ŽURNĀLS Viedoklis

28. Janvāris 2020 /Nr.4 (1114)

Aizsākot publisku diskusiju saistībā ar Senāta nolēmumiem lietā Nr. SKC-259/2019 (C04169414)
4 komentāri
Mg. oec., Mg. sc. ing., Mg. iur.
Normunds Šlitke
Zvērināts advokāts 

2019. gada 17. decembrī Senāts atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu par kopīpašuma – dzīvokļu īpašumos nesadalīta īres nama – dalīšanu, secinot, ka tiesai, konstatējot apstākļus, kas varētu būt par pamatu Civillikuma 1. panta piemērošanai, bija pienākums pārliecināties, vai likumā paredzēto tiesību prasīt kopīpašuma izbeigšanu prasītāja izlieto taisnprātīgi, respektējot pārējo kopīpašnieku pamatotās intereses, un attiecīgi lemt par prasības apmierināšanu vai noraidīšanu.

Senāts šajā lietā pieņēma arī blakus lēmumu, ar kuru Latvijas Republikas Saeimai, Valsts prezidentam un Ministru kabinetam darīja zināmu savu ieskatu par normatīvo tiesību aktu nepilnībām, kā arī nolēma informēt Latvijas Republikas Prokuratūru par lietā iesaistīto personu rīcības iespējamu neatbilstību likumam, bet Latvijas Zvērinātu advokātu padomi – par zvērinātu advokātu1 un zvērinātu advokātu palīgu rīcības iespējamu neatbilstību Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksam. Cik tas ir likumīgi vai drīzāk – cik ļoti nelikumīgi un nepamatoti ir Senāta nolēmumi šajā lietā?

Ikvienas valsts tiesā, ieskaitot augstākās tiesu instances, tiesas nolēmumos būs nepilnības un kļūdas,2 jo tiesu, vismaz pagaidām, spriež cilvēki, lai gan arī tiesas spriešanā aizvien vairāk ielaužas mākslīgais intelekts. Šai sakarā kā labs joks radies spārnotais teiciens – "labāk mākslīgais intelekts nekā dabiskais stulbums".3 Taču katrā jokā, kā zināms, ir daļa patiesības. Neapšaubāmi, mākslīgais intelekts spriedīs jeb tiesās precīzāk, jo citastarp atkritīs cilvēciskais jeb emocionālais faktors, taču tas nenozīmē, ka – labāk. Pat viena no pasaulē populārākā sporta veida – futbola – līdzjutēji pagaidām nav tam gatavi, piemēram, "aizmugures" vai vārtu guvuma fiksēšana pilnībā nav atdota robotiem. "Tiesnesi ziepēs!" ir pēcspēles neatņemams sauklis jeb šova elements. Tāpēc sporta tiesnesis ir spēles jeb sacīkstes dalībnieks un tās sastāvdaļa, taču tas, protams, nenozīmē, ka tiesnesis ir arī aktīvs spēlētājs.

Kā tiesas kļūdas savlaicīgi identificēt un kā novērst kaitējumu gan konkrētās lietas dalībniekiem, gan arī tiesiskumam kopumā, paturot prātā, ka res judicata jeb tiesiskās noteiktības princips ir viens no nozīmīgākajiem tiesību principiem? Jo vairāk, kā novērst to, lai nelikumīgais tiesas nolēmums nerada līdzīgu vai pat identisku aplamu nolēmumu ķēdi,4 ņemot vērā, ka tiesiskuma un likumības principam ir viena konstitucionālā ranga vērtība ar tiesiskās noteiktības principu.5 Sevišķi būtiski tas ir civillietās, ņemot vērā Civilprocesa likuma 5. panta sestās daļas prasību tiesai ņemt vērā judikatūru un paturot prātā, ka judikatūra Latvijā nav tiesību pamatavots.6 Te jāatgādina arī par Civilprocesa likuma prasību,7 ka likuma tulkojums, kas izteikts kasācijas instances tiesas spriedumā, ir obligāts tiesai, kas šo lietu izskata no jauna. Jāpiebilst, ka gadījumos, ja tiesa, konstatējot kļūdu Senāta lēmumā, atkāpjas no šīs prasības, pat pienācīgi to pamatojot, seko visai asa Senāta reakcija, šādu nolēmumu viennozīmīgi atceļot (skat., piem. SKC-1844/2016), neskatoties uz Senāta sākotnējā nolēmuma pirmšķietamo aplamību.8

Tādās senās demokrātijās kā, piemēram, Lielbritānijā vadošajos akadēmiskajos izdevumos par tiesu spriedumiem regulāri tiek publicēti vērtējoši raksti, kuri nereti ir ārkārtīgi kritiski.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri (4)
4 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
tiesiskā likumība
13. Februāris 2020 / 12:52
2
ATBILDĒT
Veikls afērists, kurš būdams smalks krāpnieciņš izdara krimināllikuma nepildīšanu 177 pats un izkrāpj naudu no godīgiem dzīvokļu īpašniekiem nodarbojas ar huligānismu skatīt nolēmumus PTAC mājas lapā patērētāju tiesību aizsardzības cetra mājaslapā kur 2017.g. jau viņam piemēroja administratīvos disciplinārsodus 50 000 Eur apmērā par negodīgas komercprakses īstenošanu, šo sodamēru viņš ignorē un turpina veikt negodīgu komercpraksi atkal viena gada laikā.
Normunds Šlitke > tiesiskā likumība
14. Februāris 2020 / 11:57
6
ATBILDĒT
Patiesi ceru, ka persona, kas ir šī anonīmā un nelietīgā komentāra autors, saņems pelnīto sodu - ja ne no kompetentām institūcijām, tad no Dieva.
Arī latviešu valoda un tās lietošanas likumi, piemēram, interpunkcija, šai personai acīmredzot ir tik pat sveši kā, piemēram, Civillikums, Komerclikums un Krimināllikums.
Bez tiesiska pamata lietot svešu mantu un pēc tam pārmest mantas īpašniekam "bezdarbību" ir tas pats, kas vainot kolektīvās izvarošanas upuri par atrašanos nepareizā vietā un laikā vai nepareizā apģērbā.
Juris > Normunds Šlitke
24. Februāris 2020 / 19:06
1
ATBILDĒT
Tā ir izvairīšanās no konkrētas atbildes, metoties apvainot komentāra autora personību.
Normunds Šlitke > Juris
25. Februāris 2020 / 13:55
2
ATBILDĒT
Pirmkārt, lai atbildētu uz jautājumu, nepieciešams, mazākais, jebkādu jautājumu uzdot. Vēlams arī stādīties priekšā, jo atbilde uz jautājumu bieži vien ir atkarīga no jautātāja (piem., trīsstūra leņķu summa ne visur ir 180 grādi vai Pi, ķermeņa svars un ķermeņa masa galīgi nav viens un tas pats, arī laika relativitāti ikdienā vērā parasti neņemam).
Otrkārt, "personību" nevar apvainot, it sevišķi, ja persona ir anonīma un nezināma (secīgi nav noskaidrojams, vai persona vispār ir uzskatāma par personību, kā arī tas vai komentārs nav troļļu fermas vai mākslīgā intelekta ražots). Jāatgādina, ka personība šī vārda semantiskajā izpratnē ir cilvēka psiholoģisko īpašību kopums, kas ietekmē viņa rīcību un uzvedību dažādās situācijās - secīgi, personība kā īpašību kopums nav apvainojams.
visi numura raksti
Aigars Strupišs
Viedoklis
Temīda nav akla jeb labas ticības princips civiltiesiskajā apritē
4 komentāri
Jānis Lapsa
Skaidrojumi. Viedokļi
Kopīpašuma izbeigšanas regulējuma pilnveides nepieciešamība
Raksta mērķis ir analizēt pēdējos gados samilzušo kopīpašuma izbeigšanas problemātiku kopsakarā ar ilgi gaidīto – 2019. gada 17. decembra – Senāta nolēmumu kopīpašuma izbeigšanas jomā, sniegt risinājumus un priekšlikumus ...
6 komentāri
Rolands Neilands
Skaidrojumi. Viedokļi
Atsevišķi kopīpašuma problēmjautājumi un to iespējamie risinājumi
Šī raksta mērķis ir vērst lasītāju, likumdevēja un Tieslietu ministrijas uzmanību uz autora ieskatā būtiskākajiem kopīpašuma problēmu jautājumiem un to iespējamiem risinājumiem.
13 komentāri
Kristīna Loboda
Skaidrojumi. Viedokļi
Vispārējā taisnīguma princips kopīpašuma sadales kontekstā
Ilze Oša, Mārtiņš Auders
Skaidrojumi. Viedokļi
Dzīvokļa īpašums kā lietu tiesību objekts
Autori šajā rakstā ir pievērsušies diviem ar dzīvokļa īpašumu saistītiem aspektiem: dzīvokļa īpašuma statusam un sastāvam, kā arī jautājumam, vai dzīvokļa īpašums ir apskatāms kopsakarā ar superficies solo cedit ...
AUTORU KATALOGS