ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

15. Marts 2022 /Nr.11 (1225)

Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem aizsardzība un ārstēšana: cilvēktiesībās balstīta pieeja
MD, Dr. iur.
Solvita Olsena
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētā profesore, vadošā pētniece, zvērināta advokāte 

Ievads

Ietekmīgā medicīnas zinātnes žurnālā Lancet ekspertu komisija 2018. gada ziņojumā uzsvērusi, ka, neskatoties uz būtiskiem pētījumiem, kas parāda, ko var darīt, lai novērstu un ārstētu psihiskos traucējumus un veicinātu garīgo veselību, to ieviešana reālajā pasaulē notiek ļoti lēni. Izteikto demogrāfisko, vides un sociālpolitisko pārmaiņu dēļ visās valstīs ir pieaudzis ar garīgiem traucējumiem saistīto slimību slogs. Kolektīva nespēja reaģēt uz šo globālo veselības krīzi izraisa milzīgus cilvēku spēju zaudējumus un novēršamas ciešanas.1 Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, tajā skaitā cilvēki ar psihosociālas2 (mentālas) saslimšanas un cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem, ir viena no vismazāk aizsargātajām un nepamatoti izolētām sabiedrības grupām. Daudzās valstīs un arī Latvijā cilvēktiesību pārkāpumi un aizskārumi ir ikdienišķa un bieža parādība, daudzi cilvēki ir ieslodzīti psihiatriskās vai sociālās palīdzības iestādēs vai cietumos vai dzīvo uz ielas, bieži bez tiesiskās aizsardzības. Garīgās veselības pakalpojumu kvalitāte parasti ir sliktāka nekā somatiskās (fiziskās) veselības pakalpojumu kvalitāte.

Tiesībsarga ziņojumos3 par psihiatriskās un sociālās palīdzības iestādēm4 un medijos bieži tiek parādīti cilvēktiesību pārkāpumi Latvijas psihiatriskajās slimnīcās, sociālās aprūpes iestādēs un ieslodzījuma vietās. Tāpēc Latvijā, tāpat kā citās valstīs, ir jāmeklē piemēroti risinājumi, lai situāciju uzlabotu. ANO augstais komisārs tiesību uz augstāko iespējamo fiziskās un psihiskās veselības līmeni Daiņus Pūrs (Dainius Pūras, 2014–2020) norāda: "Cilvēktiesībās balstīta pieeja ļautu starptautiskajai sabiedrībai atteikties no psihiskās veselības sistēmas skaudrā mantojuma."5

Cilvēktiesībās balstīta pieeja (human rights based approach) ir konceptuāls ietvars, kas ir normatīvi balstīts starptautiskajos cilvēktiesību standartos un kuru piemēro cilvēktiesību veicināšanai un aizsardzībai.6 Šo konceptu sekmīgi īsteno dažādās jomās, tostarp starptautiskās attīstības sadarbības jomā, HIV ārstēšanā un citur. Garīgās veselības aprūpes kontekstā cilvēktiesībās balstīta pieeja prasa ne tikai uzsvērt cilvēktiesību pārkāpumu nepieļaujamību, bet arī nodrošināt, ka cilvēktiesību principi tiek ievēroti pakalpojumu organizācijā un sniegšanā.

Šī raksta mērķis ir raksturot aktuālos tiesībveidošanas un piemērošanas procesus, kas mērķēti uz cilvēktiesībās balstītu pieeju pacientu ar garīgās veselības traucējumiem īstenošanai un tiesību aizsardzībai ārstniecības procesā Eiropā un Latvijā. Raksta uzdevums ir informēt lasītājus par Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) un tās aģentūru, tajā skaitā Pasaules Veselības organizācijas (turpmāk – PVO), un Eiropas Padomes (turpmāk – EP) sadarbību ar dalībvalstīm, arī Latviju, lai tā panāktu starptautisko cilvēktiesību līgumu izpildi garīgās veselības aizsardzībā. Raksta uzdevums ir arī raksturot garīga rakstura traucējumu ārstēšanai Latvijā piemērojamo cilvēktiesību aizsardzības ietvaru, kā arī ieskicēt Latvijas tiesību sistēmā iespējamos risinājumus.

Demokrātiskai un tiesiskai valstij ir jānodrošina, ka cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem patiesi varētu īstenot savas cilvēktiesības un tiktu pasargāti no cilvēktiesību aizskārumiem saslimšanas vai garīga rakstura īpašību, piemēram, intelektuālās darbības traucējumu, dēļ. Cilvēkiem Latvijā ir tiesības sagaidīt, ka valsts ieviesīs cilvēktiesībās balstītu pieeju psihiskās veselības aizsardzībai un tā mazinās sistemātisku cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem izolāciju, diskriminēšanu un stigmatizāciju.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Laura Kadile
Skaidrojumi. Viedokļi
Lemtspējas un rīcībspējas institūtu nošķiršanas nepieciešamība Latvijas tiesībās
Ieva Leimane-Veldmeijere
Skaidrojumi. Viedokļi
Atbalsta persona lēmumu pieņemšanā: pakalpojuma izveides un sniegšanas pieredze Latvijā
Raksta mērķis ir sniegt ieskatu atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumā (turpmāk – APLP pakalpojums), kurš tika veidots saskaņā ar ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk – ANO Konvencija) 12. panta ...
Inga Zonenberga
Skaidrojumi. Viedokļi
Cilvēka pamattiesību nodrošināšana var būtiski mainīt lietas iznākumu
Cilvēki ar invaliditāti un jo īpaši cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem vēl aizvien Latvijā tiek uztverti kā nepilnvērtīgi, kā tādi, kuriem tiesības nepienākas, bet kuriem tās var piešķirt, ja kādam būs tāda vēlme. Nav ...
Karīna Konstantinova
Skaidrojumi. Viedokļi
Nebrīvprātīga hospitalizācija un ārstēšana – no psihiatra skatpunkta
Nebrīvprātīgi ārstējamo pacientu tiesību aizsardzība prasa sevišķu uzmanību un nepieciešamību balansēt pacientu tiesību ievērošanu ar sabiedrības drošības prasībām. Nozīmīgu virzību šo pacientu tiesību aizsardzības jomā ...
Marina Loseviča, Aleksandrs Losevičs
Skaidrojumi. Viedokļi
Bezjēdzīgais medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis – starp psihiatriju un klīnisko kriminoloģiju
Raksta autori piedāvā atskatīties vēsturē un atrast zaudēto medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu (turpmāk – MRPL) jēgu un būtību, kā arī, izmantojot gadījumu analīzes metodi, piedāvā risinājumus šiem ...
AUTORU KATALOGS