ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

26. Janvāris 2021 /Nr.4 (1166)

Negodprātīga būvniecība Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā: tiesiskie aspekti

Baltijas jūras Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla ir dabas veidojums, kas ietver piekrastes kāpu, tādējādi to var uzskatīt par Latvijas dabas vērtību. Jēdziens "aizsargjosla" apzīmē konkrētu platību, kurā atrodas kāds objekts, kas tiek aizsargāts tā unikālo īpašību dēļ,1 savukārt krasta kāpu aizsargjosla Aizsargjoslu likuma izpratnē ir izveidota, lai samazinātu piesārņojuma ietekmi uz Baltijas jūru, saglabātu meža aizsargfunkcijas, novērstu erozijas procesu attīstību, aizsargātu piekrastes ainavas, nodrošinātu piekrastes dabas resursu, arī atpūtai un tūrismam nepieciešamo resursu un citu sabiedrībai nozīmīgu teritoriju saglabāšanu un aizsardzību, to līdzsvarotu un ilgstošu izmantošanu.2

Krasta kāpu aizsargjosla ir no 150 m (ciemos, pilsētās), kas noteikta no vienlaidus veģetācijas vai stāvkrasta krants sauszemes virzienā līdz 300 m un vairāk (ārpus ciemiem un pilsētām) plata, ņemot vērā aizsargājamo biotopu kartējumu.

Ievērojot krasta kāpu specifiku, nekustamo īpašumu, kas atrodas Baltijas jūras Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, īpašniekiem ir jāveic darbības atbilstoši Aizsargjoslu likumam, kas paredz dažādus zemes izmantošanas, lietošanas un atsavināšanas tiesību aprobežojumus. Kā galvenais kritērijs darbību aprobežojumu apjomam ir apstāklis, vai nekustamais īpašums atrodas pilsētas vai ciema teritorijā vai ārpus tās, jo personām ir plašākas īpašuma izmantošanas iespējas tieši pilsētu un ciemu teritorijās, ņemot vērā to vēsturisko apbūvi. Autores ieskatā galvenais drauds dabiskās vides saglabāšanai krasta kāpu aizsargjoslā ir tieši būvniecība, tādēļ raksta ietvaros tiks apskatīta problemātika, kas saistīta ar būvniecību krasta kāpu aizsargjoslā pilsētu un ciemu teritorijās.

 

Funkcionālā zonējuma mainīšana ar lokālplānojumu

Aizsargjoslu likuma 36. panta 2.1 daļa nosaka, ka pilsētās un ciemos, pretēji teritorijām ārpus tiem, ir iespējas veikt jaunu būvniecību, kā arī paplašināt iepriekšējo, ja veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums un saņemts Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par noslēguma ziņojumu, novērtējuma ziņojumu vai izdoti Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" prasībām un attiecīgā apbūve paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā.

Ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktos priekšnoteikumus būvniecības veikšanai krasta kāpu aizsargjoslā, pirmšķietami rodas iespaids, ka būvniecība krasta kāpu aizsargjoslā ir sarežģīts process, kas pieļaujams izņēmuma kārtā, tomēr pastāv dažādi veidi, kā šībrīža regulējuma trūkumi tiek izmantoti, lai veiktu negodprātīgu būvniecību krasta kāpu aizsargjoslā.

VĒL PAR ŠO TĒMU
— likumi.lv —
Būvniecības likums  
— likumi.lv —
Aizsargjoslu likums  
— likumi.lv —
Civillikums  
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jānis Priekulis
Skaidrojumi. Viedokļi
Par tiesībām atkārtoti ieņemt Satversmes tiesas tiesneša amatu
Raksta mērķis ir sniegt atbildi uz jautājumu: vai atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam personai ir tiesības atkārtoti ieņemt Satversmes tiesas tiesneša amatu, un vai šajā sakarā būtu nepieciešams veikt kādas ...
Jānis Neimanis
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesneša atkārtotas apstiprināšanas aizliegums Satversmes tiesā
1 komentāri
Andrejs Judins
Tiesību politika
Par Pilsonības likuma 9. panta pirmās daļas 5. punkta interpretāciju
Edgars Rinkēvičs
Notikums
Izšķirīgā diplomātiskā uzvara: Latvijas starptautiskajai atzīšanai de iure – 100
Mārtiņš Drēģeris
Notikums
Pārdomājot Latvijas valsts starptautiskās atzīšanas de iure pirmo gadsimtu  
2021. gada 26. janvārī aprit pirmie simts gadi kopš Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de iure. Šis atzīšanas fakts Latvijas valsti uz pasaules kartes nostiprināja par pilntiesīgu starptautisko tiesību subjektu. Ceļš kopš ...
2 komentāri
AUTORU KATALOGS