ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

30. Maijs 2023 /Nr.22 (1288)

Bērna "labošana" sociālās korekcijas izglītības iestādē – kļūdas, kuras nedrīkst atkārtot
Ieva Pīpiķe
Valsts kontroles Trešā revīzijas departamenta Pirmā sektora vadītāja 
Baiba Amoliņa
Valsts kontroles Trešā revīzijas departamenta Pirmā sektora vecākā valsts revidente juriste 

Jau vairāk nekā gadu valsts un pašvaldību institūciju dienaskārtībā ir jautājums par to, kādu pakalpojumu nodrošināt "problemātiskajiem" pusaudžiem, kuri izdara likumpārkāpumus un kuru "vieta" līdz pat 2022. gada vidum bija sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni" (turpmāk – SKII "Naukšēni").

SKII "Naukšēni" tika likvidēta 2022. gada vasarā, kad Izglītības un zinātnes ministrija, nespējot novērst Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Tiesībsarga biroja un Izglītības kvalitātes valsts dienesta konstatētos pārkāpumus (vardarbību, speciālistu un atbalsta personāla trūkumu, kuru dēļ iestādē nav iespējams īstenot sociālo korekciju, tajā skaitā ārstēšanos no atkarībām), pieņēma lēmumu par iestādes slēgšanu.

Iestāde tika slēgta, bet audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – ievietošana sociālās korekcijas izglītības iestādē – piemērošana tika apturēta uz laiku līdz 2024. gada 31. decembrim, kamēr tiks īstenota sociālās korekcijas izglītības iestādes institūta reforma, pārskatot un pilnveidojot normatīvo regulējumu attiecībā uz šo audzinoša rakstura piespiedu līdzekli.

Līdz ar iestādes slēgšanu bērni, kuriem bija turpināma likumpārkāpumu profilakse, atgriezās savas dzīvesvietas pašvaldībā. Pašvaldībai bija pienākums, pieaicinot Valsts probācijas dienestu, bāriņtiesu un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, šiem bērniem izstrādāt uzvedības sociālās korekcijas programmu1 un nodrošināt regulāru starpinstitucionālo sadarbību likumpārkāpumu profilakses pasākumu plānošanai.2

Savukārt tiem bērniem, kuri ir izdarījuši noziedzīgus nodarījumus, no 2023. gada 1. janvāra3 tiek piemērots jauns audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis – probācijas novērošana. To nodrošina Valsts probācijas dienests uz laiku no viena līdz trim gadiem. Probācijas novērošanas laikā Valsts probācijas dienests piesaista pakalpojumu sniedzējus, kas nodrošina bērnam uzvedības sociālo korekciju un sociālo rehabilitāciju.

Valsts kontrole 2022. gada 19. oktobrī publiskoja lietderības revīzijas ziņojumu ""Problēmbērni" – pieaugušo neizdarību spogulis",4 kas ietver apjomīgu izvērtējumu par valstī esošo sistēmu, kā "problēmbērni" un viņu ģimenes tiek pamanītas, kāds atbalsts tām tiek sniegts un kā tiek īstenots audzinošais un sodīšanas darbs ar šiem bērniem, it īpaši par to izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem. Revīzija ietver arī izvērtējumu par "bērna ceļu" līdz SKII "Naukšēni".

Ņemot vērā to, ka līdz 2023. gada 31. decembrim Ministru kabinetam ir jāizstrādā un Saeimā jāiesniedz grozījumi par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – ievietošana sociālās korekcijas iestādē – turpmāko piemērošanu,5 revīzijas ziņojumā tika akcentētas tās problēmas, kas, revidentu vērtējumā, būtu noderīgas, pieņemot lēmumu par turpmāko šī audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Sannija Matule
Numura tēma
Par bērnu tiesībām daudz runāts, taču būtu jāsāk arī aktīvāk darīt
Ik gadu 1. jūnijā tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, tādēļ šonedēļ "Jurista Vārda" saturs galvenokārt orientēts uz bērnu tiesībām. Žurnālā iekļautās tēmas sakrīt ar šā brīža diskusiju aktualitāti ...
Anda Smiltēna
Skaidrojumi. Viedokļi
Pubertāte kā likumpārkāpumus veicinošs faktors: kā sodīt šādus bērnus
Šī raksta mērķis ir uzsākt diskusiju par sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpuma (jeb administratīvā pārkāpuma) korelāciju ar bērna antisociālas uzvedības cēloņiem kopsakarā ar faktu, ka administratīvā atbildība bērniem ...
Laila Grāvere
Skaidrojumi. Viedokļi
Ir laiks izveidot ģimenes tiesu
Tiesībsargs daudzkārt ir uzsvēris, ka bērna tiesību aizsardzība ir īstenojama ciešā sadarbībā ar ģimeni, valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām fiziskajām un juridiskajām personām. Katra ...
Kristīne Zemīte
Skaidrojumi. Viedokļi
Secinājumi pēc ECT sprieduma par vecāka saskarsmes tiesībām ar bērnu
Šā raksta mērķis ir ieskicēt problēmas, kuras administratīvā tiesa redz lietās, kur vecāks nepilda tiesas nolēmumu par saskarsmes tiesībām un otrs vecāks tāpēc prasa pārtraukt šim vecākam aizgādības tiesības, kā arī meklēt ...
Anastasija Jumakova, Inese Celmiņa, Līva Upena
Skaidrojumi. Viedokļi
Latvijas valstspiederīgo bērnu interešu aizsardzības aspekti ārvalstīs
Šajā rakstā atspoguļota Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzības ārvalstīs situācija gan no statistikas viedokļa, tostarp raksturojot Latvijas kompetento iestāžu iesaisti un paveikto situācijas uzlabošanā, gan arī norādot ...
AUTORU KATALOGS