ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

17. Marts 2020 /Nr.11 (1121)

Vainas psiholoģiskā koncepcija Krimināllikumā
Dr. habil. iur.
Uldis Krastiņš
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesors 

Vēsturiski vaina kā personas psihiska darbība Latvijas krimināltiesībās ir katra noziedzīga nodarījuma neatņemama sastāvdaļa, un tā tiek iekļauta ikviena Krimināllikuma (turpmāk – KL) sevišķajā daļā paredzēta noziedzīga nodarījuma sastāva pamatpazīmju skaitā.1 Raksta mērķis ir analizēt vainas un vainīguma jēdzienus, kas KL un Kriminālprocesa likumā (turpmāk – KPL) tiek izmantoti saistībā ar jautājumu par to, vai persona ir vai nav izdarījusi KL paredzētu konkrētu noziedzīgu nodarījumu. No šī jautājuma risinājuma ir atkarīgs, uz kādu vainas koncepciju (psiholoģisko jeb vērtējuma) attiecas iepriekšminētie jēdzieni.

Vainas izpratne krimināltiesībās ir iekļauta KL vispārīgās daļas vairākās normās. KL 6. panta pirmajā daļā (noziedzīga nodarījuma jēdziens) pateikts, ka par noziedzīgu nodarījumu atzīstams ar nodomu (tīši) vai aiz neuzmanības izdarīts kaitīgs nodarījums (darbība vai bezdarbība), kurš paredzēts šajā likumā un par kura izdarīšanu draud kriminālatbildība. Savukārt KL 1. panta pirmajā daļā (kriminālatbildības pamats) paredz, ka pie kriminālatbildības saucama un sodāma tikai tāda persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarījusi šajā likumā paredzētu nodarījumu, kam ir visas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes.

Taču pats vainas kā krimināltiesību jēdziens KL vispārīgajā daļā, tāpat kā lielākajā daļā pasaules valstu krimināllikumu, nav dots. Likumdevēji ir aprobežojušies ar norādēm uz vainas formu, formulējot likumā atsevišķus noziedzīgu nodarījumu sastāvus vai, labākajā gadījumā, norādot uz vainas formas – nodoma un neuzmanības – veidiem un formulējot to saturu, kā tas ir izdarīts KL.

Izmantojot nosacījumus, ko likumdevējs iekļāvis KL vispārīgās daļas abu vainas formu – nodoma un neuzmanības – atsevišķu veidu atbilstošajos normatīvajos formulējumos – attiecīgi tiešs (KL 9. panta otrā daļa) un netiešs nodoms (KL 9. panta trešā daļa), noziedzīga pašpaļāvība (KL 10. panta otrā daļa) un noziedzīga nevērība (KL 10. panta trešā daļa) – Latvijas krimināltiesību teorijā ir izstrādāts vainas jēdziens, kas tiek atspoguļots krimināltiesību mācību literatūrā, KL komentāros un citā juridiskajā literatūrā, kā arī aprobēts tiesu praksē.

Vaina ir personas psihiskā attieksme nodoma vai neuzmanības formā pret viņas izdarīto prettiesisko darbību vai pieļauto bezdarbību un ar to cēloņsakarīgi saistītajām kaitīgajām sekām.2 Izanalizējot KL 9. un 10. pantā paredzēto abu vainas formu veidu (attiecīgi tieša un netieša nodoma, noziedzīgas pašpaļāvības un noziedzīgas nevērības) normatīvo regulējumu, redzam, ka tie neatspoguļo personas visus psihiskos procesus saistībā ar viņas izdarīto noziedzīgo nodarījumu. No KL vispārīgās daļas 9. un 10. panta satura redzams, ka abas vainas formas – nodoms un neuzmanība – tiek saistīti tikai ar darbību vai bezdarbību, kā arī ar kaitīgajām sekām, ja tās paredzētas konkrētā noziedzīgā nodarījuma pazīmju skaitā. Cēloņsakarība pēdējā gadījumā ir izrietoša no atsevišķu noziedzīgu nodarījumu sastāvu konstrukcijas īpatnībām atbilstoši to reālajai izpausmei.

Tātad ārpus vainas formu atsevišķo to veidu formulējumiem paliek personas tādas psihiskās darbības izpausmes kā motīvs, nolūks, emocijas, kas īpaši ir nozīmīgi noziedzīgos nodarījumos, ja tādas tieši paredzētas konkrēta noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmju skaitā, kas norāda, ka attiecīgais nodarījums izdarīts ar tiešu nodomu.

VĒL PAR ŠO TĒMU
— likumi.lv —
Kriminālprocesa likums  
— likumi.lv —
Krimināllikums  
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Natālija Laveniece-Straupmane, Jautrīte Briede, Valentija Liholaja, Andrejs Judins, Ilze Ziemane
Viedoklis
Ārkārtējā situācija: juristu viedokļi par tiesisko regulējumu un tā piemērošanu
Pasaules Veselības organizācija ir izsludinājusi vīrusa Covid-19 pandēmiju, savukārt Ministru kabinets – ārkārtējo situāciju Latvijā. Nepieredzētais bīstamās slimības uzliesmojums nes ne vien draudus mūsu sabiedrības veselībai un ...
22 komentāri
Elīna Kaminska
Viedoklis
Vai reputācija ir mūžīgi nemainīga vērtība
Turpinot pārdomas, kas aizsāktas rakstā "Per aspera ad astra. Ieskats ceļā uz advokatūru",1 šoreiz manu uzmanību saistījis ļoti konkrēts jautājums – amata pretendentu reputācijas vērtēšana.
Āris Kakstāns
Tiesību prakses komentāri
Ieguldījumi jaunajos sportistos un nākotnes peļņas sadale
Jaunieši sportā un dzīvē vispār ir liels nezināmais – gan vilšanās un neizdošanās risks, gan ļoti lielu panākumu potenciāls. Satversmes un Civillikuma normu savstarpējā mijiedarbība reizēm var radīt interesantus kāzusus, ...
Zanda Dāvida
Tiesību prakses komentāri
Vai Latvija mainīs iedibināto patērētāja statusa identificēšanas doktrīnu
2020. gada 16. janvārī Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts (turpmāk – Tiesa) pieņēma spriedumu lietā Nr. SKC-18/2020 (turpmāk – Spriedums), kurā secināja: lai noteiktu, vai sportista attīstības un ...
2 komentāri
Vija Kalniņa
Tiesību prakse
Kredītiestāžu maksājumi FKTK finansēšanai 2019. gadā noteikti ultra vires
2020. gada 20. februārī Satversmes tiesa (turpmāk – ST) pasludināja spriedumu lietā Nr. 2019-09-03 "Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2018. gada 20. decembra normatīvo noteikumu Nr. 198 "Finanšu un ...
AUTORU KATALOGS