ŽURNĀLS Redaktora sleja

3. Augusts 2021 /Nr.31 (1193)

Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu pieejamība

Ar šo nedēļu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmumi kļūst publiski pieejami. 6. jūlijā Saeima pieņēma grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas paredz VID iespēju no 5. augusta publiskot informāciju par sabiedrībai nozīmīgiem VID pieņemtajiem lēmumiem. Un, konkrētāk, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 18. panta pirmās daļas 34. punkts paredz pienākumu, ka, "lai veicinātu komercdarbības vides drošību, godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu (nodevu) saistību izpildi, kā arī sabiedrības tiesības uz informāciju, nodrošināt publiski pieejamu informāciju par šādiem sabiedrībai nozīmīgiem lēmumiem, ar kuriem konstatēti juridisko personu nodokļu un muitas normatīvo aktu pārkāpumi lēmumā: a) par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem; b) par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem; c) ar kuru precizēts nodokļu apmērs saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23. panta 5.2 un 5.3 daļu; d) ar kuru konstatēts muitas maksājumu parāds; e) ar kuru atteikta pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksa".

Informācija būs apskatāma VID tīmekļvietnē. Publikācijā paredzēts norādīt informāciju par pieņemto VID lēmumu – juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru, pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās datumu, pieņemtā lēmuma būtību un nolemjošo daļu, kā arī informāciju, vai lēmums ir pārsūdzēts tiesā. Informāciju par lēmumu publisko septiņu darbdienu laikā pēc tam, kad attiecīgais lēmums kļuvis neapstrīdams vai ir pārsūdzēts tiesā un tā darbība nav apturēta. Informācija par lēmumu būs pieejama līdz brīdim, kad lēmums tiek atcelts, bet ne ilgāk kā trīs gadus pēc tā publiskošanas.1

Tāpat arī likuma "Par nodokļiem un nodevām" 18. panta pirmās daļas 35. punktā noteikts, ka VID būs pienākums nodrošināt publiski pieejamu mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju vienoto datubāzi (reģistru).

Priecē apstāklis, ka Latvijā aizvien plašākā apjomā tiek piemērota prakse dažādu iestāžu lēmumu un administratīvās informācijas publiskošanai. Vēl atminos laikus, kad pirms gandrīz 14 gadiem, uzsākot profesionālās gaitas tiesu sistēmā, tiesas nolēmumi nebija publiski pieejami un sabiedrībā pastāvēja daudz neskaidrību un spekulāciju par pieņemtajiem tiesas lēmumiem un tiesnešu motivāciju, pieņemot nolēmumus. Nu jau tiesas nolēmumu publiskošana ir visiem pierasta lieta un šķiet ikdienišķa normalitāte, kas vairāk liekas diskusijas neizraisa.

Ne tikai spriedumi, bet arī tiesas lēmumi izšķir būtiskus tiesību jautājumus. Tieši ar tiesas lēmumu personai tiek noraidīta tiesas pieejamība, izbeigta tiesvedība, atteikts kļūt par trešo personu lietā, apturēta tiesvedība u.tml. Ja šie lēmumi nav pieejami, tad nav iespējams uzzināt, kāda ir tiesas prakse jautājumos par tiesas pieejamību.2

Šonedēļ VID pievienosies tām iestādēm, kuru lēmumi kaut vai daļēji kļūs publiski pieejami, kas noteikti veicinās gan pašas iestādes darbības caurskatāmību, gan arī mazinās korupcijas riskus un dažādu spekulāciju pastāvēšanu sabiedrībā. Tas dos arī iespēju žurnālistiem piekļūt detalizētākai informācijai un uzlabos analītiskās žurnālistikas kvalitāti, kas tieši un nepastarpināti veicinās arī tiesiskuma un demokrātijas nostiprināšanos Latvijā. Ieguvumu ir daudz, un lēmumu publiskošana, tāpat kā tiesas nolēmumu pieejamība, dos iespēju sabiedrībai uzzināt, analizēt, spriest un izprast, kāda ir VID prakse dažādos nodokļu piemērošanas gadījumos. Un pēc pāris gadiem šis jaunievedums visiem liksies jau par sen pastāvošu normalitāti.

Protams, vēl lielāks prieks un gandarījums būtu, ja lēmumu publiskošanu neveiktu vien atsevišķas iestādes, bet tā būtu vispārīgi un plaši piemērota vienota prakse visā valsts pārvaldē, definējot kopējas lēmumu publiskošanas vadlīnijas visām iestādēm.

RAKSTA ATSAUCES /

1. VID publiskos informāciju par sabiedrībai nozīmīgiem dienesta pieņemtajiem lēmumiem. LETA, 23.07.2021.

2. Skat.: https://juristavards.lv/doc/263966-tiesas-lemumu-pieejamiba/

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Piģēns K. Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu pieejamība. Jurista Vārds, 03.08.2021., Nr. 31 (1193), 2.lpp.
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Emīls Jonins
Skaidrojumi. Viedokļi
Cīņa ar dezinformāciju Latvijā (I)
Divu rakstu sērijā autors vērsīs lasītāju uzmanību uz to, kas ir dezinformācija un ar kādiem riskiem ir saistīti nepārdomāti un pārmērīgi centieni to ierobežot, kā arī norādīs uz, iespējams, alternatīviem līdzekļiem, kā ...
3 komentāri
Sigita Martinsone
Atsaucoties uz publicēto
Turpinot diskusiju par plānotajiem grozījumiem Kriminālprocesa likumā
Iepazīstoties ar Egona Rusanova 2021. gada 20. jūlija "Jurista Vārdā"1 pausto viedokli par plānotajiem grozījumiem Kriminālprocesa likumā (turpmāk – KPL) – likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (897/Lp13),2 autore, ...
Ligita Fokrote
Skaidrojumi. Viedokļi
Valsts amatpersonu pienākums atlīdzināt prettiesiski gūtos ienākumus
Dita Plepa
Juridiskā literatūra
Cilvēka cieņa kā juridisks pētījuma objekts
Cilvēka cieņas koncepts balstās uz senām reliģiskām un filozofiskām tradīcijām, tomēr pēdējo simts gadu laikā tas ir kļuvis arī par juridisku fenomenu.1 Cilvēka cieņa ir gan normatīvā regulējuma objekts, gan juridisks arguments ...
Jevgēnija Ziņģe
Skaidrojumi. Viedokļi
Starptautiskā prakse, noslēdzot izslēdzošā ieskaita līgumus par atvasinātiem finanšu instrumentiem
Šī raksta mērķis ir sniegt ieskatu praktiskajos aspektos, noslēdzot līgumus par darījumiem ar atvasinātiem finanšu instrumentiem un izslēdzošā ieskaita veikšanā, ņemot vērā starptautiski atzītu līgumisko attiecību struktūru, ...
AUTORU KATALOGS