BIBLIOTĒKA Prakses materiāli

7. Februāris 2021 09:20

Korporatīvās pārvaldības kodekss
Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi uzņēmumiem Latvijā

Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome 2020. gada nogalē noslēdza darbu pie Korporatīvās pārvaldības kodeksa izstrādes. Kodekss sastāv no 17 principiem, kuri veicina uzņēmuma ilgtermiņa vērtības pieaugumu, tā efektīvu pārvaldību un darbības caurskatāmību. Šie principi ir sagrupēti 10 sadaļās un aptver gan konceptuālus uzņēmuma pārvaldības jautājumus, kā, piemēram, uzņēmuma stratēģiju, iekšējo kultūru un ētiku, gan niansētākus jautājumus par padomes ievēlēšanu un sastāvu.

Korporatīvās pārvaldības kodeksā ietvertie principi apkopo labāko starptautisko praksi uzņēmumu pārvaldībā un var tikt piemēroti jebkuram uzņēmumam, kurš vēlas uzlabot darbības efektivitāti un panākt ilgtermiņa vērtības pieaugumu. Īpaši būtiski ir nodrošināt, lai Kodeksā ietvertos principus ievēro sabiedriskas nozīmes struktūras (finanšu institūcijas, uzņēmumi, kuru vērtspapīri ir kotēti biržā), publisku personu kapitālsabiedrības un atvasinātu publisku personu kapitālsabiedrības, kā arī citi uzņēmumi ar plašu akcionāru sastāvu vai sistēmisku ietekmi Latvijas ekonomikā.

Kodekss ir piemērojams atbilstoši “ievēro vai paskaidro” principam. Šis princips paredz uzņēmuma pienākumu ņemt vērā visus Kodeksā ietvertos principus un sniegt informāciju par to ievērošanu vai arī atbilstoši paskaidrot atkāpšanos no kāda principa piemērošanas. Tātad uzņēmums uzskatāms par tādu, kas atbilst kodeksā noteiktajām prasībām pat tajos gadījumos, kad tas neievēro atsevišķus principus, ar noteikumu, ka atkāpšanās no noteikta principa ievērošanas ir atbilstoši paziņota un izskaidrota.

Kodekss ir izstrādāts, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvajos aktos uzņēmumiem izvirzītās prasības, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ieteikumus uzņēmumu korporatīvajai pārvaldībai. Kodeksa noteikumi balstīti labākajā starptautiskajā praksē uzņēmumu pārvaldībā. Kodeksā noteiktie principi ir paredzēti normatīvajos aktos noteiktās kārtības papildināšanai, sniedzot stabilas, bet elastīgas norādes uzņēmumam piemērotākās korporatīvās pārvaldības modeļa izstrādē. Ievērojot, ka korporatīvā pārvaldība ir pastāvīgs process, kura laikā tiek novērtēti esošie sasniegumi un veicināta turpmākā labās prakses ievērošana uzņēmumā, kodekss tiks attiecīgi periodiski pārskatīts un papildināts.

G20/OECD Korporatīvās pārvaldības principi

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar Kodeksa piemērošanu, lūdzam sazināties ar Korporatīvās pārvaldības konsultatīvo padomi: korporativaparvaldiba@tm.gov.lv.

3
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Prakses materiāli
Avots: Valsts policija, 2017
Vadlīnijas naida noziegumu identifikācijai un izmeklēšanai
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās
Prakses materiāli
Avots: Eiropas Komisija, 2013
Prakses rokasgrāmata par Briseles IIa regulas piemērošanu
Latvijas Republikas prokuratūra
Prakses materiāli
Avots: Latvijas Republikas prokuratūra, 2022
Latvijas Republikas ģenerālprokurora ziņojums par 2021. gadā paveikto un 2022. gada darbības prioritātēm
Latvijas Republikas prokuratūra
Prakses materiāli
Avots: Latvijas Republikas prokuratūra, 2022
Prokuratūras darbības stratēģija 2022.–2027. gadam
Latvijas Republikas prokuratūra, Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Finanšu izlūkošanas dienests
Prakses materiāli
Avots: Finanšu izlūkošanas dienests, 2022
Cilvēku tirdzniecība un tās rezultātā iegūto līdzekļu legalizācija
AUTORU KATALOGS