ŽURNĀLS Viedoklis

18. Oktobris 2022 /Nr.42 (1256)

Par Darba likuma 16. panta pirmās daļas un Civilprocesa likuma 9. panta piemērošanu
Mg. iur.
Kaspars Čerbakovs
Zvērināts advokāts 

Raksta autoram profesionālās darbības ietvaros ir radušās šaubas par Darba likuma 16. panta pirmās daļas un Civilprocesa likuma 9. panta pareizu piemērošanu, uz ko arī vērsta uzmanība šajā rakstā, balstoties uz konkrētu civillietu piemēru.

Darba likuma 1. pants noteic, ka darba tiesiskās attiecības regulē Latvijas Republikas Satversme, Latvijai saistošās starptautisko tiesību normas, šis likums un citi normatīvie akti, kā arī darba koplīgums un darba kārtības noteikumi.1 Savukārt Darba likuma 16. panta pirmajā daļā noteikts: termiņš sākas datumā vai tā notikuma iestāšanās dienā, kas nosaka šā termiņa sākumu.

Darba likuma 16. panta pirmās daļas komentāros pausts viedoklis, ka darba tiesībās atšķirībā no citiem civiltiesiskiem darījumiem termiņš sākas konkrētā notikuma iestāšanās dienā, nevis nākamajā dienā pēc tā.2

Raksta autoram konkrētu civillietu izskatīšanas procesos pirmās instances tiesā un apelācijas instances tiesā kā juridiskās personas pilnvarotajam pārstāvim darba strīdu lietās ar prasītāju – fizisku personu radās šaubas par Darba likuma 16. panta pirmās daļas un Civilprocesa likuma 9. panta pareizu piemērošanu. Proti, pārstāvot atbildētāju – juridisku personu, pirmās instances tiesā un apelācijas instances tiesā fiziskas personas prasībā par atbildētāja piemērotā disciplinārsoda atzīšanu par atceltu, autors nevēlas piekrist secinājumiem, kurus paudusi kā pirmās instances tiesa, tā arī apelācijas instances tiesa saistībā ar to, ka atbildētājs ir pārkāpis Darba likuma 90. panta ceturtajā daļā un 94. panta otrajā daļā noteikto prekluzīvo termiņu prasītāja sūdzības izskatīšanā.

 

Kura ir termiņa pirmā darba diena: atbildētāja viedoklis

Darba likuma 90. panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka darbiniekam ir tiesības prasīt piezīmes vai rājiena atcelšanu mēneša laikā no piezīmes vai rājiena izteikšanas dienas šā likuma 94. pantā noteiktajā kārtībā. Ja, izskatot sūdzību par piezīmes vai rājiena atcelšanu, darba devējs pieņem lēmumu piezīmi vai rājienu neatcelt, darbiniekam ir tiesības celt prasību tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemts attiecīgais darba devēja lēmums.

0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Maija Laure
Skaidrojumi. Viedokļi
Briseles IIter regula – jauns starptautisko privāttiesību instruments ģimenes tiesību jomā
2019. gada 25. jūnijā Eiropas Savienības Padome pieņēma Regulu (ES) 2019/1111 par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par bērnu starptautisko nolaupīšanu1 (turpmāk – Briseles ...
1 komentāri
Viktorija Soņeca
Notikums
Atskats uz konferenci "Personas dati – nākotnes perspektīva! 2022"  
15. septembrī norisinājās Datu valsts inspekcijas organizētā starptautiskā konference "Personas dati – nākotnes perspektīva! 2022". Šīs konferences mērķis bija pulcēt vadošos speciālistus no publiskā un privātā sektora, lai tie ...
Sannija Matule
Notikums
Tiesībnieks Jānis Pleps turpmāk pildīs tiesneša pienākumus
Daudz cildinājuma vārdu un vienbalsīgs "par" visos gala lēmuma pieņemšanas līmeņos, tostarp absolūti vienoti savā nostājā bija arī 13. oktobra Saeimas sēdē klātesošie 82 parlamentārieši, apstiprinot Augstākās tiesas tiesneša ...
Edvards Pilipsons
Skaidrojumi. Viedokļi
Līgumiskās mantošanas tiesisko situāciju noteikšanas problemātika
Jūlija Terjuhana
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autore Jūlija Terjuhana
Juriste "Sorainen ZAB SIA". Līdz šim "Jurista Vārdā" publicēti seši viņas raksti, pirmais – 2015. gadā. Visas publikācijas pieejamas Autoru katalogā portālā juristavards.lv.
AUTORU KATALOGS