ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

7. Jūnijs 2022 /Nr.23 (1237)

Romas impērijas agentes in rebus kā mūsdienu kārtības uzturēšanas dienestu nominālie priekšteči
Dr. iur.
Allars Apsītis
RSU Juridiskās fakultātes doc. p.i. 
Mg. iur.
Jolanta Dinsberga
RSU Juridiskās fakultātes lektore 
Mg. iur.
Dace Tarasova
RSU doktorantūras studiju programmas "Juridiskās zinātnes" doktorante 

Līdzās citiem nozīmīgiem materiālās un nemateriālās kultūras sasniegumiem Senās Romas civilizācija, Romas impērija pazīstama arī ar vienu no senākajiem zināmajiem "speciālajiem dienestiem" (jeb īpašu informācijas vākšanas un kārtības uzturēšanas institūciju) pasaules vēsturē. Protams, dažādu civilizāciju ietvaros šāda veida institūcijas tika pastāvējušas jau ilgi pirms senromiešu laikiem, tomēr tieši Romas impērijas agentes in rebus varam uzskatīt par visu mūsdienu Rietumu pasaules slepeno, speciālo un citu kārtības uzturēšanas dienestu aģentu un darbinieku priekštečiem – vismaz nosaukuma ziņā.

Agentes in rebus (latviskojot – "darbinieki/darboņi iekš lietām" – no lat. agere – darboties, darīt, rīkoties un lat. res – lieta) bija ļoti specifiska romiešu ierēdņu kategorija, kuru pienākumi ietvēra visai specifisku uzdevumu izpildi.

Kā zināms, katrai sociālai struktūrai, vai tas būtu valstisks, sabiedrisks, korporatīvs vai kāds līdzīgs veidojums, vienmēr rodas vajadzība saņemt objektīvu un patiesu informāciju. Līdzīgi sakāms arī par jebkuru privātu indivīdu. Informācija nepieciešama objektīvās realitātes izzināšanai un efektīvai izvērtēšanai – analīzei.

Balstoties uz iegūtās informācijas izvērtējumu, iespējams pieņemt pareizus lēmumus, noteikt sasniedzamus mērķus un veikt optimālas darbības mērķu sasniegšanai, cita starpā dodot uzdevumus un rīkojumus. Tāpat informācija vajadzīga izvirzīto mērķu sasniegšanas gaitas, tai skaitā doto uzdevumu un rīkojumu, izpildes kontrolēšanai.

Atsevišķi minama informācijas vajadzība situācijās, kad nākas novērst un apkarot kādas pretinieku, konkurentu, antisociālu elementu vai citāda veida nelabvēļu destruktīvas darbības vai arī cīnīties pret mērķu sasniegšanai doto uzdevumu un rīkojumu izpildē iesaistītā personāla (valsts ierēdņu, korporatīvo veidojumu darbinieku u.c.) korumpētību un darbības neefektivitāti.

Šādos un līdzīgos gadījumos var rasties nepieciešamība pēc īpašu, cita starpā slepenu informācijas iegūšanas metožu izmantošanas. Līdzīgi var rasties nepieciešamība piešķirt kādas īpašas pilnvaras informācijas vācējiem un/vai personāla darbības efektivitātes kontrolētājiem, tai skaitā arī attiecībā uz represīvu piespiedu pasākumu veikšanu.

Protams, ja vien pastāv likumīgas tiesības šādas metodes pielietot un šādas pilnvaras piešķirt. Jebkurā gadījumā te svarīgi novērst piešķirto pilnvaru ļaunprātīgas izmantošanas un nepienācīgu papildu pilnvaru uzurpācijas riskus.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Matīss Dzelve, Estere Kozlinska
Skaidrojumi. Viedokļi
Jaunā vertikālo nolīgumu grupu atbrīvojuma regula un pamatnostādnes

Šī raksta mērķis ir informēt un sniegt vispārīgu ieskatu jaunā regulējuma saturā, īpaši vēršot uzmanību uz tajā ietvertajām būtiskākajām izmaiņām.

Artūrs Caics, Vita Rancāne
Skaidrojumi. Viedokļi
Ieskaita piemērošana pret kreditora gribu
Kaspars Čerbakovs
Viedoklis
Tiesas pienākums spriedumā noteikt tiesības saņemt procentus
Rakstā izklāstītie apstākļi izriet no pirmās instances un apelācijas instances tiesas spriedumiem, kuri taisīti 2020., 2021. un 2022. gadā, kad saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 10. panta noteikumiem arī ...
Viktors Makucevičs
Viedoklis
Dažas piezīmes par prasības summas un piedziņas perioda norādīšanu mantiska rakstura prasībās
Jekaterina Davidoviča, Ieva Hūna
Tiesību prakse
Aktualitātes Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā
Tieslietu ministrija ir apkopojusi 2021. gada Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST), tajā skaitā Vispārējās tiesas (turpmāk – VT), interesantākos spriedumus. Šajā judikatūras apkopojumā iekļauti spriedumi, kuros EST ir lēmusi ...
AUTORU KATALOGS