ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

19. Maijs 2020 /Nr.20 (1130)

Kaitējuma kompensācija ceļu satiksmes un transportlīdzekļu ekspluatācijas pārkāpumu gadījumos
Laura Smukule
Senāta Krimināllietu departamenta senatora palīdze 
Nora Magone
Senāta Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskā padomniece 

Cietušā tiesības uz kaitējuma kompensāciju kriminālprocesā ir viens no kriminālprocesa taisnīga noregulējuma elementiem. Kriminālprocesā līdzās vispārīgam kaitējuma atlīdzināšanas mehānismam pastāv arī izņēmums – kaitējuma kompensācija cietušajiem noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, vai noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi (Krimināllikuma 260. pants un 262. panta otrā līdz piektā daļa). Raksta mērķis ir koncentrēti izklāstīt kaitējuma kompensācijas vispārīgo regulējumu un Senāta atziņas šajā jautājumā, kā arī izņēmuma nosacījumus, kas pakārtoti ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) atziņām.

Vispārīgie nosacījumi kaitējuma atlīdzināšanai par cietušajam radīto kaitējumu

Nodarītā kaitējuma atlīdzināšana cietušajam ir viens no Kriminālprocesa likuma mērķa – krimināltiesisko attiecību taisnīga noregulējuma – elementiem, kā arī Kriminālprocesa likuma 22. pantā nostiprināts pamatprincips, proti, ka personai, kurai ar noziedzīgu nodarījumu radīts kaitējums, ņemot vērā tās morālo aizskārumu, fiziskās ciešanas un mantisko zaudējumu, tiek garantētas procesuālās iespējas morālas un materiālas kompensācijas pieprasīšanai un saņemšanai.

Ar noziedzīgu nodarījumu radītā kaitējuma atlīdzināšanas vispārīgie noteikumi reglamentēti Kriminālprocesa likuma 26. nodaļā. Kriminālprocesa likuma 350. panta pirmā daļa noteic, ka kompensācija ir naudas izteiksmē noteikta samaksa, ko persona, kura ar noziedzīgu nodarījumu radījusi kaitējumu, samaksā cietušajam kā gandarījumu par morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām un mantisko zaudējumu.

Ar morālo kaitējumu jāsaprot fiziskas vai garīgas ciešanas, kas izraisītas ar neatļautas darbības rezultātā nodarītu cietušā nemantisko tiesību vai nemantisko labumu aizskārumu. Atlīdzības apmēru par morālo kaitējumu nosaka tiesa pēc sava ieskata, ņemot vērā morālā kaitējuma smagumu un sekas. Ja neatļautā darbība izpaudusies kā noziedzīgs nodarījums pret personas dzīvību, veselību, tikumību, dzimumneaizskaramību, brīvību, godu, cieņu vai pret ģimeni, vai nepilngadīgo, pieņemams, ka cietušajam šādas darbības rezultātā ir nodarīts morālais kaitējums. Citos gadījumos morālais kaitējums cietušajam jāpierāda.1

Ja kaitējuma kompensācijas apmērs par morālo aizskārumu un fiziskajām ciešanām cietušajam ir tikai jānorāda, nesniedzot pamatojumu summas apmēram, tomēr jautājuma pilnīgākai izlemšanai būtu vērtīgi, ja cietušais sniegtu vismaz nelielu pamatojumu, tad kompensācijas pieteikums par mantisko zaudējumu ir jāpamato.2 Turklāt par mantisko zaudējumu pieprasītās kompensācijas apmērs ir jāpamato pēc iespējas precīzāk – jānorāda katras zudušās mantas vērtība vai izdevumi tās atjaunošanai, ar dokumentiem jāpierāda izdevumi, kādi radušies kaitējuma seku novēršanai (bēru izdevumi, ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumi, remontdarbu izmaksas u.tml.). Dokumentiem jābūt tādiem, kas apliecina, ka maksājums ir veikts saistībā ar konkrēto noziedzīgo nodarījumu.3 Lietai, kuras vērtību nevar pamatot ar dokumentiem (pirkuma čeku, līgumu utt.), vērtību norāda cietušais, ievērojot tās tirgus vērtību (aprēķina, ievērojot tās sākuma cenu, nodiluma jeb nolietojuma pakāpi, pieprasījumu, taču pie mantiskā zaudējuma apmēra neņem vērā lietas emocionālo nozīmi cietušā dzīvē).

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jurista Vārds
Numura tēma
Senāts lēmumā skaidro likumu savstarpējo mijiedarbību
Āris Kakstāns
Skaidrojumi. Viedokļi
Obligātā apdrošināšana obligāti pirms kriminālprocesa
Obligātā apdrošināšana kā civiltiesisks līdzeklis, lai atslogotu kriminālprocesus, nav tikai fakultatīvs līdzeklis. Princips, ka ar obligāto apdrošināšanu var un vajag atslogot amatpersonas, kuras veic kriminālprocesu, piemērojams ne ...
Jeļena Alfejeva
Skaidrojumi. Viedokļi
Virzība uz obligātās apdrošināšanas regulējumu atbilstoši ES tiesībām
Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu kā obligātu Latvijas likumdevējs ir noteicis kopš 1997. gada 1. septembra. Jāatzīst, ka tas ir noticis ātrāk, nekā sabiedrībā ir nostabilizējusies izpratne gan ...
Iveta Ļaksa
Skaidrojumi. Viedokļi
Likums aizsargā abas puses
2020. gada 21. janvārī Senāta Krimināllietu departaments lietā SKK-1/20201 nolēma grozīt tiesu praksi saistībā ar kaitējuma kompensāciju cietušajam noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un ...
Jānis Kubilis
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesu prakses maiņa norāda uz skaidra normatīvā regulējuma nepieciešamību
Augstākās tiesas mājaslapā ar judikatūras atzīmi publicēts Senāta Krimināllietu departamenta 2020. gada 21. janvāra lēmums lietā Nr. SKK-1 (turpmāk – Senāta lēmums), kurā izteiktas vairākas nozīmīgas atziņas saistībā ar ...
2 komentāri
AUTORU KATALOGS