Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

ŽURNĀLS Notikums

20. Septembris 2011 /Nr.38 (685)

"Jurista Vārds" rīko pētniecisko darbu konkursu
Nestāvi malā! Piesaki sevi Latvijas jauno juristu vidū

Jau sesto gadu tiek izsludināts "Jurista Vārda" rīkotais pētniecisko darbu konkurss. Šī konkursa mērķis ir veicināt juristu diskusiju par tiesību teoriju un praksi Latvijā, tajā iesaistot jaunos juristus, kā arī atbalstīt Latvijas jauno tiesībzinātnieku pirmos soļus tiesību zinātnē.

Iepriekšējie "Jurista Vārda" rīkotie konkursi jau pierādījuši, ka Latvijā, protams, netrūkst talantīgu jaunu juristu. Konkursos godalgotie darbi pēc publicēšanas žurnālā izpelnījušies galvenokārt atzinīgas lasītāju atsauksmes, tā pierādot, ka arī jurista iesācēja (vai pat vēl studenta) atziņas var būt vērtīgas Latvijas juristu saimei.

Pašiem konkursantiem dalība šajā pasākumā savukārt ir svarīga vismaz divos aspektos: pirmkārt, uzdrīkstēšanās atdot savu darbu pieredzējušu tiesību zinātnieku un praktiķu stingrajam vērtējumam kā savas pašapziņas un savā ziņā pat drosmes pārbaude; otrkārt, gadījumā, ja darbs tiek godalgots un publicēts "Jurista Vārdā", tas ir lielisks jaunā censoņa vārda pieteikums Latvijas juristu vidē. Domājams, ka mūsdienu darba tirgū šāds panākums var izrādīties arī noderīgs fakts jurista biogrāfijā kā radošuma, uzņēmības un centības apliecinājums potenciālā darba devēja acīs.

Tāpat kā iepriekšējos gados arī šogad jaunie juristi un tieslietu studenti konkursam var iesniegt gan speciāli rakstītu darbu, gan arī studiju procesā tapušu pētniecisku darbu (tajā skaitā bakalaura darbu, diplomdarbu un maģistra darbu, kas aizstāvēts ne agrāk par 2010. gadu).

Šajā reizē konkursa darbi ir jāiesniedz līdz 2011. gada 25. oktobrim.

Iesniegtos darbus vērtēs "Jurista Vārda" zinātniski konsultatīvā padome un redakcija, kā arī redakcijas pieaicinātie eksperti. Uzvarētājiem tiks piešķirts nedēļas žurnāla "Jurista Vārds" abonements nākamajam gadam, iespēja publicēt atzinību guvušo darbu "Jurista Vārdā", kā arī balvas no VSIA "Latvijas Vēstnesis" – juridiskā literatūra.

Šajā numurā publicējam konkursa nolikumu. Atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem par konkursu var iegūt, sazinoties ar organizatoriem (e-pasts: gatis.litvins@lv.lv).

Aicinām jaunos juristus un tieslietu studentus iesniegt savus pētījumus konkursam un vēlam veiksmi!

"Jurista Vārda" rīkotā pētniecisko darbu konkursa nolikums

Lai attīstītu Latvijas juristu diskusiju par aktuāliem tiesību teorijas un prakses jautājumiem, iesaistot tajā jaunos juristus, kā arī lai atbalstītu Latvijas jauno tiesībzinātnieku centienus, žurnāls tiesiskai domai un praksei "Jurista Vārds" (izdevējs VSIA "Latvijas Vēstnesis") rīko pētniecisko darbu konkursu.

 

I. Konkursa dalībnieki

Konkursā var piedalīties ikviens valsts atzītas tiesību zinātņu profesionālās un akadēmiskās studiju programmas students, kurš mācās pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības, bakalaura vai maģistra studiju programmā, kā arī juristi, kas jau ir ieguvuši augstāko izglītību.

 

II. Konkursa darba saturs

Konkursa dalībnieks izstrādā un iesniedz vērtēšanai speciāli rakstītu pētniecisku darbu, kurā analizēta kāda nozīmīga tiesību teorijas vai prakses problēma, kā arī piedāvāti iespējamie problēmas risinājumi.

Konkursam var iesniegt arī studiju procesā rakstītus pētnieciskos darbus (to skaitā bakalaura darbus, diplomdarbus un maģistra darbus, kas aizstāvēti ne agrāk par 2010. gadu).

 

III. Konkursa darba forma

Speciāli konkursam rakstīta darba apjoms nedrīkst pārsniegt 15 A4 formāta lappuses datorsalikumā (attālums starp rindām – 1,5, burtu lielums – 12).

Studiju procesā tapušu darbu var iesniegt tādā veidā, kādā tas ir izstrādāts.

Titullapā jānorāda, ka darbs tiek iesniegts žurnāla "Jurista Vārds" rīkotajam pētniecisko darbu konkursam, kā arī šādas ziņas par autoru:

1) vārds, uzvārds;

2) dzīvesvieta;

3) kontaktinformācija (tālrunis, e-pasta adrese);

4) mācību iestāde;

5) studiju programma (pirmā līmeņa augstākā, profesionālā, bakalaura vai maģistra) vai laiks, kad iegūts pēdējais akadēmiskais vai profesionālais grāds jurisprudencē;

6) norāde par to, vai pētnieciskais darbs ir speciāli rakstīts konkursam vai arī tapis studiju procesā.

 

IV. Konkursa darba iesniegšana

Darbs jāiesniedz žurnāla "Jurista Vārds" redakcijā līdz 2011. gada 25. oktobrim, sūtot uz e-pastu juristavards@lv.lv vai elektronisko datu nesēju personiski nogādājot redakcijā Rīgā, Bruņinieku ielā 36 (tālr. 67310680). Darbu var iesniegt tikai elektroniskā formātā.

 

V. Pieteikums un rekomendācija

Iesniedzamajam darbam autors pievieno pieteikumu un augstskolas mācībspēka rekomendāciju darba iesniegšanai konkursā. Šim nolūkam ieteicams izmantot "Jurista Vārda" mājaslapā (juristavards.lv) konkursa sadaļā publicēto veidlapu.

Pieteikumā darba autors norāda darba nosaukumu, ziņas par sevi, apliecina, ka ir iepazinies ar konkursa nolikumu un tam piekrīt, apliecina, ka iesniegtais darbs ir autora paša radīts, kā arī uzvaras gadījumā apņemas darbu piemērot publicēšanai atbilstoši "Jurista Vārda" redakcijas prasībām un noteiktajiem termiņiem.

Rekomendācijā augstskolas mācībspēks apliecina, ka konkursam pieteiktais darbs ir īpaši kvalitatīvs un var interesēt plašu juristu loku, darbā atklāti nozīmīgi, jauni vai maz pētīti tiesību jautājumi un problēmas, piedāvāti novatoriski to risināšanas veidi un / vai izdarīti zinātniski augstvērtīgi secinājumi.

Rekomendācija nepieciešama visiem konkursa darbiem – gan konkursam speciāli rakstītajiem, gan tādiem, kas tapuši studiju procesā.

Pieteikumu paraksta konkursa darba autors, rekomendāciju – augstskolas mācībspēks, kas iesaka darbu dalībai konkursā.

Pieteikumu un rekomendāciju papīra formātā ar parakstu oriģināliem darba autors iesniedz žurnāla "Jurista Vārds" redakcijā līdz 2011. gada 25. oktobrim (pieteikumu un rekomendāciju nevar iesniegt elektroniskā formātā):

a) personiski – redakcijā Rīgā, Bruņinieku ielā 36, tālr. 67310680;

b) pa pastu – adrese: "Jurista Vārds", Rīgā, Bruņinieku ielā 36, LV–1011 (pasta zīmogs – ne vēlāk par 2011. gada 25. oktobri).

 

VI. Vērtēšanas kritēriji

Konkursa darbi tiek vērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem:

1) problēmas identifikācija (nozīmīga / sarežģīta / interesanta tiesību jautājuma pamanīšana);

2) problēmas risinājums (piedāvāts oriģināls / veiksmīgs / argumentēts risinājums);

3) iespēju robežās izmantota aktuālā tiesu prakse;

4) izmantotie zinātniskie avoti (analīze izdarīta juridiskās doktrīnas kontekstā);

5) valoda (izklāsts labā latviešu literārajā valodā, ievērotas gramatikas normas).

 

VII. Konkursa komisija un vērtēšanas kārtība

Konkursam iesūtītos darbus vērtē komisija, kuras sastāvā ir žurnāla "Jurista Vārds" zinātniski konsultatīvās padomes locekļi un redakcijas darbinieki, kā arī augstskolu mācībspēki un citi konkursa rīkotāju uzaicināti lietpratēji.

Konkursa darbi tiek vērtēti pa tiesību nozarēm (civiltiesības, valststiesības, krimināltiesības, tiesību teorija un vēsture, starptautiskās tiesības).

Konkursam iesniegtos darbus lasa vairāki konkursa komisijas locekļi un darbiem piešķir līdz desmit punktiem par katru nolikuma VI punktā minēto kritēriju.

Uzvar autori, kuru darbi katrā tiesību nozarē saņēmuši visvairāk punktu.

Ja kādā tiesību nozarē iesniegti vairāki līdzvērtīgi labi darbi, par uzvarētājiem tiek pasludināti visu šo darbu autori.

Gadījumā, ja kādā tiesību nozarē iesniegtie darbi nav pietiekami kvalitatīvi, konkursa komisija var neapbalvot nevienu no darbu autoriem.

Komisija piešķir arī veicināšanas balvas – par to skaitu un apjomu lemj atkarībā no iesūtīto darbu kvalitātes.

Lēmumu par konkursa uzvarētājiem un veicināšanas balvām komisijas locekļi pieņem kopīgā sēdē.

 

VIII. Rezultātu paziņošana un balvas

Konkursa rezultāti tiek paziņoti nobeiguma pasākumā 2011. gada decembrī, kā arī publicēti žurnālā "Jurista Vārds".

Konkursa noslēguma pasākuma norises vieta un laiks tiks izsludināti žurnālā "Jurista Vārds" pēc konkursa darbu iesniegšanas termiņa noslēguma.

Konkursā tiek piešķirtas galvenās balvas katrā tiesību nozarē atbilstoši nolikuma VII punktam: žurnāla "Jurista Vārds" 2012. gada abonements un žurnāla izdevēja VSIA "Latvijas Vēstnesis" apgādā izdotā juridiskā literatūra.

Komisija piešķir arī veicināšanas balvas – žurnāla "Jurista Vārds" pusgada abonementus.

Savas balvas var piešķirt arī konkursa atbalstītāji.

 

IX. Konkursa darbu publicēšana

Galvenās balvas un veicināšanas balvas saņēmušie darbi saskaņā ar konkursa komisijas ieteikumu tiek publicēti žurnālā "Jurista Vārds" ar norādi, ka tie godalgoti pētniecisko darbu konkursā. Autori pārstrādā konkursā iesūtītos darbus atbilstoši redakcijas prasībām. Publicēto darbu autori saņem honorāru atbilstoši žurnālā "Jurista Vārds" noteiktajai kārtībai.

0
0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Dina Gailīte
Notikums
Kā realizēt likumdošanas procesa noslēdzošo posmu  
Tiesiskās un tehniskās problēmas, ar kurām sava darbā saskaras Eiropas valstu oficiālie izdevēji, kuru galvenā misija ir tiesību aktu izsludināšana, bija galvenie temati astotajā Eiropas oficiālo izdevēju tikšanās reizē. Sanāksme ...
1 komentāri
Oskars Ramiņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Šķīrējtiesu darbības reglamentācija Latvijā
Konkrētajam rakstam nav akadēmiskas ievirzes – tas vairāk domāts, lai rosinātu diskusiju par šķīrējtiesu darbību Latvijā. Lai arī Civilprocesa likums (CPL) skaidri nenosaka šķīrējtiesu būtību un mērķi, tomēr, domāju, ...
2 komentāri
Evita Miezāne
Skaidrojumi. Viedokļi
Par preventīvu piespiedu līdzekļu ieviešanu Latvijas tiesību sistēmā
Šā gada 18. maijā Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par aizsardzības pasākumu civiltiesībās savstarpēju atzīšanu1 (turpmāk – regulas projekts). Tajā paredzēta pārrobežu sadarbība ...
2 komentāri
Silva Reinholde
Nedēļas jurists
Silva Reinholde
4 komentāri
Krista Putna
Skaidrojumi. Viedokļi
Pircēja pienākums pārbaudīt preces kvalitāti
1980. gada ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma un pārdevuma līgumiem (turpmāk – CISG)1 38. un 39. pants ir īpaši aktuāls tiesu praksē – tie ir vieni no visbiežāk piemērotajiem CISG noteikumiem.2 Tie paredz: lai ...
AUTORU KATALOGS