBILDĒT
Seski, nedramatizē situāciju!
50 procenti dzīvokļu īpašnieki brauc ar labiem autiņiem un otra puse katru mēnesi notērē 100 EUR cigaretēs un alkoholā!!!
Par ko mēs runājam?!?!
Armands > Juris
22. Marts 2019 / 16:14
1
ATBILDĒT
Kā Juris zina, ar kādiem auto brauc viena puse dzīvokļu īpašnieku, un vai un cik alkoholam un cigaretēm tērē otra puse dzīvokļu īpašnieku? Vai kopā ar vieniem dzīvokļa īpašniekiem brauc otru dzīvokļu īpašnieku auto uz veikalu pēc alkohola un cigaretēm?
Juris
21. Marts 2019 / 19:53
2
ATBILDĒT
Ja tiešām cilvēkam 10 EUR mēnesī par zemes nomu ir pārāk liels maksājums, tad man nav ko teikt ....!
No coments!
Armands > Juris
22. Marts 2019 / 16:12
2
ATBILDĒT
Tikpat labi var pateikt: Ja Jurim 10 eiro nesaņemšana par zemi ir zaudējums, tad man nav ko teikt...! No comments!
Seskis
21. Marts 2019 / 17:01
1
ATBILDĒT
Nē, nu vispār, tie ministērijas prātvēderi ir aplam augstu domu mākoņos aizlidojuši! Aizvietojot nomas maksu ar lietošanas tiesību maksājumu, faktiski zemes īpašnieka ienākumi, kā arī mājas iedzīvotāju maksājumi būs atkarīgi no zemes gabala kadastrālās vērtības, ko noteic Valsts. Tātad absolūti neprognozējami, bet skaidrība tīk visiem, arī dzīvokļu un zemes īpašniekiem. Patiesībā tas ir papildu nodoklis, jo nekāda privāta vienošanās par līguma būtiskiem nosacījumiem šeit nav iespējama. Seskis ieteic izveidot ko līdzīgu Uzturlīdzekļu garantijas fondam, piemēram, Piespiedu nomas garantijas fondu, kad valsts nemaksātāju vietā maksās 4% zemes īpašniekam, bet sliktajiem dzīvokļu īpašniekam regresa kārtībā atņems vadītāja tiesības, šaujamieroču atļaujas, pēcāk dzīvokli, bērnus un personīgo brīvību, visbeidzot nodarbinot to piespiedu darbos lietošanas maksas deldēšanai.
Juris
21. Marts 2019 / 13:01
0
ATBILDĒT
Vienreiz biju aizgājis uz to mājas sapulci ...!!!
Sapulce notika krievu valodā.
Es tur sajutos kā "lielsaimnieks" 1941.g " proletariāta" priekšā pirms nošaušanas. Neko vairāk par manu pazemošanu es tur nedzirdēju. Izturēju 30 min. un aizgāju.
Sapratu, ka neviens neko bez tiesas man nemaksās, jo visi viņi labi zin šo sistēmu, kura ļauj klaji ņirgāties par zemes īpašniekiem, mirīgi dzīvot uz svešas zemes un nemaksāt, jo varbūtība, ka es iztiesāšos kaut vai ar 10 procentiem ir tuvu nullei.
Turklāt vinņiem ir izdevīgi arī tas, ka es maksāju par viņu izmantoto zemi nodokļus.
Es tiešām nesaprotu mūsu valdību kura mani kā Latvijas patriotu ir iedzinusi tādā dezspēcībā un bezcerībā.
Juris
21. Marts 2019 / 12:48
0
ATBILDĒT
Jūs gudrie pastāstiet kā viens zemes īpašnieks var atgūt parādu no katra dzīvokļa īpašnieka atsevišķi kā to pašlaik paredz likums un kā to arī izmanto dzīvokļu īpašnieki manā gadījumā?!?!?!
Man ir 326 dzīvokļu īpašnieki- esošie un bijušie. Katram no viņiem ir sakrājies parāds 28- 340 EUR. Ejot es tiesu man advokāts par katru prāvu prognozēja izdevumus ap 300-400 EUR neatkarīgi no atgūtā!!! Savukārt tiesa uzreiz no vainīgā akceptē tikai 10 procentus advokāta izdevumus, pārējā summa atkal jāpiedzen jaunā tiesas procesā!!!
Šīs sistēmas rezultātā es nekad vēl neesmu saņēmis nevienu centu no dzīvokļu īpašniekiem, kaut gan man ar viņiem ir sakrājusies bieza mape ar bezjēdzīgo "futbola" saraksti!!!
Kā jūs domājat pie mūsu tiesu ātruma cik cilvēku mūžiem jāpaiet!?!?
Šāda situācija ir taisnīga pret mani kā zemes īpašnieku?
Es arī esmu tas "zemes barons"!?!?
jaunumi
13. Decembris / 10:26
Tiesu prakses apkopojums politiski represēto personu jautājumos
13. Decembris / 10:22
Tieslietu ministrs informē OECD vēstniekus par reformām tieslietu sistēmā
13. Decembris / 09:33
Administratīvās atbildības likums stāsies spēkā 1. jūlijā
13. Decembris / 09:31
Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par normām, kas noteica kritērijus, pēc kuriem vērtējama zinātnieka zinātniskā darbība, lemjot par eksperta tiesību piešķiršanu
13. Decembris / 09:29
Valsts prezidents tiekas ar zvērinātu tiesu izpildītājiem
AUTORU KATALOGS