ŽURNĀLS Tiesību politika

18. Jūnijs 2013 /Nr.24 (775)

Ārvalstu investoru priekšlikumi tiesu sistēmas efektivitātes veicināšanai

2013. gada 31. maijā notika valdības un Ārvalstu investoru padomes Latvijā 17. tikšanās, kurā analizēts uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un investīciju piesaistē panāktais progress. Tikšanās dalībnieki diskutēja arī par nākotnes izaicinājumiem, pārrunāja gada laikā paveikto tiesu sistēmā, enerģētikā, izglītībā un godīgas konkurences nodrošināšanā. Šo jautājumu kontekstā Ārvalstu investoru padome iepazīstināja valdību arī ar saviem priekšlikumiem tiesu sistēmas efektivitātes veicināšanai.1

Efektīvai tiesu sistēmai ir būtiska nozīme ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanā. Paredzami, savlaicīgi un izpildāmi tiesu nolēmumi ir būtiska saistošas komercdarbības vides sastāvdaļa.2

Investīciju drošību garantējošas un efektīvas tiesību aizsardzības un piemērošanas sistēmas esamība valstī ir viens no galvenajiem kritērijiem investēšanas lēmuma pieņemšanā.

Lai gan Pasaules ekonomikas foruma Pasaules valstu konkurētspējas ziņojumā 2012.–2013. gadam Latvija, salīdzinot ar iepriekšējiem ziņojumiem, juridisko vidi raksturojošos rādītājos ir novērtēta nedaudz augstāk, tomēr joprojām tādos jautājumos kā efektivitāte strīdu risināšanā, juridiskā efektivitāte regulējošo normu izvērtēšanā, īstenotās politikas saprotamība un prognozējamība u.c. tiesu efektivitāti raksturojošos aspektos Latvija ievērojami atpaliek, piemēram, no kaimiņvalstīm Lietuvas vai Igaunijas.3

Tādēļ ar šo pozīcijas ziņojumu Ārvalstu investoru padome Latvijā (turpmāk – ĀIPL) sniedz savus priekšlikumus un uzsver šādus aspektus tiesu sistēmas efektivitātes veicināšanā.

 

1. Tiesas un tiesu nolēmumu autoritātes nostiprināšana

1.1. Kvalitatīvs, argumentēts un pamatots tiesas nolēmums

ĀIPL norāda, ka svarīga tiesas slodzes mazināšanai ir sabiedrības uzticība valsts pārvaldei un tiesām. Tiesas un tiesu nolēmumu autoritātei ir tieša ietekme uz tiesas procesa efektivitāti un ātrumu. Kvalitatīvs un pamatots tiesas nolēmums mazina lietas dalībnieku vēlmi to pārsūdzēt, vienlaikus arī ievērojami atvieglojot nākamās tiesu instances darbu lietas izskatīšanā.

Tiesas nolēmumu autoritātes nostiprināšanā katra individuālā nolēmuma pārliecināšanas spējai ir būtiska loma. Skaidra un izvērsta nolēmumu motivācija rada gan lielāku iespēju pārliecināt konkrētās lietas dalībniekus, samazinot nolēmuma pārsūdzības iespējamību, gan arī veicina vienveidīgas, skaidras tiesu prakses veidošanos. Juridiskajā literatūrā norādīts, ka no praktiskā viedokļa, piemēram, ja tiek apmierināta kasācijas sūdzība, kasācijas instances nolēmumā iekļautā motivācija saistīta ar nepieciešamību sniegt skaidrus argumentus par apelācijas instances tiesas pieļautajiem tiesību normu pārkāpumiem, lai apelācijas instances tiesa varētu savu kļūdu saprast un efektīvi to novērst. Tādējādi izslēdzot iespēju, ka lietas izskatīšana no jauna vēl vienu reizi varētu atgriezties apelācijas instances tiesā. Savukārt, ja kasācijas sūdzība noraidīta, pienākums sniegt procesa dalībniekiem skaidrus un saprotamus argumentus, kuru dēļ sūdzība noraidīta, tiesu saista tādā ziņā, ka tai tiesiskās kārtības labad ir nepieciešama autoritāte sabiedrībā, lai sabiedrība tai uzticētos kā taisnīgam strīdus risināšanas forumam, nevis meklētu citus, ne tik godīgus veidus konkrētas problēmas risināšanai.4

Jāuzsver, ka Civilprocesa likuma 189. panta trešā daļa jau šobrīd nosaka, ka spriedumam jābūt likumīgam un pamatotam. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 193. panta piekto daļu sprieduma motīvu daļā tiesai ir jānorāda lietā konstatētie fakti, pierādījumi, uz kuriem pamatoti tiesas secinājumi, un argumenti, ar kuriem noraidīti tie vai citi pierādījumi.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jānis Bogdasarovs
Skaidrojumi. Viedokļi
Savu daļu iegādes finansēšanas aizlieguma piemērošana sabiedrībām ar ierobežotu atbildību  
Jau ar Komerclikuma spēkā stāšanās brīdi Komerclikuma 241. pants paredz aizliegumu akciju sabiedrībām finansēt savu akciju iegādi. Turpretim nedz Komerclikuma sākotnējā redakcijā, nedz vēlāk izdarītajos grozījumos šāds aizliegums ...
Mārtiņš Paparinskis
Viedoklis
Piezīmes uz Čalovska lietas malām: rosinot un lemjot Satversmes tiesā
Jautājums par Latvijas pilsoņa izdošanu ārvalstīm ir normatīvi daudzšķautņains un var tikt vērtēts dažādu tiesību nozaru un procesuālo institūtu mijiedarbības perspektīvās, ietverot citastarp Latvijas un starptautisko ...
Mareks Reders
Skaidrojumi. Viedokļi
Vai valsts ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs
Ar nodokļu sistēmu var regulēt valsts ekonomisko attīstību, to stimulēt, bremzēt vai sagraut, tāpēc ir būtiski turpināt "Jurista Vārda" 06.12.2012. numurā aizsākto likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" un tā interpretācijas ...
Tiesību politika
Tiesu varas likuma grozījumiem – vienprātīgs atbalsts Saeimā
Jau pēc pāris mēnešiem internetā beidzot sāks publicēt visus atklātajās tiesas sēdēs pieņemtos un spēkā stājušos tiesas spriedumus – tik cerīgs un optimistisks ir viens no jauninājumiem, ko paredz Saeimas 13. jūnijā trešajā ...
12 komentāri
Gatis Litvins
Tiesību politika
Eiropas Savienības ieteikumi Latvijas tiesu sistēmas pilnveidošanai
2013. gada 29. maijā Eiropas Komisija pieņēmusi ieteikumus Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas paredzēti, lai izvestu Eiropu no krīzes un stiprinātu izaugsmes pamatus. Ieteikumus sagatavoja Eiropas Komisijas dienesti un pieņēma komisāru ...
AUTORU KATALOGS