ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

24. Janvāris 2023 /Nr.4 (1270)

Jūras telpiskās plānošanas aktualitātes Eiropas Savienības piekrastes dalībvalstīs Baltijas jūras reģionā
Leila Neimane
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Juridiskās zinātnes institūta pētniece 

Jūras telpiskā plānošana ir bijusi viens no starptautiskās okeānu pārvaldības straujās attīstības dzinējspēkiem pēdējo desmit gadu laikā. 2014. gada 23. jūlijā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/89/ES, ar ko izveido jūras telpiskās plānošanas satvaru. Saskaņā ar šo direktīvu lielākā daļa Eiropas Savienības piekrastes dalībvalstu ir izstrādājušas jūras telpiskos plānojumus attiecībā uz to jurisdikcijā esošajiem jūras ūdeņiem. Pateicoties jūras telpiskās plānošanas iniciatīvām, notiek virzība uz globālo, reģionālo un nacionālo mērķu sasniegšanu, lai nodrošinātu jūras vides un tās resursu izmantošanas ilgtspēju. Ilgtspējas paradigma aptver vidiskos, ekonomiskos un sociālos aspektus, savukārt jūras telpiskā plānošana darbojas kā svira šo dimensiju līdzsvarošanai. Šādā ietvarā rakstā ir sniegts ieskats par Eiropas Savienības piekrastes dalībvalstu jūras telpiskās plānošanas aktualitātēm makroreģionālā un nacionālā kontekstā Baltijas jūras reģionā.

 

Ievads

Aizvien vairāk palielinās pieprasījums pēc jūras telpas dažādiem mērķiem – gan bioloģiskās daudzveidības aizsardzības, gan ekonomiskās izmantošanas, ko veido kā tradicionālās zilās ekonomikas nozares (atkrastes vēja enerģija, jūras transports, zveja, akvakultūra un tūrisms),1 tā jaunietekmes sektori.2

Līdz ar to būtiski ir pieaugusi jūras telpiskās plānošanas (turpmāk – JTP) nozīme, balstoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) Jūras tiesību konvencijas3 zonālo pieeju jūrai.4 JTP mērķis ir sasniegt plašākus ilgtspējas mērķus jūrā, risinot jūras izmantošanas jautājumus ekonomiskā un sociālekoloģiskā aspektā un efektīvi organizējot dažādus lietojumus jūras teritorijās.5 Globālā mērogā okeānu, jūras un to resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana ir ietverta ANO Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam 14. mērķī "Dzīve zem ūdens" – "saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un to resursus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību".6 Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīvas 2014/89/ES, ar ko izveido jūras telpiskās plānošanas satvaru, (turpmāk – JTP direktīva)7 uzstādījumiem JTP kā "transversāls rīcībpolitikas instruments"8 piedāvā integrētas pieejas risinājumus ilgtspējas nodrošināšanai jūras vidē.

JTP direktīvas transponēšanas termiņš Eiropas Savienības (turpmāk – ES) piekrastes dalībvalstīs bija 2016. gada 18. septembris, ieskaitot institucionālās struktūras nozīmēšanu, kuras kompetencē būs direktīvas īstenošana konkrētajā valstī, savukārt jūras telpiskie plānojumi bija jāizstrādā līdz 2021. gada 31. martam.9 Visas ES piekrastes dalībvalstis ir pilnībā pabeigušas transponēšanas pasākumus un lielākā daļa valstu – arī jūras telpisko plānojumu izstrādi, ievērojot JTP direktīvā noteikto termiņu vai viena gada laikā pēc noteiktā termiņa.10 JTP direktīvas pieņemšanai un īstenošanai ir bijušas tālejošas sekas, jo šie procesi ir padarījuši "ES par JTP izstrādē visprogresīvāko valstu grupu un par starptautisku atsauces punktu šajā laukā".11 Turklāt jau 2017. gadā ES sadarbībā ar ar ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Starpvaldību okeanogrāfijas komisiju (UNESCO’s Intergovernmental Oceanographic Commission, IOC-UNESCO) aizsāka JTP procesa izmantošanas un piemērošanas paātrināšanu globālā mērogā.12

Raksta ietvaros ir aplūkotas JTP attīstības aktualitātes ES piekrastes dalībvalstīs Baltijas jūras reģionā – Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Vācijā un Zviedrijā. Šis reģions kā nacionālu, starptautisku, Eiropas un starpvalstu pārvaldības pasākumu komplekss apvienojums ilgtspējīgas attīstības kontekstā tiek uzskatīts par celmlauzi un priekšgājēju JTP tradīciju attīstīšanas ziņā ES,13 jo sevišķi attiecībā uz pārrobežu un transnacionālo sadarbību, kā to pieprasa arī JTP direktīva.14

Rakstā, pirmkārt, tiek sniegts pārskats par JTP kontekstu un būtību ES, otrkārt, aplūkoti Baltijas jūras reģiona telpiskās plānošanas dzinējspēki un raksturiezīmes un, treškārt, analizēti konkrētu ES piekrastes dalībvalstu jūras telpiskie plānojumi šajā reģionā.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Dina Gailīte
Intervija
Tieslietu ministrijai jāatbrīvojas no ideoloģiskās spriedzes  
2022. gada 14. decembrī darbu sāka 14. Saeimas ieceltā valdība, par kuras deklarācijā ietvertajām iecerēm tieslietu jomā un korupcijas apkarošanā "Jurista Vārds" jau ir informējis.1 Tieslietu ministre šajā valdībā ir Dr. iur. ...
1 komentāri
Arta Snipe
Tiesību prakses komentāri
Vai advokāts drīkst pielīgt stundas likmi
2023. gada 12. janvārī Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST) lietā Nr. C-395/21 lēma, ka patērētāju tiesībām neatbilstošs būs advokāta honorārs, kas noteikts kā stundas likme, ja starp advokātu un patērētāju noslēgtajā ...
Anvars Zavackis, Ronalds Cinks
Skaidrojumi. Viedokļi
Kas atkārtoti izdara noziedzīgus nodarījumus Latvijā
Jānis Kārkliņš
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autors Jānis Kārkliņš
Juridisko zinātņu doktors, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors, Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs. Zvērināts advokāts, darbības jomas: civiltiesības, līgumtiesības, komerctiesības, banku tiesības, ...
Sannija Matule
Tiesību politika
Kam šogad īpašu uzmanību veltīs Tieslietu padome
Piektdien, 13. janvārī, Tieslietu padome apstiprināja savas 2023. gada darba prioritātes, un tās paredz stiprināt Tieslietu padomes statusu un funkcijas, pilnveidot tiesu darbinieku profesionālās novērtēšanas un atalgojuma sistēmu, kā ...
AUTORU KATALOGS