ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

18. Oktobris 2022 /Nr.42 (1256)

Briseles IIter regula – jauns starptautisko privāttiesību instruments ģimenes tiesību jomā
1 komentāri
Maija Laure
Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas juriste 

2019. gada 25. jūnijā Eiropas Savienības Padome pieņēma Regulu (ES) 2019/1111 par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par bērnu starptautisko nolaupīšanu1 (turpmāk – Briseles IIter regula). Briseles IIter regula (dēvēta arī par Briseles IIb regulu) ir piemērojama no 2022. gada 1. augusta. Vienlaikus, ievērojot Briseles IIter regulas pārejas noteikumus,2 tā atceļ minētajā darbības jomā līdz šim piemēroto Regulu (EK) Nr. 2201/20033 (turpmāk – Briseles IIbis regula).

Šī raksta mērķis ir vērst uzmanību uz būtiskākajām izmaiņām, ko ievieš Briseles IIter regula iepretim Briseles IIbis regulā paredzētajam un praksē identificētajām problēmām. Šajā rakstā autore pamatā pievēršas tiem jautājumiem, kuriem ir nozīme tiesvedībā, kā arī nolēmumu atzīšanas un izpildes kontekstā. Tiesu un iestāžu sadarbības jautājumus autore šajā rakstā neanalizē. Tomēr svarīgi uzsvērt, ka arī sadarbības kontekstā ir veikti vairāki būtiski uzlabojumi, kurus būtu vērtīgi apzināt īpaši jau praktiķiem.

Lai nodrošinātu atbilstošu Briseles IIter regulas piemērošanu, ir izstrādāti grozījumi Civilprocesa likumā (turpmāk – CPL),4 Notariāta likumā5 un Civilstāvokļu aktu reģistrācijas likumā.6 Detalizēts minēto grozījumu pamatojums ir atrodams attiecīgo likumprojektu izstrādes dokumentos.7

 

Briseles IIbis regulas pārstrādāšanas nepieciešamība un tvērums

Sekojot Briseles IIbis regulā ietvertajam pienākumam reizi piecos gados, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju, ziņot par regulas piemērošanu,8 Eiropas Komisija (turpmāk – EK) 2014. gada 15. aprīlī nāca klajā ar attiecīgu ziņojumu.9 Lai gan EK ir uzsvērusi, ka Briseles IIbis regula ir devusi būtisku pozitīvu pienesumu iedzīvotājiem, kas iesaistīti pārrobežu strīdos par laulības šķiršanu un vecāku atbildību, atvieglojot šādu strīdu izšķiršanu, kā arī veicinājusi dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos un sadarbību, vienlaikus ziņojumā ir norādīts arī uz vairākiem aspektiem, kas būtu jāuzlabo.

Briseles IIbis regula savulaik bija pirmais ES instruments, kas atcēla nolēmumu izpildāmības pasludināšanas procedūru (exequatur) civillietās, tomēr ar zināmu piesardzību, proti, attiecībā tikai uz konkrētiem lēmumiem. Turpmākajos gados ES likumdevējs šo principu ir turpinājis un attīstījis vēl plašāk uzturlīdzekļu lietās, civillietās un komerclietās, kā arī mantošanas lietās. Jāatzīst, ka pilnīga exequatur atcelšana apvienojumā ar pienācīgām tiesību aizsardzības garantijām pēdējos gados sevi ir pierādījusi kā darboties spējīgu un efektīvu mehānismu, kas veicina nolēmumu pārrobežu brīvu apriti un aiztaupa finanšu, laika un citus resursus gan iedzīvotajiem, gan tiesu sistēmai.

Vērtējot tā sauktās starptautiskās bērnu nolaupīšanas lietas,10 EK ziņojumā secināts, ka dalībvalstis dažādu iemeslu dēļ ne vienmēr iekļaujas termiņos un spēj nodrošināt tūlītēju bērna atpakaļatdošanu.

Bērna uzklausīšanas kontekstā EK norādījusi, ka šī procesuālā garantija dalībvalstīs tiek piemērota atšķirīgi un tas nereti ir novedis pie nolēmuma atzīšanas atteikuma.

Savukārt, kas attiecas uz nolēmumu praktisko izpildi, secināts, ka nelabvēlīgu ietekmi uz lēmumu izpildi rada tas, ka nacionālie tiesību akti izpildes jomā atšķiras. Saskaroties ar praktiskiem un juridiskiem šķēršļiem izpildes procesā, atsevišķi nolēmumi tā arī nekad nav tikuši izpildīti.

Tāpat ziņojumā atzīts, ka atsevišķas Briseles IIbis regulā ietvertās normas praksē ir izrādījušās neskaidras un Eiropas Savienības Tiesai (turpmāk – EST) vairākkārt nācies sniegt atbildes uz prejudiciālajiem jautājumiem, attīstot plašu un būtiskām atziņām piesātinātu tiesu praksi.

Lai risinātu iepriekš minētos un arī citus identificētos aspektus, EK 2016. gada 30. jūnijā nāca klajā ar priekšlikumu Padomes Regulai par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par bērnu starptautisko nolaupīšanu.

komentāri (1)
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Maija Laure
20. Oktobris 2022 / 17:34
0
ATBILDĒT
Nesen starp Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla publikācijām parādījusies arī Briseles IIter regulas piemērošanas praktiskā rokasgrāmata (Practice Guide for the application of the Brussels IIb Regulation). Pagaidām vēl tikai angļu valodā, bet sagaidāms, ka arī tulkojums sekos. Rokasgrāmata pieejama šeit https://e-justice.europa.eu/287/EN/ejn_s_publications?init=true
Šeit tieša saite uz PDF failu - https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=8c82e19f-bb84-474d-adbc-d2b4ba4d8a16
visi numura raksti
Viktorija Soņeca
Notikums
Atskats uz konferenci "Personas dati – nākotnes perspektīva! 2022"  
15. septembrī norisinājās Datu valsts inspekcijas organizētā starptautiskā konference "Personas dati – nākotnes perspektīva! 2022". Šīs konferences mērķis bija pulcēt vadošos speciālistus no publiskā un privātā sektora, lai tie ...
Sannija Matule
Notikums
Tiesībnieks Jānis Pleps turpmāk pildīs tiesneša pienākumus
Daudz cildinājuma vārdu un vienbalsīgs "par" visos gala lēmuma pieņemšanas līmeņos, tostarp absolūti vienoti savā nostājā bija arī 13. oktobra Saeimas sēdē klātesošie 82 parlamentārieši, apstiprinot Augstākās tiesas tiesneša ...
Edvards Pilipsons
Skaidrojumi. Viedokļi
Līgumiskās mantošanas tiesisko situāciju noteikšanas problemātika
Kaspars Čerbakovs
Viedoklis
Par Darba likuma 16. panta pirmās daļas un Civilprocesa likuma 9. panta piemērošanu
Raksta autoram profesionālās darbības ietvaros ir radušās šaubas par Darba likuma 16. panta pirmās daļas un Civilprocesa likuma 9. panta pareizu piemērošanu, uz ko arī vērsta uzmanība šajā rakstā, balstoties uz konkrētu civillietu ...
Jūlija Terjuhana
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autore Jūlija Terjuhana
Juriste "Sorainen ZAB SIA". Līdz šim "Jurista Vārdā" publicēti seši viņas raksti, pirmais – 2015. gadā. Visas publikācijas pieejamas Autoru katalogā portālā juristavards.lv.
AUTORU KATALOGS