ŽURNĀLS Akadēmiskā dzīve

17. Aprīlis 2012 /Nr.16 (715)

Student – izaicini gan sevi, gan citus

Eiropas Tiesību studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvija) jau ceturto reizi tiesību zinātnes studentus no visas Latvijas aicina piedalīties tiesas procesa izspēlē civiltiesībās, lai ne tikai paaugstinātu studējošo praktisko iemaņu kvalitāti, bet arī veicinātu vienotas tiesību izpratnes veidošanos, iejūtoties procesa dalībnieku statusā un īstenojot katras puses procesuālās tiesības. Piedaloties šī gada izspēlē, studentiem nāksies iedziļināties vairākos sarežģītos, bet interesantos jautājumos, piemēram, konvencijas "Par starptautisko preču autopārvadājumu līgumu (CMR)" normu iztulkošanas un piemērošanas problemātikā un jautājumos, kas saistīti ar tiesas jurisdikcijas un piemērojamā likuma noteikšanu. Šī gada izspēles patrons ir zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Bitāns" vadošais partneris Agris Bitāns.

Lai piedalītos izspēlē, komandai jāsagatavo kasācijas sūdzība par Ziemas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija 2012. gada 2. aprīļa spriedumu (skatīt zemāk). Kasācijas sūdzības noformēšanas noteikumus interesenti var meklēt interneta vietnēs www.elsa.lv un www.jfsp.lu.lv. Sagatavotā kasācijas sūdzība līdz 2012. gada 19. maija plkst. 23.59 jānosūta uz e-pastu elsa.latvija@gmail.com. Izspēles mutiskā daļa norisināsies Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē 2012. gada 2. jūnijā. Papildu informāciju var iegūt, rakstot ELSA Latvija uz e- pastu elsa.latvija@gmail.com.

ELSA Latvija 2012. gada tiesas procesa civiltiesību izspēles kāzuss: Ziemas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedums 2012. gada 2. aprīlī

Ziemas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja Viszine, tiesneši Asprātis un Neprātis ar tiesas sēdes sekretāru Padomu, piedaloties prasītājas UAB "Vežejas" pārstāvim R.C., atbildētājas GmbH "Transport" pārstāvim – zvērinātam advokātam J.H., atklātā tiesas sēdē izskatīja civillietu UAB "Vežejas" prasībā pret GmbH "Transport" par summas, kas samaksāta bez tiesiska pamata, atprasījumu.

Aprakstošā daļa

UAB "Vežejas", pamatojoties uz Latvijas Republikas Civillikuma 1., 1635., 1773., 1776., 1775., 1779., 2369., 2376. pantu, 2011. gada 2. jūlijā cēla tiesā prasību pret GmbH "Transport" par summas – Ls 50 000, kas samaksāta bez tiesiska pamata, piedziņu.

Prasības pieteikumā norādīts, ka 2009. gada 20. decembrī Vācijā reģistrētā GmbH "Ware Handeln" iesniegusi Vācijā reģistrētajai GmbH "Transport" pasūtījumu par transporta pakalpojumu īstenošanu par 5000 kg būvmateriālu kravas transportēšanu no Diseldorfas Vācijas Federatīvajā Republikā uz Rīgu Latvijā, kur kā kravas saņēmējs norādīts Vācijā reģistrētais komersants GmbH "Haushalt", piegādes adrese – Rīga, Latvija, Salmu iela 1. Kā piegādes termiņš norādīts konkrēts datums un laiks – 2010. gada 10. janvārī no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00. 2009. gada 20. decembrī GmbH "Transport" iesniegusi Lietuvā reģistrētajai UAB "Vežejas" pasūtījumu par minētā transporta pakalpojuma organizēšanu, norādot tādus pašus piegādes noteikumus. 2009. gada 21. decembrī UAB "Vežejas" iesniegusi Latvijā reģistrētajai SIA "CargoForw" pasūtījumu par minētā transporta pakalpojuma īstenošanu. Piegādes noteikumi pielīgti tādi paši. 2009. gada 22. decembrī SIA "CargoForw" īpašumā esoša kravas automašīna Diseldorfā Vācijas Federatīvajā Republikā pieņēma no GmbH "Ware Handeln" pārvadājumam kravu – 5000 kg būvmateriālu, par to attiecīgi sastādot starptautisko preču transporta pavadzīmi (CMR). Pavadzīmē kā pārvadātājs norādīts SIA "CargoForw", kā nosūtītājs – GmbH "Ware Handeln", kā saņēmējs – GmbH "Haushalt", izkraušanas vieta – Salmu iela 1, Rīga. Tā kā SIA "CargoForw" gadu mijā nebija daudz darba, tā preces uz norādīto izkraušanas vietu atveda agrāk – 2010. gada 4. janvārī. Par preču saņemšanu CMR pavadzīmē norādītajā adresē parakstījās tirdzniecības centra īpašnieka SIA "Holding" darbinieks – tirdzniecības centra apsargs. Preces uzreiz pēc izkraušanas norādītajā adresē tika novietotas GmbH "Haushalt" tirdzniecības centrā nomātajās veikala telpās, kurās bija paredzēts veikt remontu GmbH "Haushalt" saimniecības preču veikala izveidei. Naktī uz 2010. gada 5. janvāri GmbH "Haushalt" nomātajās telpās izcēlās ugunsgrēks, kā rezultātā tur novietotā būvmateriālu krava pilnībā sadegusi. Uzzinājusi par notikušo, 2010. gada 12. janvārī GmbH "Ware Handeln" nosūtīja GmbH "Transport" pretenziju, lūdzot atlīdzināt sadegušās kravas vērtību Ls 50 000 apmērā, savu prasību pamatojot šādi: tā kā, pretēji pasūtījumā norādītajam, prece tikusi nodota neīstajam saņēmējam, turklāt, neievērojot norādīto piegādes termiņu, tā gājusi bojā. GmbH "Transport" izvirzīto prasījumu atzina par pamatotu un samaksāja GmbH "Ware Handeln" summu, kas atbilst kravas vērtībai. Tā kā preces transportēšanu GmbH "Transport" pilnībā bija uzticējusi UAB "Vežejas", GmbH "Transport" samaksāto summu nekavējoties pieprasīja no UAB "Vežejas". Lai saglabātu iepriekš pastāvējušo ilgstošo sadarbību, 2010. gada 15. jūlijā UAB "Vežejas" veica minētās summas Ls 50 000 apmērā samaksu GmbH "Transport", vienlaicīgi piebilstot, ka pierādījumu, kas atbrīvo to no atbildības, iegūšanas gadījumā UAB "Vežejas" patur tiesības atprasīt minēto summu. UAB "Vežejas", ievērojot attiecīgu ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtību, 2010. gada 20. decembrī iesniedza Latvijā pirmās instances tiesā prasības pieteikumu pret SIA "CargoForw" par zaudējumu atlīdzības Ls 50 000 apmērā piedziņu, jo SIA "CargoForw" atteicās apmierināt izvirzīto prasījumu ārpustiesas kārtībā. Tiesvedības gaitā tika iegūti jauni, taču pretrunīgi pierādījumi par ugunsgrēka izcelšanās iemesliem – saskaņā ar dažādu ekspertu slēdzieniem ugunsgrēka izcelšanās iemesls bija būvniecības platībā nomests izsmēķis vai arī preces pašaizdegšanās tās ķīmiskā sastāva īpatnību dēļ. Tā rezultātā prasība pret SIA "CargoForw" tika noraidīta gan pirmās instances, gan apelācijas instances tiesā, kasācijas tiesvedības ierosināšana Senāta rīcības sēdē tika atteikta. Apelācijas instances spriedums stājies spēkā 2011. gada 2. jūnijā.

Prasības pieteikumā arī norādīts: tā kā tiesvedībā pret SIA "CargoForw" iegūti jauni pierādījumi, kas arī saskaņā ar konvencijā "Par starptautisko preču autopārvadājumu līgumu (CMR)", turpmāk – CMR konvencija, ietvertajiem principiem izslēgtu UAB "Vežejas" atbildību pret GmbH "Transport", UAB "Vežejas" vēršas pirmās instances tiesā ar prasību pret GmbH "Transport" par summas – Ls 50 000, kas samaksāta bez tiesiska pamata, piedziņu.

Pirmās instances tiesā saņemti GmbH "Transport" paskaidrojumi, kuros norādīts, ka atbildētājs neatzīst prasību pilnā apmērā un lūdz to noraidīt pilnā apmērā.

Ar Pavasara pilsētas tiesas 2011. gada 2. oktobra spriedumu prasība noraidīta pilnībā. Spriedumā norādīts, ka UAB "Vežejas" bija pārvadātājs CMR konvencijas izpratnē un nav izpildījis ar GmbH "Transport" noslēgto līgumu, kas ir netiešā cēloniskā sakarā ar kravas bojāeju. Tādējādi GmbH "Transport" prasījums, ko UAB "Vežejas" atbilstoši CMR konvencijā norādītajam labprātīgi apmierinājusi 2010. gada 15. jūlijā, ir bijis pamatots, līdz ar to neiestājas 2369. panta piemērošanai nepieciešamais faktiskais sastāvs. Apelācijas instances tiesas 2011. gada 2. jūnija spriedumā konstatētie faktiskie apstākļi un normu interpretācija Pavasara instances tiesai nav saistoši, jo lietā iesaistītas citas puses un šāds spriedums neveido judikatūru, kas saskaņā ar Civilprocesa likuma 5. panta sesto daļu būtu saistoša tiesai.

Par Pavasara pilsētas tiesas 2011. gada 2. oktobra spriedumu apelācijas sūdzību iesniegusi UAB "Vežejas", lūdzot prasību apmierināt. Apelācijas sūdzībā norādīts, ka pirmās instances tiesa nav pareizi piemērojusi materiālās tiesību normas un nav pareizi novērtējusi iesniegtos pierādījumus. Pie apelācijas sūdzības saņemti GmbH "Transport" paskaidrojumi, kur atbildētājs lūdz atstāt spriedumu negrozītu un apelācijas sūdzību noraidīt.

Tiesas sēdē prasītāja pārstāvis uzturēja apelācijas sūdzību un paskaidroja, ka pat gadījumā, ja tiesa konstatē UAB "Vežejas" kā pārvadātāja statusu lietā, tad arī saskaņā ar CMR konvencijas 17. panta otro paragrāfu, kā arī ceturtā paragrāfa d) punktu UAB "Vežejas" nebūtu atbildīga par preces bojāeju, jo to izraisīja trešās personas, par ko atbildīga nav UAB "Vežejas", rīcība vai citi apstākļi, ko tas nevarēja paredzēt un novērst. Saskaņā ar tiesiskās paļāvības principu prasītājam ir bijušas tiesības paļauties uz to, ka Pavasara pilsētas tiesa saistītā lietā ņems vērā hierarhiski augstākas instances tiesas normu interpretāciju.

Atbildētāja pārstāvis apelācijas sūdzību neatzina un paskaidroja, ka Latvijas tiesai nav jurisdikcijas, jo CMR konvencija neregulē regresa prasību izskatīšanu, līdz ar to arī konvencijas 31. pants, kas pieļautu jurisdikciju Latvijas tiesai, nav piemērojams. Tā kā prasības priekšmets ir ar starp UAB "Vežejas" un GmbH "Transport" noslēgto līgumu saistīts prasījums, tad ir piemērojama līgumā noteiktā vienošanās par jurisdikciju Vācijas tiesai.

Motīvu daļa

Tiesa atzīst, ka prasītājas UAB "Vežejas" apelācijas sūdzība noraidāma šādu apsvērumu dēļ.

Lietā nav strīda par to, ka starp GmbH "Ware Handeln" un GmbH "Transport" 2009. gada 20. decembrī noslēgts līgums par transporta pakalpojumu īstenošanu. Šī pakalpojuma tālāka izpilde, noslēdzot līgumu par pārvadājuma organizēšanu starp GmbH "Transport" un UAB "Vežejas", tālāk uzticēta UAB "Vežejas", kas savukārt tālāk šī uzdevuma izpildi 2009. gada 21. decembrī uzticējusi SIA "CargoForw". SIA "CargoForw" 2009. gada 22. decembrī pieņēmusi kravu pārvadājumam, par ko attiecīgi sastādīta preču transporta pavadzīme (CMR). Tiesa neatzīst par pamatotu prasītāja tiesas sēdē izvirzīto argumentu attiecībā uz viņa kā ekspeditora statusu, tiesas ieskatā, šādam argumentam nav nozīmes lietā. Tāpat lietā nav strīds, ka piegādes termiņš bijis pielīgts kā konkrēts datums un laiks – 2010. gada 10. janvāris plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00. Tomēr prece norādītajā izkraušanas vietā izkrauta agrāk – 4. janvārī, bet par preču saņemšanu parakstījies SIA "Holding" darbinieks – tirdzniecības centra apsargs. Lietā nav pierādījumu par to, ka šis darbinieks uzrādījis rakstveida pilnvarojumu preci saņemt GmbH "Haushalt" vārdā.

No iesniegtajiem pierādījumiem tiesa secina, ka ir pierādīts, ka prasītāja atbildībā esoša persona, proti, SIA "CargoForw", ir pārkāpusi starp UAB "Vežejas" un GmbH "Transport" noslēgtajā līgumā noteikto piegādes kārtību – prece nodota neīstajā laikā un neīstajai personai. Tādējādi ir konstatējama UAB "Vežejas" prettiesiska rīcība, kas ir cēloniskā sakarā ar preces bojāeju – tātad arī ar GmbH "Transport" ciestajiem zaudējumiem. No tā izriet secinājums, ka prasījumam, ko izvirzījis GmbH "Transport" pret UAB "Vežejas", ir bijis tiesisks pamats, proti, Civillikuma 1635., 1779. pants u. c., kas joprojām nav atkritis. Tā rezultātā neiestājas Civillikuma 2369. panta piemērošanai nepieciešamais faktiskais sastāvs. Turklāt, tiesas ieskatā, UAB "Vežejas" prasībai par summas, kas samaksāta bez tiesiska pamata, atmaksāšanu atbilstoši CMR konvencijas 32. pantam iestājies noilgums.

Tiesa noraida atbildētāja GmbH "Transport" iebildumus pret Latvijas tiesas jurisdikciju izskatāmajā jautājumā, jo, neskatoties uz to, ka GmbH "Transport" domicils ir Vācijas Federatīvajā Republikā, tā kā konkrētā restitūcijas prasība ir uzskatāma nevis par līgumtiesisku, bet gan delikttiesisku prasījumu, tad atbilstoši 2000. gada 22. decembra Regulas Nr. 44/2001 (Brisele I) 5. panta trešajā paragrāfā noteiktajam īpašā jurisdikcija pamatojama ar to, ka kaitējums – kravas bojāeja – notikusi Latvijas Republikā.

Ņemot vērā iepriekšējos apsvērumus, tiesa atzīst, ka UAB "Vežejas" apelācijas sūdzība ir nepamatota un noraidāma.

Ja prasība noraidīta, atbilstoši Civilprocesa likuma 44. panta trešajai daļai ar lietas vešanu saistītos izdevumus piespriež no prasītāja par labu atbildētājam. Tiesai iesniegtais starp GmbH "Transport" un zvērinātu advokātu J.H. noslēgtais līgums par advokāta pakalpojumu sniegšanu paredz atlīdzību par lietas vešanu Ls 4000 apmērā, kas GmbH "Transport" jāsamaksā labvēlīga sprieduma gadījumā. Attiecīgi, tiesas ieskatā, no UAB "Vežejas" ir pamatoti piedzenami GmbH "Transport" izdevumi par advokāta piesaisti šādā apmērā.

Rezolutīvā daļa

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 189., 190., 193., 432. pantu tiesa

nosprieda

1) noraidīt UAB "Vežejas" prasību pret GmbH "Transport" par summas, kas samaksāta bez tiesiska pamata, piedziņu;

2) piedzīt no UAB "Vežejas" par labu GmbH "Transport" ar lietas vešanu saistītos izdevumus Ls 4000 apmērā.

Spriedumu var pārsūdzēt 30 dienu laikā no pilna sprieduma sastādīšanas dienas Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamentā, iesniedzot kasācijas sūdzību Ziemas apgabaltiesā.

Pilns spriedums sastādīts 2012. gada 6. aprīlī.

Tiesas sēdes priekšsēdētāja Viszine
Tiesnesis Asprātis
Tiesnesis Neprātis

0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Karina Korna
Skaidrojumi. Viedokļi
Pensionēšanās vecuma paaugstināšana: juridiskie aspekti
Saeima ziemas sesijas pēdējā sēdē nodeva izskatīšanai komisijām Ministru kabineta sagatavoto likumprojektu – grozījumus likumā "Par valsts pensijām". Minētie grozījumi citastarp paredz arī valstī noteiktā pensionēšanās vecuma ...
5 komentāri
Jānis Āboliņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Fiziskās personas maksātnespējas process tiesu prakses atziņās
No Maksātnespējas likuma, kas stājās spēkā 2010. gada 1. novembrī, un autora iepriekšējās publikācijas 2011. gada 15. februārī1 ir aizritējis jau vairāk nekā gads, un tiesās ir pieņemti vairāki būtiski nolēmumi, kas turpina ...
2 komentāri
Tieslietu padome
Informācija
Par Tieslietu padomes aprīļa sēdes lēmumiem
Tieslietu padomes 2. aprīļa sēdē tika izskatīta iespēja Latvijas tiesu iekārtu reformēt uz trīs "tīro tiesu instanču" modeli, tika atbalstīta vienota disciplinārpārkāpumu izskatīšana apelācijas instancē, saglabājot katrai tiesu ...
Andrejs Vilks
Nedēļas jurists
Andrejs Vilks
5 komentāri
Jurista Vārds
Notikums
Valsts prezidents viesojas Satversmes tiesā
AUTORU KATALOGS