BIBLIOTĒKA Prakses materiāli

19. Jūnijs 2023 13:00

Vadlīnijas kasācijas sūdzības sagatavošanai civillietā

Lai nodrošinātu lietu dalībnieku labāku tiesību aizsardzību, Augstākā tiesa ir izstrādājusi ieteikumus kasācijas sūdzības sagatavošanā. Tiesvedība Senātā notiek, pārbaudot kasācijas sūdzībā izklāstītos argumentus, tādēļ svarīgi, lai tā būtu kvalitatīva.

Lietu izskatīšanas statistika uzrāda, ka atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību tiek vidēji 70% gadījumu. Tātad salīdzinoši lielā skaitā lietu senatoru kolēģija secinājusi, ka vai nu kasācijas sūdzība vispār neatbilst likumā izvirzītajām prasībām, vai sūdzībā vai protestā norādītajos tiesību normu piemērošanas jautājumos ir izveidojusies Senāta judikatūra un pārsūdzētais nolēmums tai atbilst, vai arī, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nerodas šaubas par pārsūdzētā nolēmuma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav būtiskas nozīmes judikatūras veidošanā.

Lielais atteikumu skaits apgrūtina Senāta darbu, taču galvenais – nekvalitatīva kasācijas sūdzība apdraud personu tiesību aizsardzību.

Sagatavotajās vadlīnijās vēlreiz atgādināts, ka kasācijas instances tiesas primārais uzdevums ir nodrošināt tiesību normu vienveidīgu interpretāciju un piemērošanu. Tas nozīmē, ka Senāts nenoskaidro lietas apstākļus un neveic pierādījumu vērtēšanu, bet vērtē, vai pārsūdzētais spriedums atbilst tiesību normām.

Tieši balstoties uz kasācijas sūdzībā norādītajiem argumentiem, Senāts var izvērtēt, vai zemākas instances tiesas pieļautais pārkāpums ir pamats pārsūdzētā sprieduma atcelšanai un lietas nodošanai atkārtotai izskatīšanai, lai novērstu tiesas pieļautās kļūdas, kas varēja ietekmēt lietas iznākumu. Tāpēc kasācijas sūdzības saturs ir būtiski atšķirīgs no pieteikuma un apelācijas sūdzības. Kasācijas sūdzības iesniedzējam ir pienākums sūdzībā norādīt uz konkrētu tiesas pieļautu pārkāpumu tiesību normu piemērošanā un pamatot, kā tieši šis pārkāpums ir izpaudies un kā tas ir ietekmējis lietas pareizu izspriešanu.

Vadlīnijas veidotas, sistematizējot procesuālo likumu normās ietvertos priekšrakstus, izceļot Senāta atziņas par šo normu piemērošanu un norādot piemērus kasācijas pamatu formulējumiem. Papildus ietverti atsevišķi tehniski dokumentu noformēšanas ieteikumi. Ieteikumus un atbilstošas kasācijas sūdzības veidlapas sagatavoja attiecīgais Senāta departaments.

Vadlīnijas uzskatāmas par vispārīgiem praktiskiem ieteikumiem, bet ne izsmeļošiem norādījumiem.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Autoru kolektīvs
Periodika
Avots: Augstākā tiesa, 2023
Augstākās Tiesas Biļetens Nr. 27
Grāmatas
Avots: Sabiedrība par atklātību – Delna, 2023
Rokasgrāmata trauksmes cēlējam
Autoru kolektīvs
Periodika
Avots: Jurista Vārds, 2023
Grāmatžurnāls "Noziedzīgi iegūtas mantas legalizācijas novēršana: normatīvās un praktiskās aktualitātes"
Autoru kolektīvs
Periodika
Avots: LU Akadēmiskais apgāds, 2023
Latvijas Universitātes Žurnāls “Juridiskā zinātne” Nr. 16
Prakses materiāli
Avots: Dortmundes reģionālā tiesa, 2020
Dortmundes reģionālās tiesas (Vācija) 2020. gada 30. septembra spriedums lietā 8 O 115/14 (Kart)
AUTORU KATALOGS