ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

20. Decembris 2022 /Nr.51/52 (1265/1266)

Nenoteiktā tiesību jēdziena piepildīšana ar saturu administratīvajā procesā iestādē un tiesā
Dr. iur.
Jautrīte Briede
Satversmes tiesas tiesnese, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore 

No Latvijas Republikas Satversmes 92. panta izrietošo tiesību uz taisnīgu tiesu pienācīgā nodrošināšanā administratīvajā procesā nereti mēdz būt nozīme tādu jēdzienu kā "nenoteiktais tiesību jēdziens", "rīcības brīvība" un "novērtēšanas brīvība" pareizai izpratnei. Šajā rakstā vispirms apkopotas atziņas par nenoteikto tiesību jēdzienu un tā piepildīšanu ar saturu iestādē, kā arī aplūkots termina lietojums praksē. Tālāk tiek atgādinātas nenoteiktā tiesību jēdziena un rīcības brīvības dažādās sekas un pārbaudīts, vai visur šie tiesību institūti tiek nošķirti. Pēc tam tiek aplūkots, kā tiesa pārbauda nenoteiktā tiesību jēdziena piemērošanu. Visbeidzot tiek aplūkoti gadījumi, kad šāda tiesas kontrole ir ierobežota, jo iestādei ir novērtēšanas brīvība.

Nenoteiktais tiesību jēdziens un tā piepildīšana ar saturu iestādē

Administratīvā procesa iestādē galvenais mērķis ir tiesisks, tostarp objektīvs un lietderīgs, pēc iespējas ātrāk izdots administratīvais akts. Šajā procesā iestādei nereti ir jāpiemēro arī tiesību normas, kuras satur vairāk vai mazāk abstraktus jēdzienus, kuri ir interpretējami, ņemot vērā mainīgus faktiskos apstākļus. Turklāt tiesību norma nepaskaidro, kādus un cik daudz apstākļus iestādei jānoskaidro, tas tiek atstāts pašas iestādes ziņā un dažādos gadījumos var atšķirties. Tādi, piemēram, ir jēdzieni "taisnīgums", "demokrātiska iekārta", "valsts drošība", "sabiedrības drošība", "laba reputācija", "kaitējums sabiedrības interesēm", "rupjš pārkāpums", "krietns un rūpīgs saimnieks". Šādus tiesību normās ietvertos jēdzienus, kuru saturs piemērotājam ir jāatrod katrā konkrētā gadījumā, dēvē par nenoteiktajiem tiesību jēdzieniem.

Tiesību literatūrā un praksē abstraktas tiesību pazīmes apzīmēšanai tiek lietots arī termins "atklāts tiesību jēdziens", "atklāts juridisks jēdziens", "nenoteiktais juridiskais jēdziens", arī "ģenerālklauzula"1 (E. Levits attiecībā uz pēdējo ir norādījis, ka tā ir galēji atklāts juridisks jēdziens2). Arī Senāta Administratīvo lietu departaments lieto dažādus apzīmējumus. Tiesu nolēmumu datubāzē3 visbiežāk atrodami nolēmumi, kuros minēts apzīmējums "ģenerālkauzula" un "nenoteiktais tiesību jēdziens", bet ir lietoti arī citi iepriekš minētie apzīmējumi. Salīdzināšanai: Civillietu departaments samērā bieži lieto arī apzīmējumu, izmantojot iekavas – "nenoteikts (atklāts) juridisks jēdziens". Visbiežāk gan ne iestāžu lēmumos, ne tiesu spriedumos, arī tad, kad piemērojamā tiesību norma ietver nenoteikto tiesību jēdzienu, tas īpaši netiek norādīts (un to arī nav nepieciešamības darīt).

Nenoteikto tiesību jēdzienu izmantošana ir viens no likumdošanas tehnikas paņēmieniem, kura mērķis ir līdzsvarot tiesiskās noteiktības un taisnīguma prasības, palīdzot tiesību normu fleksibilizēt, zināmā konkrētās piemērošanas gadījumu daļā samazinot normatīvās regulēšanas negatīvos blakusefektus.4 Ar šo jēdzienu palīdzību likumdevējs tiesību normu padara elastīgāku, spējīgāku pielāgoties tādām izmaiņām kā sociālētiski uzvedības noteikumi, ieradumi, sabiedrībā valdošā tiesiskā pārliecība u.c.5

Nenoteikto tiesību jēdzienu izmantošana tiesību normā veido sākotnēji apzinātu likuma robu, ko vienlaikus var uzskatīt par tikai šķietamu robu, kura aizpildīšana iespējama tiesību tālākveidošanas ceļā.6 Šo jēdzienu saturs konkrētajā gadījumā atrodams, izmantojot tiesību normu interpretācijas metodes, jo īpaši teleoloģisko metodi.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Līga Dāce, Monta Krone
Skaidrojumi. Viedokļi
Satversmes kodols Senāta Administratīvo lietu departamenta praksē
Lai arī šogad svinam Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) simtgadi, tās ievads,1 kurā izskaidrots jeb padarīts redzams Satversmes kodols,2 vēl nav sagaidījis pat savu pirmo desmitgadi. Neskatoties uz to, relatīvi īsajā ...
Inga Bērtaite-Pudāne
Skaidrojumi. Viedokļi
APL 31. panta otrās daļas interpretācija Satversmes 92. panta pirmā teikuma gaismā
Diāna Makarova
Skaidrojumi. Viedokļi
Sprieduma motīvu daļa tiesību uz taisnīgu tiesu kontekstā
Ikvienas demokrātiskas tiesiskas valsts pienākums ir nodrošināt efektīvu aizsardzību personai, kuras tiesiskās intereses ir aizskartas. Viens no aizsardzības mehānismiem ir neatkarīga tiesu vara, kuras konstitucionālā funkcija ir tiesas ...
Anita Kovaļevska
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesības uz pilnas kompetences tiesu un novērtējuma brīvība
Novērtējuma brīvība ir viens no tiem gadījumiem, kad administratīvo tiesu kontrole pār valsts pārvaldes lēmumiem un darbībām ir sašaurināta. Raksta mērķis ir analizēt, vai šāds sašaurināts kontroles apjoms atbilst tiesībām uz ...
Santa Savina
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesas tiesības atteikt izskatīt klaji aizskarošu un izaicinošu procesuālo dokumentu
Tiesisku valsti raksturo gan konkrēti principi, gan noteikta sabiedrības kultūra un vērtības.1 Dzīve demokrātiskā un tiesiskā valstī prasa ikvienam respektēt tādas vērtības kā cilvēka cieņa un cilvēktiesību ievērošana, ...
1 komentāri
AUTORU KATALOGS