ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

20. Decembris 2022 /Nr.51/52 (1265/1266)

Satversmes kodols Senāta Administratīvo lietu departamenta praksē
Līga Dāce
Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora palīdze 
Monta Krone
Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora palīdze 

Lai arī šogad svinam Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) simtgadi, tās ievads,1 kurā izskaidrots jeb padarīts redzams Satversmes kodols,2 vēl nav sagaidījis pat savu pirmo desmitgadi. Neskatoties uz to, relatīvi īsajā laika periodā kopš Satversmes ievada pieņemšanas Senāta Administratīvo lietu departaments (turpmāk – Senāts) līdzās Satversmes tiesai ir devis būtisku pienesumu Satversmes kodola izpratnes veidošanā.3 Tālab šā raksta mērķis ir sniegt ieskatu Senāta praksē, kurā piemērots un interpretēts Satversmes kodols.

Saeimas 2014. gadā pieņemtā Satversmes ievada, kas stājās spēkā 2014. gada 22. jūlijā, mērķis ir nostiprināt valsts pamatus, padarot tos redzamus, skaidrākus un līdz ar to vieglāk piemērojamus.4 Tālab Satversmes ievads būtībā ir veidots kā Latvijas valsts konstitucionālo tiesību principu jeb vērtībnormu apkopojums, kurā norādītas nozīmīgākās valsts un valstsnācijas vēsturiskās liecības un notikumi, valsts pamatprincipi un pamatvērtības, uz kurām tā balstās, nacionāli kulturālās identitātes elementi, valsts pamatuzdevumi un ārpolitikas nostādnes.5 Tieši tādēļ Latvijas konstitucionālismam raksturīgos principus un vērtības, kas ir apkopotas Satversmes ievadā, šobrīd pazīstam ar Latvijā iepriekš maz lietoto terminu "Satversmes kodols".6

Ievērojot to, ka administratīvā procesa mērķis ir nodrošināt demokrātiskas, tiesiskas valsts pamatprincipu, it sevišķi cilvēktiesību, ievērošanu konkrētās publiski tiesiskās attiecībās starp valsti un privātpersonu,7 administratīvās tiesas Satversmes kodolu būtībā piemēro ikkatrā lietā,8 jo katrā administratīvajā lietā lielākā vai mazākā mērā tiek skarti valsts pamatprincipi vai vērtības. Lai arī parasti Satversmes kodola piemērošana netiek tiešā veidā atspoguļota nolēmuma tekstā, šajā rakstā aplūkotas lietas, kurās Satversmes kodola elementiem ir bijusi izšķiroša loma lietas iznākumā.

 

Latviskuma princips

Visu Satversmes ievadu, jau sākot no pirmās rindkopas, dažādos kontekstos caurvij norādes uz latviskām vērtībām un konceptiem – Satversmes ievadā ir minēta gan latviešu nācija, gan latviešu valoda, gan latviešu tradīcijas un latviskā dzīvesziņa. Tādā veidā Satversmes ievadā, salīdzinot ar pārējām Satversmes daļām, ir jo īpaši uzskatāmā veidā padarīts redzams tā sauktais latviskuma princips.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Inga Bērtaite-Pudāne
Skaidrojumi. Viedokļi
APL 31. panta otrās daļas interpretācija Satversmes 92. panta pirmā teikuma gaismā
Diāna Makarova
Skaidrojumi. Viedokļi
Sprieduma motīvu daļa tiesību uz taisnīgu tiesu kontekstā
Ikvienas demokrātiskas tiesiskas valsts pienākums ir nodrošināt efektīvu aizsardzību personai, kuras tiesiskās intereses ir aizskartas. Viens no aizsardzības mehānismiem ir neatkarīga tiesu vara, kuras konstitucionālā funkcija ir tiesas ...
Jautrīte Briede
Skaidrojumi. Viedokļi
Nenoteiktā tiesību jēdziena piepildīšana ar saturu administratīvajā procesā iestādē un tiesā
No Latvijas Republikas Satversmes 92. panta izrietošo tiesību uz taisnīgu tiesu pienācīgā nodrošināšanā administratīvajā procesā nereti mēdz būt nozīme tādu jēdzienu kā "nenoteiktais tiesību jēdziens", "rīcības brīvība" un ...
Anita Kovaļevska
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesības uz pilnas kompetences tiesu un novērtējuma brīvība
Novērtējuma brīvība ir viens no tiem gadījumiem, kad administratīvo tiesu kontrole pār valsts pārvaldes lēmumiem un darbībām ir sašaurināta. Raksta mērķis ir analizēt, vai šāds sašaurināts kontroles apjoms atbilst tiesībām uz ...
Santa Savina
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesas tiesības atteikt izskatīt klaji aizskarošu un izaicinošu procesuālo dokumentu
Tiesisku valsti raksturo gan konkrēti principi, gan noteikta sabiedrības kultūra un vērtības.1 Dzīve demokrātiskā un tiesiskā valstī prasa ikvienam respektēt tādas vērtības kā cilvēka cieņa un cilvēktiesību ievērošana, ...
1 komentāri
AUTORU KATALOGS