ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

20. Decembris 2022 /Nr.51/52 (1265/1266)

Tiesības uz pilnas kompetences tiesu un novērtējuma brīvība
Anita Kovaļevska
Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektore 

Novērtējuma brīvība ir viens no tiem gadījumiem, kad administratīvo tiesu kontrole pār valsts pārvaldes lēmumiem un darbībām ir sašaurināta. Raksta mērķis ir analizēt, vai šāds sašaurināts kontroles apjoms atbilst tiesībām uz taisnīgu tiesu un kādos gadījumos iestādei ir atzīstama novērtējuma brīvība.

Tiesības uz pilnas kompetences tiesu

Tiesības uz taisnīgu tiesu uzliek valstij pienākumu nodrošināt vairākas institucionālas un procesuālas garantijas. Viena no šādām garantijām ir tiesības uz pilnas kompetences tiesu. Kā ir skaidrojusi Satversmes tiesa, tiesu varas institūcijai jāatbilst vairākām prasībām, lai to atzītu par "taisnīgu tiesu", tostarp tai ir jābūt neatkarīgai, objektīvai un kompetentai. Savukārt kompetenta tiesu varas institūcija šajā izpratnē ir tāda, kurai ir piekritība un tiesības izlemt noteiktus jautājumus jeb noteikta apjoma pilnvaras. Gadījumos, kad tiesa īsteno kontroli pār izpildvaras lēmumiem, pilnas kompetences tiesa ir tāda, kura īsteno visaptverošu kontroli, proti, tāda, kurai ir pilnvaras izvērtēt lietā būtiskos apstākļus un pārbaudīt iestādes pieņemtā lēmuma tiesiskumu un pamatotību gan no faktu, gan tiesību viedokļa. Ja iestādes pieņemtais lēmums neatbilst tiesību normām, tiesai jābūt pilnvarām novērst šāda lēmuma sekas attiecībā uz konkrēto personu.1

Satversmes tiesa savu koncepciju par pilnas kompetences tiesu ir balstījusi uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi. Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, ka tiesības uz taisnīgu tiesu prasa, lai tiesa nodrošinātu efektīvu kontroli, un šīs tiesības ietver sevī arī tiesības uz pilnas jurisdikcijas jeb pilnas kompetences tiesu. Proti, tikai institūcija, kam ir pilna kompetence, ir pelnījusi tiesas nosaukumu.2 Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir skaidrojusi, ka pilna kompetence tiesai ir tad, ja tā var pārbaudīt visus lietā būtiskos faktus un tiesību jautājumus un tādējādi tai ir pietiekama kompetence jeb tā īsteno pietiekamu kontroli.3 Vienlaikus Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir akceptējusi tiesas kontroles īpatnības administratīvajās lietās Eiropas Padomes dalībvalstīs, konstatējot, ka šādās lietās tiesas kontrole pār lietas faktiskajiem apstākļiem var būt ierobežota un šādiem procesiem ir raksturīgi, ka tiesa kontrolē iestādē notikušo procesu, nevis pati pieņem lēmumu pēc būtības. Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir norādījusi, ka tiesības uz taisnīgu tiesu neprasa nodrošināt pieeju tādai tiesai, kas iestādes novērtējumu vai viedokli var aizstāt ar savu novērtējumu vai viedokli, it īpaši gadījumos, kad iestāde specifiskā tiesību jomā lēmumu pieņem, pamatojoties uz lietderību, kad lēmuma pieņemšana prasa īpašas profesionālas zināšanas vai pieredzi un kad iestādei ir piešķirta brīvība izlemt jeb diskrecionārā vara.4

Lai arī formulējums par to, kad ir pieļaujams, ka tiesa neaizstāj iestādes viedokli par kādu jautājumu ar savu viedokli, pirmšķietami ir diezgan plašs, tomēr Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse rāda, ka tā ne vienmēr pieļaus ierobežotu tiesas kontroles apjomu administratīvajās lietās tikai tāpēc, ka valsts atsauksies uz iepriekšminētajiem apstākļiem. Piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesa konstatēja tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumu lietā, kurā strīds bija par to, vai darba tiesisko attiecību izbeigšana ar personu, kurai ir invaliditāte, ir sociāli attaisnojama.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Līga Dāce, Monta Krone
Skaidrojumi. Viedokļi
Satversmes kodols Senāta Administratīvo lietu departamenta praksē
Lai arī šogad svinam Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) simtgadi, tās ievads,1 kurā izskaidrots jeb padarīts redzams Satversmes kodols,2 vēl nav sagaidījis pat savu pirmo desmitgadi. Neskatoties uz to, relatīvi īsajā ...
Inga Bērtaite-Pudāne
Skaidrojumi. Viedokļi
APL 31. panta otrās daļas interpretācija Satversmes 92. panta pirmā teikuma gaismā
Diāna Makarova
Skaidrojumi. Viedokļi
Sprieduma motīvu daļa tiesību uz taisnīgu tiesu kontekstā
Ikvienas demokrātiskas tiesiskas valsts pienākums ir nodrošināt efektīvu aizsardzību personai, kuras tiesiskās intereses ir aizskartas. Viens no aizsardzības mehānismiem ir neatkarīga tiesu vara, kuras konstitucionālā funkcija ir tiesas ...
Jautrīte Briede
Skaidrojumi. Viedokļi
Nenoteiktā tiesību jēdziena piepildīšana ar saturu administratīvajā procesā iestādē un tiesā
No Latvijas Republikas Satversmes 92. panta izrietošo tiesību uz taisnīgu tiesu pienācīgā nodrošināšanā administratīvajā procesā nereti mēdz būt nozīme tādu jēdzienu kā "nenoteiktais tiesību jēdziens", "rīcības brīvība" un ...
Santa Savina
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesas tiesības atteikt izskatīt klaji aizskarošu un izaicinošu procesuālo dokumentu
Tiesisku valsti raksturo gan konkrēti principi, gan noteikta sabiedrības kultūra un vērtības.1 Dzīve demokrātiskā un tiesiskā valstī prasa ikvienam respektēt tādas vērtības kā cilvēka cieņa un cilvēktiesību ievērošana, ...
1 komentāri
AUTORU KATALOGS