ŽURNĀLS Notikums

14. Septembris 2010 /Nr.37 (632)

"Jurista Vārds" meklē talantus tiesību zinātnē
Nestāvi malā! Piesaki sevi Latvijas jauno juristu vidū
2 komentāri

Jau piekto gadu tiek izsludināts "Jurista Vārda" rīkotais pētniecisko darbu konkurss. Šī konkursa mērķis ir veicināt juristu diskusiju par tiesību teoriju un praksi Latvijā, tajā iesaistot jaunos juristus, kā arī atbalstīt Latvijas jauno tiesībzinātnieku pirmos soļus tiesību zinātnē.

Pirmie četri JV rīkotie konkursi jau pierādījuši, ka Latvijā, protams, netrūkst talantīgu jaunu juristu. Konkursos godalgotie darbi pēc publicēšanas žurnālā izpelnījušies galvenokārt atzinīgas lasītāju atsauksmes, tā pierādot, ka arī jurista iesācēja (vai pat vēl studenta) atziņas var būt vērtīgas Latvijas juristu saimei.

Pašiem konkursantiem dalība šajā pasākumā savukārt ir vērtīga vismaz divos aspektos: pirmkārt, uzdrīkstēšanās atdot savu darbu pieredzējušu tiesību zinātnieku un praktiķu stingrajam vērtējumam kā savas pašapziņas un savā ziņā pat drosmes pārbaude; otrkārt, gadījumā, ja darbs tiek godalgots un publicēts JV, tas ir lielisks jaunā censoņa vārda pieteikums Latvijas juristu vidē. Domājams, ka mūsdienu darba tirgū šāds panākums var izrādīties arī noderīgs fakts jurista biogrāfijā kā radošuma, uzņēmības un centības apliecinājums potenciālā darba devēja acīs.

Tāpat kā iepriekšējos gados arī šogad jaunie juristi un tieslietu studenti konkursam var iesniegt gan speciāli rakstītu darbu, gan arī studiju procesā tapušu pētniecisku darbu (tajā skaitā bakalaura darbu, diplomdarbu un maģistra darbu, kas aizstāvēts ne agrāk par 2009. gadu).

Šajā reizē konkursa darbi ir jāiesniedz līdz 2010. gada 5. oktobrim.

Iesniegtos darbus vērtēs "Jurista Vārda" zinātniski konsultatīvā padome un redakcija, kā arī redakcijas pieaicinātie eks­perti. Uzvarētājiem tiks piešķirts nedēļas žurnāla "Jurista Vārds" abonements nākamajam gadam, iespēja publicēt atzinību guvušo darbu "Jurista Vārdā", kā arī VSIA "Latvijas Vēstnesis" piešķirtās naudas balvas un juridiskā literatūra.

Šajā numurā publicējam konkursa nolikumu. Atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par konkursu var iegūt, arī sazinoties ar organizatoriem (e-pasts: gatis.litvins@lv.lv).

"Jurista Vārda" redakcija aicina jaunos juristus un tieslietu studentus iesniegt savus pētījumus konkursam!

"Jurista Vārda" rīkotā pētniecisko darbu konkursa nolikums

Lai attīstītu Latvijas juristu diskusiju par aktuāliem tiesību teorijas un prakses jautājumiem, iesaistot tajā jaunos juristus, kā arī lai atbalstītu Latvijas jauno tiesībzinātnieku centienus, žurnāls tiesiskai domai un praksei "Jurista Vārds" (izdevējs VSIA "Latvijas Vēstnesis") rīko pētniecisko darbu konkursu.

 

I. Konkursa dalībnieki

Konkursā var piedalīties ikviens valsts atzītas tiesību zinātņu profesionālās un akadēmiskās studiju programmas students, kurš mācās pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības, bakalaura vai maģistra studiju programmās, kā arī juristi, kas jau ir ieguvuši augstāko izglītību.

 

II. Konkursa darba saturs

Konkursa dalībnieks izstrādā un iesniedz vērtēšanai speciāli rakstītu pētniecisku darbu, kurā analizēta kāda nozīmīga tiesību teorijas vai prakses problēma, kā arī piedāvāti iespējamie problēmas risinājumi.

Konkursam var iesniegt arī studiju procesā rakstītus pētnieciskos darbus (to skaitā bakalaura darbus, diplomdarbus un maģistra darbus, kas aizstāvēti ne agrāk par 2009. gadu).

III. Konkursa darba forma

Speciāli konkursam rakstīta darba apjoms nedrīkst pārsniegt 15 A4 formāta lappuses datorsalikumā (attālums starp rindām – 1,5, burtu lielums – 12).

Studiju procesā tapušu darbu var iesniegt tādā veidā, kādā tas ir izstrādāts.

Titullapā jānorāda, ka darbs tiek iesniegts žurnāla "Jurista Vārds" rīkotajam pētniecisko darbu konkursam, kā arī šādas ziņas par autoru:

1) vārds, uzvārds;

2) dzīvesvieta;

3) kontaktinformācija (tālrunis, e-pasta adrese);

4) mācību iestāde;

5) studiju programma (pirmā līmeņa augstākā, profesionālā, bakalaura vai maģistra) vai laiks, kad iegūts pēdējais akadēmiskais vai profesionālais grāds jurisprudencē;

6) norāde par to, vai pētnieciskais darbs ir speciāli rakstīts konkursam vai arī tapis studiju procesā.

IV. Konkursa darba iesniegšana

Darbs jāiesniedz žurnāla "Jurista Vārds" redakcijā līdz 2010. gada 5. oktobrim, sūtot uz elektronisko pastu juristavards@lv.lv vai elektronisko datu nesēju personiski nogādājot redakcijā Rīgā, Bruņinieku ielā 36 (tālr. 67310680). Darbu var iesniegt gan elektroniskā, gan papīra formātā vai tikai elektroniskā formātā.

 

V. Pieteikums un rekomendācija

Iesniedzamajam darbam autors pievieno pieteikumu un augstskolas mācībspēka rekomendāciju darba iesniegšanai konkursā. Šim nolūkam ieteicams izmantot "Jurista Vārda" mājaslapā (juristavards.lv) konkursa sadaļā publicēto veidlapu.

Pieteikumā darba autors norāda darba nosaukumu, ziņas par sevi, apliecina, ka ir iepazinies ar konkursa nolikumu un tam piekrīt, apliecina, ka iesniegtais darbs ir autora paša radīts, kā arī uzvaras gadījumā apņemas darbu piemērot publicēšanai atbilstoši "Jurista Vārda" redakcijas prasībām un noteiktajiem termiņiem.

Rekomendācijā augstskolas mācībspēks apliecina, ka konkursam pieteiktais darbs ir īpaši kvalitatīvs un var interesēt plašu juristu loku, darbā atklāti nozīmīgi, jauni vai maz pētīti tiesību jautājumi un problēmas, piedāvāti novatoriski to risināšanas veidi un / vai izdarīti zinātniski augstvērtīgi secinājumi.

Rekomendācija nepieciešama visiem konkursa darbiem – gan konkursam speciāli rakstītajiem, gan tādiem, kas tapuši studiju procesā.

Pieteikumu paraksta konkursa darba autors, rekomendāciju – augstskolas mācībspēks, kas iesaka darbu dalībai konkursā.

Pieteikumu un rekomendāciju papīra formātā ar parakstu oriģināliem darba autors iesniedz žurnāla "Jurista Vārds" redakcijā līdz 2010. gada 5. oktobrim (pieteikumu un rekomendāciju nevar iesniegt elektroniskā formātā):

a) personiski – redakcijā Rīgā, Bruņinieku ielā 36, tālr. 67310680;

b) pa pastu – adrese: "Jurista Vārds", Rīgā, Bruņinieku ielā 36, LV–1011 (pasta zīmogs – ne vēlāk par 5. oktobri).

 

VI. Vērtēšanas kritēriji

Konkursa darbi tiek vērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem:

1) problēmas identifikācija (nozīmīga / sarežģīta / interesanta tiesību jautājuma pamanīšana);

2) problēmas risinājums (piedāvāts oriģināls / veiksmīgs / argumentēts risinājums);

3) iespēju robežās izmantota aktuālā tiesu prakse;

4) izmantotie zinātniskie avoti (analīze juridiskās doktrīnas kontekstā);

5) valoda (izklāsts labā latviešu literārajā valodā, ievērotas gramatikas normas).

 

VII. Konkursa komisija un vērtēšanas kārtība

Konkursam iesūtītos darbus vērtē komisija, kuras sastāvā ir žurnāla "Jurista Vārds" zinātniski konsultatīvās padomes locekļi un redakcijas darbinieki, kā arī augstskolu mācībspēki un citi konkursa rīkotāju uzaicināti lietpratēji.

Konkursa darbi tiek vērtēti pa tiesību nozarēm (civiltiesības, valststiesības, krimināltiesības, tiesību teorija un vēsture, starptautiskās tiesības).

Konkursam iesniegtos darbus lasa vairāki konkursa komisijas locekļi un darbiem piešķir līdz desmit punktiem par katru nolikuma VI punktā minēto kritēriju.

Uzvar autori, kuru darbi katrā tiesību nozarē saņēmuši visvairāk punktu.

Ja kādā tiesību nozarē iesniegti vairāki līdzvērtīgi labi darbi, par uzvarētājiem tiek pasludināti visu šo darbu autori.

Gadījumā, ja kādā tiesību nozarē iesniegtie darbi nav pietiekami kvalitatīvi, konkursa komisija var neapbalvot nevienu no darbu autoriem.

Komisija piešķir arī veicināšanas balvas – par to skaitu un apjomu lemj atkarībā no iesūtīto darbu kvalitātes.

Lēmumu par konkursa uzvarētājiem un veicināšanas balvām komisijas locekļi pieņem kopīgā sēdē.

 

VIII. Rezultātu paziņošana un balvas

Konkursa rezultāti tiek paziņoti nobeiguma pasākumā 2010. gada novembrī, kā arī publicēti žurnālā "Jurista Vārds".

Konkursa noslēguma pasākuma norises vieta un laiks tiks izsludināti žurnālā "Jurista Vārds" pēc konkursa darbu iesniegšanas termiņa noslēguma.

Konkursā tiek piešķirtas galvenās balvas katrā tiesību nozarē atbilstoši nolikuma VII punktam: žurnāla "Jurista Vārds" 2011. gada abonements un žurnāla izdevēja VSIA "Latvijas Vēstnesis" apgādā izdotā juridiskā literatūra.

Komisija piešķir arī veicināšanas balvas – žurnāla "Jurista Vārds" pusgada abonementus.

Savas balvas var piešķirt arī konkursa atbalstītāji.

 

IX. Konkursa darbu publicēšana

Galvenās balvas un veicināšanas balvas saņēmušie darbi saskaņā ar konkursa komisijas ieteikumu tiek publicēti žurnālā "Jurista Vārds" ar norādi, ka tie godalgoti pētniecisko darbu konkursā. Autori pārstrādā konkursā iesūtītos darbus atbilstoši redakcijas prasībām. Publicēto darbu autori saņem honorāru atbilstoši žurnālā "Jurista Vārds" noteiktajai kārtībai.

0
komentāri (2)
2 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Par P.S.
17. Septembris 2010 / 15:18
0
ATBILDĒT
Tie ir Nepietiekami Uzmanīgie Pasniedzēji. Iepriekš konkursā ir pat gadījies, ka konkursam tiek iesniegts augstskolā augstu novērtēts darbs, kas izrādījās plaģiāts no viena vāka līdz otram...
Baraks Osama
17. Septembris 2010 / 12:53
0
ATBILDĒT
Es jau nu domāju, ka demokrātiskāk būtu, ja šādos konkursos dalībniekiem nebūtu nepieciešama vēl papildus pasniedzēja rekomendācija (būtībā - atļauja) dalībai tajā. Kādēļ gan neļaut cilvēkiem, kas pārstāv taču tikai un vienīgi "paši sevi", izmēģināt spēkus bez šādām formalitātēm?Citādi - ar ko šāds uz jaunajiem talantiem vērsts konkurss, kur viena no "balvām" ir darba publikācija JV, atšķiras no darba pieteikšanas JV parastajā kārtībā, kur arī autoriem bez juridiskās izglītības nepieciešama rekomendācija? Turklāt konkursā tāda nepieciešama arī jau juridisko izglītību ieguvušajiem...Vai rīkotāji vienkārši baidās, ka atvērtā pieteikšanās pārpludinās konkursu ar lielu daudzumu zemas kvalitātes darbu, tā neadekvāti(?) noslogojot žūriju, kaitējot tā līmenim vai prestižam vai kā līdzīgi?P.S. Jocīgi šajā kontekstā izskatās punkts par nepietiekami kvalitatīvajiem darbiem. Ja tāda situācija pie šādiem noteikumiem var rasties, tad jājautā, kas tie par pasniedzējiem, kas šādus darbus būs rekomendējuši?
visi numura raksti
Arta Snipe, Normunds Šlitke
Skaidrojumi. Viedokļi
Par jauno Maksātnespējas likumu un ne tikai
Jau kopš jūnija, kad Valsts prezidents otrreizējai caurlūkošanai Saeimā atdeva atpakaļ jaunpieņemto Maksātnespējas likumu,1 likumprojekts ir raisījis plašu polemiku sabiedrībā un presē. Tomēr diskusija galvenokārt risinājusies ap ...
2 komentāri
Aldis Gobzems
Skaidrojumi. Viedokļi
Spēkā esošā un jaunā Maksātnespējas likuma salīdzinājums
Maksātnespējas procesu un procesus, kas vērsti uz maksātspējas atjaunošanu, kā komersantiem, tā arī fiziskām personām Latvijā regulē Maksātnespējas likums,1 kas spēkā stājies 2008. gada 1. janvārī. Likums grozīts vienu reizi – ...
Kristaps Ābelis
Skaidrojumi. Viedokļi
Fiziskās personas maksātnespējas procesa jaunais regulējums
2010. gada 1. novembrī stāsies spēkā jaunais Maksātnespējas likums1 (turpmāk tekstā – Jaunais likums). Par Jauno likumu publiskajā telpā ir izskanējuši pretēji viedokļi tieši saistībā ar fizisko personu maksātnespējas procesu. ...
Ēriks Kalnmeiers
Nedēļas jurists
Ēriks Kalnmeiers
1 komentāri
Īsziņas
"Jurista Vārds" – arī ārzemju latviešu presē

Laikraksta "Brīvā Latvija" rudens laidienā (Nr. 33(1163), 2010. gada 28. augusts – 3. septembris) Ojārs Celle, atsaucoties uz "Jurista Vārdu", informē par šīsvasaras valststiesību semināru Bīriņos.

AUTORU KATALOGS