ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

11. Oktobris 2022 /Nr.41 (1255)

Sacīkstes principa robežas un mijiedarbība ar citiem civilprocesa principiem
Dr. iur.
Daina Ose
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docente 

Sacīkstes princips civilprocesā ir viens no plašāk interpretējamiem principiem, un tā daudzējādās izpausmes robežas nav viennozīmīgi identificējamas, it īpaši, ja sacīkstes princips tiek aplūkots kontekstā ar kādu citu civilprocesā nozīmīgu principu, kā, piemēram, līdztiesības, dispozitivitātes vai patiesības principu.

Sacīkstes principa pamatizpausmes ir ietvertas Civilprocesa likuma1 (turpmāk – CPL) 10. pantā, akcentējot līdzās citām darbībām pierādījumu iesniegšanu, pārbaudi un novērtēšanu. Civillieta nav iedomājama bez pierādījumiem, kurus ir iesniegušas strīda puses. Gan tiesību doktrīnā, gan judikatūrā sacīkstes princips tiek attiecināts uz lietas dalībniekiem, vienlaikus uzsverot, ka tiesa vai tiesnesis lietas izskatīšanā saglabā objektivitāti un neitralitāti.

Tomēr šie apgalvojumi nav tik viennozīmīgi un pieļauj zināmus izņēmumus. Tiesību doktrīnā ir nostiprinājies viedoklis, ka pušu sacīkste civillietās klasiskā izpratnē nozīmē, ka strīdā pušu tiesiskās attiecības tiesa izspriež tikai uz to pierādījumu pamata, kurus iesniegušas pašas puses. Savukārt tiesas un citu lietas dalībnieku iniciatīva un aktivitāte līdzās pušu sacīkstei pieļaujama tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams patiesības noskaidrošanai lietā, laika un procesuālo līdzekļu ekonomijas nolūkos, tiesvedības paātrināšanai lietā.2 No šīs atziņas izriet, ka sacīkstes princips ir prioritārs, bet tiesai un arī citiem lietā esošajiem lietas dalībniekiem ir tiesības veicināt tiesvedības procesa mērķu sasniegšanu noteiktā, likumā atrunātā apjomā, iejaucoties pušu sacīkstē. Tādējādi pušu sacīkste kā primāra domstarpību noskaidrošanas un risināšanas forma var tikt ietekmēta, ja procesā piedalās trešās personas un citi lietas dalībnieki, kuri ir apveltīti ar noteiktām procesuālām tiesībām, iesniegt pierādījumus, paskaidrot, vērtēt un iebilst. Nereti šo citu lietas dalībnieku tiesību realizācija būtiski ietekmē pušu sacīksti un domstarpību risināšanas sākotnēji nospraustās robežas un pašu pušu vēlmi atklāt domstarpību saturu plašāk lietas izskatīšanas procesa gaitā.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jurista Vārds
Numura tēma
Tiesnešu un lietas dalībnieku loma civilprocesuālajā sacīkstē un citi tiesvedības principi civilprocesā

Šīsnedēļas "Jurista Vārds" ir veltīts ļoti nozīmīgam civilprocesa institūtam – principiem, kam līdzšinējās publikācijās žurnāla arhīvā ir tikusi pievērsta ne pārāk plaša uzmanība.

Mārcis Krūmiņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Principi un to izmantošana civilprocesā
Lai veidotos dialogs starp cilvēkiem, dažādām sabiedrības grupām, valstīm un reģioniem utt., būtiski ir principi, kas tiek ievēroti un piemēroti savstarpējā saziņā. Tiesas un tajās darbojošās personas, citādi saukti – ...
Jānis Kārkliņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Sacīkstes princips un taisnīgums
Rihards Gulbis
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesneša norādīšanas pienākuma izpratne un nozīme civilprocesā
Tiesneša norādīšanas jeb izskaidrošanas pienākumu praksē nereti izprot nepamatoti šauri – kā tiesneša pienākumu paziņot pusēm par pierādījumu trūkumu Civilprocesa likuma 93. panta ceturtajā daļā norādītajos gadījumos. Tomēr ...
Reinis Odiņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Lietas dalībnieku un tiesneša lomas, izskatot civillietu pēc būtības vienā koncentrētā tiesas sēdē
AUTORU KATALOGS