ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

3. Augusts 2021 /Nr.31 (1193)

Konkurences pārkāpumi medikamentu tirdzniecības jomā Eiropas Savienības Tiesas praksē
Mg. iur.
Stella Kaprāne
ZAB "BDO Law" juriste 

Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un konkurences tiesību pārkāpumu sadursme medikamentu ražošanas un izplatīšanas jomā ir aktuāla tēma Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) praksē, tai skaitā saistībā ar dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un aizliegtām vienošanām farmācijas uzņēmumu starpā par uzņēmumiem piederošu patentu un preču zīmju izmantošanu. Rakstā īsi aplūkoti vairāki pēdējo gadu EST spriedumi farmācijas jomā, ieskicējot dažādus konkurences tiesību pārkāpumu un to konstatācijas jautājumus.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk – LESD) 101. panta pirmo daļu aizliegtas un spēkā neesošas ir vienošanās uzņēmumu starpā, tieši vai netieši nosakot iepirkuma vai pārdošanas cenas, ierobežojot vai kontrolējot ražošanu, tirgus, tehnikas attīstību vai investīcijas, sadalot tirgus vai piegādes avotus, līdzvērtīgos darījumos ar dažādiem tirdzniecības partneriem piemērojot atšķirīgus nosacījumus, tādējādi radot tiem neizdevīgus konkurences apstākļus, slēdzot līgumus, prasot, lai otra puse uzņemtos papildu saistības, kuras pēc savas būtības vai saskaņā ar nozares praksi nekādi nav saistītas ar attiecīgo līguma priekšmetu.1

Atbilstoši LESD 102. pantam aizliegta ir arī dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, tostarp tieši vai netieši uzspiežot netaisnīgas iepirkuma vai pārdošanas cenas vai citus netaisnīgus tirdzniecības nosacījumus, veicot ražošanas, tirgus vai tehnikas attīstības ierobežošanu, kas kaitē patērētājiem, piemērojot atšķirīgus nosacījumus līdzvērtīgos darījumos ar dažādiem tirdzniecības partneriem, tādējādi radot tiem neizdevīgus konkurences apstākļus, kā arī nosakot prasības, lai otra puse, slēdzot līgumus, uzņemtos papildu saistības, kas pēc savas būtības vai saskaņā ar nozares praksi nekādi nav saistītas ar attiecīgo līgumu priekšmetu.2 Šādi analogi konkurenci ierobežojošu vienošanos un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegumi Latvijas Republikas tiesiskajā regulējumā paredzēti arī Konkurences likuma 11. un 13. pantā.3

EST pēdējo pāris gadu laikā ir pieņēmusi vairākus spriedumus konkurences jomā arī farmācijas sektorā, tostarp par patentu īpašnieku uzņēmumu noslēgtām vienošanām ar konkurējošiem uzņēmumiem par patentēto medikamentu ražošanu, saražotās produkcijas iepirkšanu, to izplatīšanu vai atturēšanos no tās. Tālāk aplūkoti vairāki EST spriedumi un tajos paustās atziņas minētajās lietās, ieskicējot konkurences tiesību un patenttiesību sadursmes robežas farmācijas jomā, norādot uz jautājuma aktualitātēm un vienlaikus atsaucoties uz atziņām juridiskajā literatūrā.

Raksta mērķis ir norādīt uz nepieciešamību padziļināti pievērsties konkurences tiesību un intelektuālā īpašuma tiesību kolīziju risināšanai praksē, novēršot pretrunas un rodot balansu starp subjektu, kas ieguldījuši ievērojamus līdzekļus ar intelektuālā īpašuma tiesībām aizsargājamo objektu radīšanā, kā arī kopējā tirgus, veselīgas konkurences un patērētāju interesēm.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Emīls Jonins
Skaidrojumi. Viedokļi
Cīņa ar dezinformāciju Latvijā (I)
Divu rakstu sērijā autors vērsīs lasītāju uzmanību uz to, kas ir dezinformācija un ar kādiem riskiem ir saistīti nepārdomāti un pārmērīgi centieni to ierobežot, kā arī norādīs uz, iespējams, alternatīviem līdzekļiem, kā ...
3 komentāri
Sigita Martinsone
Atsaucoties uz publicēto
Turpinot diskusiju par plānotajiem grozījumiem Kriminālprocesa likumā
Iepazīstoties ar Egona Rusanova 2021. gada 20. jūlija "Jurista Vārdā"1 pausto viedokli par plānotajiem grozījumiem Kriminālprocesa likumā (turpmāk – KPL) – likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (897/Lp13),2 autore, ...
Ligita Fokrote
Skaidrojumi. Viedokļi
Valsts amatpersonu pienākums atlīdzināt prettiesiski gūtos ienākumus
Dita Plepa
Juridiskā literatūra
Cilvēka cieņa kā juridisks pētījuma objekts
Cilvēka cieņas koncepts balstās uz senām reliģiskām un filozofiskām tradīcijām, tomēr pēdējo simts gadu laikā tas ir kļuvis arī par juridisku fenomenu.1 Cilvēka cieņa ir gan normatīvā regulējuma objekts, gan juridisks arguments ...
Jevgēnija Ziņģe
Skaidrojumi. Viedokļi
Starptautiskā prakse, noslēdzot izslēdzošā ieskaita līgumus par atvasinātiem finanšu instrumentiem
Šī raksta mērķis ir sniegt ieskatu praktiskajos aspektos, noslēdzot līgumus par darījumiem ar atvasinātiem finanšu instrumentiem un izslēdzošā ieskaita veikšanā, ņemot vērā starptautiski atzītu līgumisko attiecību struktūru, ...
AUTORU KATALOGS