ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

20. Decembris 2022 /Nr.51/52 (1265/1266)

Sprieduma motīvu daļa tiesību uz taisnīgu tiesu kontekstā
Diāna Makarova
Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore 

Ikvienas demokrātiskas tiesiskas valsts pienākums ir nodrošināt efektīvu aizsardzību personai, kuras tiesiskās intereses ir aizskartas. Viens no aizsardzības mehānismiem ir neatkarīga tiesu vara, kuras konstitucionālā funkcija ir tiesas spriešana. Ir jārada pārliecība, ka tiesību aizskāruma gadījumā persona spēs rast aizsardzību taisnīgā tiesā. Lai radītu šādu pārliecību, tiesai ir vajadzīga sabiedrības uzticība. Uzticoties tiesai, sabiedrība uzticas arī valstij. Viens no elementiem, kas vairo vai – tieši otrādi – mazina sabiedrības uzticību tiesām, ir tiesas spriedums.

Spriedums raksturo tā autoru un rada priekšstatu ne tikai par konkrēto tiesnesi un tiesu sistēmu, bet arī par valsti kopumā.1 Vienlaikus spriedums ir arī mēraukla tam, vai tiesiskā strīda risināšanā ir nodrošinātas personas tiesības uz taisnīgu tiesu. Šīs tiesības ir nostiprinātas Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 92. pantā, kas paredz, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Līdzīgi arī Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk – Konvencija) 6. panta 1. punktā paredzēts, ka ikvienam ir tiesības uz taisnīgu lietas izskatīšanu tiesā.

Interpretējot Konvencijas 6. panta 1. punktu, Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, ka šī tiesību norma uzliek tiesai pienākumu pamatot savus spriedumus.2 Tā kā Satversmē ietvertās cilvēktiesības ir interpretējamas pēc iespējas atbilstoši starptautisko cilvēktiesību piemērošanas praksei,3 tad tiesas pienākumu pamatot spriedumu nosaka ne vien Konvencijas 6. pants, bet arī Satversmes 92. pants.4 Pamatošanas pienākums ir arī tiesiskā valstī pastāvošs vispārējs tiesību princips. To dēvē par pamatojuma principu, kurš skan šādi – Nihil est sine ratione (nekas nav bez pamatojuma – tulkojums no latīņu valodas).5 Pamatošanas pienākums ir cieši saistīts arī ar valsts varas izmantošanas attaisnojuma nepieciešamību un arī ar tādu tiesiskas valsts aspektu kā padotība likumam un tiesībām. Minētais aspekts liek tiesai ar pamatojuma palīdzību paskaidrot procesa dalībniekiem, augstākas instances tiesai un sabiedrībai, ka spriedums izriet no likuma un tiesībām. Par pamatošanas pienākuma avotu tiek atzīts arī demokrātijas princips. Tas prasa, lai valsts rīcība būtu atklāta un caurskatāma un lai tādējādi tiktu dota iespēja to kontrolēt. Līdz ar to pamatošanas pienākums ir viens no demokrātiskas tiesiskas valsts pamatelementiem, kurš atspoguļojas vairākās konstitucionālajās normās.6 Šāds tiesas pienākums ir paredzēts arī procesuālajos likumos. Piemēram, Administratīvā procesa likuma 246. panta trešā daļa noteic, ka spriedumam jābūt tiesiskam un pamatotam.

Tādējādi nav šaubu, ka demokrātiskā tiesiskā valstī tiesai, lai nodrošinātu lietas objektīvu un taisnīgu izspriešanu, ir pienākums pamatot spriedumu. Ja tiesas spriedumā nav pamatojuma, tas noved pie konstitucionālo tiesību pārkāpuma.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Līga Dāce, Monta Krone
Skaidrojumi. Viedokļi
Satversmes kodols Senāta Administratīvo lietu departamenta praksē
Lai arī šogad svinam Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) simtgadi, tās ievads,1 kurā izskaidrots jeb padarīts redzams Satversmes kodols,2 vēl nav sagaidījis pat savu pirmo desmitgadi. Neskatoties uz to, relatīvi īsajā ...
Inga Bērtaite-Pudāne
Skaidrojumi. Viedokļi
APL 31. panta otrās daļas interpretācija Satversmes 92. panta pirmā teikuma gaismā
Jautrīte Briede
Skaidrojumi. Viedokļi
Nenoteiktā tiesību jēdziena piepildīšana ar saturu administratīvajā procesā iestādē un tiesā
No Latvijas Republikas Satversmes 92. panta izrietošo tiesību uz taisnīgu tiesu pienācīgā nodrošināšanā administratīvajā procesā nereti mēdz būt nozīme tādu jēdzienu kā "nenoteiktais tiesību jēdziens", "rīcības brīvība" un ...
Anita Kovaļevska
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesības uz pilnas kompetences tiesu un novērtējuma brīvība
Novērtējuma brīvība ir viens no tiem gadījumiem, kad administratīvo tiesu kontrole pār valsts pārvaldes lēmumiem un darbībām ir sašaurināta. Raksta mērķis ir analizēt, vai šāds sašaurināts kontroles apjoms atbilst tiesībām uz ...
Santa Savina
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesas tiesības atteikt izskatīt klaji aizskarošu un izaicinošu procesuālo dokumentu
Tiesisku valsti raksturo gan konkrēti principi, gan noteikta sabiedrības kultūra un vērtības.1 Dzīve demokrātiskā un tiesiskā valstī prasa ikvienam respektēt tādas vērtības kā cilvēka cieņa un cilvēktiesību ievērošana, ...
1 komentāri
AUTORU KATALOGS