ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

14. Februāris 2023 /Nr.7 (1273)

Bērna veselības dati un to apstrāde
Mg. iur.
Olga Šķerberga
Olaines novada bāriņtiesas locekle 

Rakstā tiek apskatītas atsevišķas bērna kā datu subjekta tiesības veselības datu apstrādē, īpašu uzmanību veltot bērna un vecāku tiesību un pienākumu mijiedarbībai jautājumos, kas skar bērna datu aizsardzību veselības aprūpē, un iespējamos izaicinājumus e-vidē.

Dati par bērnu,1 viņa attīstību un veselību tiek iegūti un apstrādāti vēl pirms bērna piedzimšanas, piemēram, ultrosonogrāfijas izmeklējumā, kad tiek novērtēta augļa attīstība grūtniecības laikā. Arī pēc piedzimšanas, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, bērna veselības datu iegūšana un apstrāde turpinās. Līdz ar noteikta vecuma un brieduma sasniegšanu un tiesību iegūšanu lemt par savu ārstniecību aktualizējas jautājums par bērna datu privā­tumu, tā robežām un vecāku tiesību un pienākumu apjomu piekļūt bērna veselības datiem.

Digitālo tehnoloģiju rīku izmantošana datu apstrādē var sniegt ne tikai ievērojamas iespējas veselības pakalpojumu pieejamībā, bet arī vienlaikus radīt izaicinājumus nepilngadīga pacienta tiesību īstenošanā attiecībā uz datu aizsardzību. Veselības datu apstrāde, tostarp e-vidē, ir veicama, līdzsvarojot bērna un vecāku tiesības un pienākumus atbilstoši bērna labākajām interesēm. Rakstā tiek apskatītas atsevišķas bērna kā datu subjekta tiesības veselības datu apstrādē, īpašu uzmanību veltot bērna un vecāku tiesību un pienākumu mijiedarbībai jautājumos, kas skar bērna datu aizsardzību veselības aprūpē, un iespējamos izaicinājumus e-vidē.

 

Bērna veselības datu apstrādes tiesiskais ietvars

Veselības dati2 ir īpaši aizsargājama datu kategorija. To apstrāde ir pieļaujama, ja pastāv vismaz viens no Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – VDAR) 6. panta 1. punktā un 9. panta 2. punktā noteiktajiem pamatiem. VDAR uzsvērts, ka personas datiem, kas pēc savas būtības ir īpaši sensitīvi,3 saistībā ar pamattiesībām un brīvībām pienākas īpaša aizsardzība. Darbības ar datiem ārstniecībā skar tādas pamattiesības kā tiesības uz veselību un tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, un šo darbību sekas var radīt risku bērna cilvēktiesību aizskārumam, piemēram, nepamatota datu ierobežošana vai nekorekta apstrāde var kavēt vai apgrūtināt ārstniecības pakalpojuma saņemšanu bērnam citā valstī vai datu izpaušana trešajām personām var negatīvi ietekmēt bērna privāto dzīvi. Vienlaikus tiesības uz datu aizsardzību nav absolūta prerogatīva. Tās ir jāņem vērā saistībā ar to funkciju sabiedrībā un jālīdzsvaro ar citām pamattiesībām saskaņā ar proporcionalitātes principu.4

Attiecībā uz bērna datu apstrādi VDAR noteic dalībvalstīm piemērot īpašu aizsardzību.5 Latvijā šādu īpašu aizsardzību attiecībā uz bērna datu privātuma un konfidencialitātes ievērošanu noteic Bērnu tiesību aizsardzības likuma 71. pants. Savukārt konkrēti nepilngadīga pacienta datu aizsardzības nosacījumi ietverti Pacientu tiesību likuma (turpmāk – PTL) 10.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Santa Slokenberga, Agnese Gusarova
Numura tēma
Veselības datu tiesiskā regulējuma transformācija

Šī tematiskā "Jurista Vārda" ietvaros vairāki autori, kuriem ir īpaša interese gan veselības tiesību, gan datu aizsardzības jomā, ir pievērsušies Eiropas veselības datu telpas regulas priekšlikuma centrālo jautājumu analīzei.

Solvita Olsena
Skaidrojumi. Viedokļi
Pacienta tiesības savu datu izmantošanā
Šis raksts sniedz ieskatu pacienta tiesībās savu datu izmantošanā un ieskicē atsevišķus problēmjautājumus to īstenošanā, kā arī iepazīstina ar regulas par Eiropas veselības datu telpu priekšlikumā ietvertajām tiesībām pacienta ...
Dāvis Bludiņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Eiropas veselības datu telpas regulas priekšlikums un labjūtes lietotnes
Autors šajā rakstā aplūko jautājumus par labjūtes pakalpojumu un datu kvalitāti, kā arī potenciālos izaicinājumus, ko radīs priekšlikums regulai par Eiropas veselības datu telpu (turpmāk – EVDT regulas priekšlikums), ja labjūtes ...
Agnese Gusarova
Skaidrojumi. Viedokļi
Elektroniskās pacientu veselības datu sistēmas izaicinājumi
Signe Mežinska
Skaidrojumi. Viedokļi
Pacientu datu izmantošana zinātniskajā pētniecībā
Raksta mērķis ir analizēt normatīvo regulējumu pacientu datu izmantošanai zinātniskos pētījumos Latvijā, identificēt trūkumus un piedāvāt iespējamos risinājumus tāda normatīvā regulējuma nodrošināšanai, kas līdzsvarotu datu ...
AUTORU KATALOGS