ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

3. Septembris 2019 /Nr.35 (1093)

Līgums par labu trešajai personai
1 komentāri
Dr. iur.
Erlens Kalniņš
Zvērināts advokāts, LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras docents 

I. Ievads

[1] Parasti ar līgumu tā slēdzēji nodibina tiesības un pienākumus paši sev, un starp līdzējiem visbiežāk arī notiek norunāto saistības izpildījumu apmaiņa. Taču, pamatojoties uz līgumu brīvības principu, līdzēji var noslēgt arī t.s. līgumu par labu trešajai personai, un šādā gadījumā parādnieka (apsolītāja) pienākums ir dot saistības izpildījumu nevis – kā parasti – otram līdzējam (apsolījuma ņēmējam), bet gan trešajai personai (labuma guvējam).1

Līguma par labu trešajai personai institūts vispārīgi regulēts Civillikuma (turpmāk – CL) 1520.–1523. pantā,2 turklāt minētās normas negrozītā veidā3 ir tikušas pārņemtas no 1864. gada Vietējo civillikumu kopojuma (turpmāk – VCL) 3116.–3119. panta normām.4 Bez tam CL ir speciāli noregulēts mantojuma līgums par labu trešajai personai (skat. CL 654. p.), kā arī tāda dāvinājuma līguma sekas, kuram pievienots uzlikums par labu trešajai personai (skat. CL 1929. p.).

Līguma par labu trešajai personai institūts ir pazīstams arī citās ģermāņu tiesību sistēmas valstīs5 un regulēts, piem., Vācijas Civilkodeksa6 328.–335. paragrāfā, Šveices Saistību tiesību likuma7 112.–113. pantā un Austrijas Civilkodeksa8 881.–882. paragrāfā.

 

II. Jēdziens un praktiskā nozīme

[2] Kā noteikts CL 1520. pantā, "ja viens līdzējs dod otram kādu apsolījumu par labu trešai personai, tad ne vien tas, kam šis apsolījums dots, bet arī trešā persona, kam par labu tas dots, iegūst tiesību prasīt no apsolītāja tāda līguma izpildījumu".

[2.1] No šīs normas izriet, ka līgums par labu trešajai personai ir saistībtiesisks līgums, ar ko parādnieks (apsolītājs) apņemas dot saistības izpildījumu nevis līgumiskajam kreditoram (apsolījuma ņēmējam), bet gan trešajai personai. Šāda līguma dalībnieki (līdzēji) ir apsolītājs un apsolījuma ņēmējs, turpretī trešā persona nepiedalās līguma slēgšanā, un parādnieka apsolījums par labu trešajai personai, kuru pieņēmis otrs līdzējs, nepadara trešo personu par līguma dalībnieku.9

Turklāt līguma par labu trešajai personai obligāts priekšnoteikums ir tas, ka trešā persona, kura nepiedalās līguma slēgšanā, iegūst no šī līguma izrietošu prasījuma tiesību pret apsolītāju un attiecīgi iegūst arī tiesīgās personas (kreditora) statusu, turklāt bez pienākuma dot kādu pretizpildījumu. Tajā pašā laikā "pienākuma uzlikšana" dot kādu pretizpildījumu neatbilst līguma par labu trešajai personai būtībai, jo šādā gadījumā trešajai personai bez viņas piekrišanas vienlaikus būtu jākļūst arī par līguma dalībnieku un apsolītāja parādnieku.10

[2.2] Līgums par labu trešajai personai nav uzskatāms par patstāvīgu līguma tipu. Principā ikvienu tipisku vai netipisku saistībtiesisku līgumu ar līdzēju atbilstošu norunu iespējams pārvērst līgumā par labu trešajai personai (piem., slēdzot pirkuma, maiņas, nomas, uzņēmuma, dāvinājuma, galvojuma vai apdrošināšanas līgumu).

Arī priekšlīgums var tikt noslēgts par labu trešajai personai,11 proti, ja priekšlīgumā viena puse uzņemas saistību noslēgt galveno līgumu (skat. CL 1541. p.) ar priekšlīgumā noteikto vai otras puses vēlāk norādīto trešo personu.12

[3] Līguma par labu trešajai personai noslēgšanas mērķi var būt visdažādākie. Jau vēsturiski šādu līgumu mērķis ir bijis trešo personu apgādība (plašākā nozīmē), piem., uztura līgumā vai pirkuma līgumā (pirkuma priekšlīgumā) ietverts apsolījums dot uzturu par labu trešajai personai,13 apsolījums izmaksāt trešajai personai atlīdzību par darbā nodarīto kaitējumu,14 bezatlīdzības apsolījums dot pūru par labu trešajai personai,15 dzīvības apdrošināšana par labu trešajai personai.16 Kas attiecas uz apdrošināšanas jomu, tad saskaņā ar Apdrošināšanas līguma likuma 1. panta pirmās daļas 20. punktu personu apdrošināšanā un apdrošināšanā pret zaudējumiem labuma guvējs ir tāda trešā persona, "kura norādīta apdrošināšanas līgumā un kurai izmaksājama apdrošināšanas atlīdzība vai tās daļa apdrošināšanas līgumā noteiktajos gadījumos" (skat. arī Apdrošināšanas līguma likuma 1. p. 1. d. 12. pk.).

Līgums par labu trešajai personai var būt noslēgts ar mērķi dzēst apsolījuma ņēmēja saistības pret trešo personu (piem., šāds mērķis konstatējams tad, ja pirkuma līgumā ir ietverts pircēja apsolījums daļu no pirkuma maksas samaksāt trešajai personai, lai tādējādi tiktu dzēstas no aizdevuma līguma izrietošas pārdevēja kā apsolījuma ņēmēja saistības pret šo trešo personu).17 Tāpat līgums par labu trešajai personai var būt noslēgts, lai izpildītu kādu morāla rakstura pienākumu pret trešo personu (piem., mantinieku savstarpēja apņemšanās no līdzekļiem, kas saņemti mantojumā, izmaksāt noteiktu atlīdzību trešajai personai, kura rūpējusies par mantojuma atstājēju).18

Šāda līguma mērķis var būt arī "izpildījuma došanas ceļa saīsināšana", lai izvairītos no saistības izpildījuma divkāršas došanas, kā rezultātā izpildījums nepastarpināti tiek dots trešajai personai, kura šo izpildījumu saņem tieši no apsolītāja, nevis aplinkus ceļā no apsolījuma ņēmēja19 (piem.

20
VĒL PAR ŠO TĒMU
— likumi.lv —
Civillikums  
komentāri (1)
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
RaimO
8. Septembris 2019 / 15:04
23
ATBILDĒT
Raksts kā vienmēr kaut kāds savirknējums no vairāk kā 70 atsaucēm uz citiem avotiem... Izskatās, ka drīz būs tiesas sēde par šo tēmu, kurā vienu no pusēm pārstāvēs raksta autors!
visi numura raksti
Jurista Vārds
Informācija
Piesakies žurnāla "Jurista Vārds" pētniecisko darbu konkursam!
Deniss Turčinskis
Skaidrojumi. Viedokļi
Kritērijs – "citā juridiskās specialitātes amatā"
Pauls Zeņķis
Skaidrojumi. Viedokļi
Patstāvīgo iestāžu politiskā neietekmējamība
Latvijas Republikas Satversmes1 58. pants nosaka: "Ministru kabinetam ir padotas valsts pārvaldes iestādes." Saskaņā ar tiesību doktrīnā paustajām atziņām ar padotību jāsaprot Ministru kabineta tiesības institucionāli ietekmēt valsts ...
Roberts Valpīters
Skaidrojumi. Viedokļi
Pacienta tiesības uz datu aizsardzību un ģimenes tiesības uz informāciju par savu radinieku ārstniecības iestādē
Jurista Vārds
Tiesību politika
Trauksmes celšanas regulējumu papildinās ar jauniem administratīvā pārkāpuma sastāviem
Ministru kabinets 2019. gada 27. augusta sēdē apstiprināja Valsts kancelejas sagatavoto likumprojektu "Grozījums Trauksmes celšanas likumā"1 (turpmāk – Likumprojekts), kas paredz divus jaunus administratīvā pārkāpuma sastāvus, kā ...
AUTORU KATALOGS