ŽURNĀLS Tiesību prakses komentāri

30. Novembris 2021 /Nr.48 (1210)

Par maksājumu, ko enerģijas lietotājs veic dabasgāzes lietošanas noteikumu pārkāpuma gadījumā
Komentārs par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2021-03-03
Mg. iur.
Kārlis Piģēns
SPRK Enerģētikas departamenta ES lietu galvenais eksperts, Rīgas Stradiņa Universitātes doktorants, Latvijas Universitātes eksperts 
Mg. oec.
Ingars Sils
Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas jurists 

Satversmes tiesa 2021. gada 14. oktobrī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021-03-03 "Par Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumu Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumi Nr. 78) 88. punkta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2021. gada 12. augustam) un 89. punkta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2020. gada 24. janvārim) neatbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. pantam un Enerģētikas likuma 107. panta septītajai daļai" (turpmāk – Spriedums). Ņemot vērā autoru iesaisti dabasgāzes tirgus liberalizācijas procesos Latvijā, labprāt iepazīstināsim "Jurista Vārda" lasītājus ar Spriedumu un tajā ietvertajiem galvenajiem secinājumiem.

Īsumā par lietas būtību: pieteikumu iesniedzējas – Rīgas rajona tiesa, Zemgales rajona tiesa, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa, Vidzemes apgabaltiesa un Augstākā tiesa (turpmāk – Pieteikumu iesniedzējas) – uzskata, ka apstrīdētās normas neatbilst Satversmes 64. un 105. pantam un Enerģētikas likuma 107. panta septītajai daļai. Pieteikumu iesniedzēju izskatīšanā esot vairākas civillietas, kurās sadales sistēmas operators, pamatojoties uz apstrīdētajām normām, cēlis pret enerģijas lietotājiem prasību par parāda piedziņu. Minētās normas aizskarot enerģijas lietotāju tiesības uz īpašumu (finanšu līdzekļi arī uzskatāmi par īpašumu), jo pakļaujot enerģijas lietotājus nesamērīgam maksājumam ar sodošu raksturu.

Apstrīdētās normas noteica: ja sadales sistēmas operators konstatē, ka patvaļīgi ierīkots pieslēgums pirms komercuzskaites mēraparāta vai enerģijas lietotājs dabasgāzi lieto bez komercuzskaites mēraparāta, vai komercuzskaites mēraparāts vai plomba ir bojāta un kādas minētās darbības dēļ ir samazināts dabasgāzes patēriņa rādījuma lielums vai radīta iespēja dabasgāzi lietot bez maksas (turpmāk – dabasgāzes lietošanas noteikumu pārkāpums), enerģijas lietotājs maksā sadales sistēmas operatoram par izlietoto dabasgāzi un sadales sistēmas pakalpojumiem atbilstoši tā veiktajam pārrēķinam saskaņā ar patērētās dabasgāzes daudzuma aprēķina metodēm dubultā apmērā, atskaitot ar komercuzskaites mēraparātu uzskaitīto dabasgāzes daudzumu periodā, kurā samazināts patērētās dabasgāzes uzskaitītais daudzums (turpmāk – apstrīdētajās normās paredzētais maksājums).

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jautrīte Briede
Skaidrojumi. Viedokļi
Augstskolas diploma anulēšanas tiesiskie aspekti
Administratīvi tiesiski strīdi starp privātpersonu un augstskolu, it īpaši tādi, kas rodas pēc tam, kad privātpersona vairs nav studējošais, ir reti. Tomēr šādi gadījumi ir, un šogad vismaz divi no tiem pievērsa arī plašsaziņas ...
12 komentāri
Germans Pavlovskis
Skaidrojumi. Viedokļi
Aizdevuma līgums kā bezatlīdzības darījums
Juris Gaiķis
Viedoklis
Kādiem jābūt naudas sodiem par konkurences kropļojumiem
Tuvākajā laikā konkurences tiesību uzraudzība Latvijā piedzīvos izmaiņas, jo pašlaik tiek gatavoti grozījumi Konkurences likumā, kas šā gada 11. novembrī jau tika skaņoti Valsts sekretāru sanāksmē, un drīzā nākotnē tos ...
Jānis Baumanis, Leila Dundure, Aleksandrs Berezins
Tiesību prakses komentāri
Par Kriminālprocesa likuma 140. panta 7.1 daļas interpretāciju: senatoru lēmums ar komentāriem
Atsaucoties Latvijas Republikas ģenerālprokurora izteiktam lūgumam, Senāta Krimināllietu departamenta senatori ir sanākuši uz kopsapulci un pēc attiecīgā jautājuma apspriedes 2021. gada 4. novembrī pieņēmuši lēmumu par ...
2 komentāri
Viktorija Soņeca
Tiesību prakse
Jābūt paredzētam individuālam izvērtējumam, kad pastāv objektīva nepieciešamība
Satversmes tiesa 2021. gada 7. oktobrī pasludināja spriedumu lietā Nr. 2020-59-01, nospriežot, pirmkārt, atzīt Ceļu satiksmes likuma 7.1 panta trešo daļu (turpmāk – apstrīdētā norma), ciktāl tā neparedz individuālu izvērtējumu ...
AUTORU KATALOGS