ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

30. Maijs 2023 /Nr.22 (1288)

Ir laiks izveidot ģimenes tiesu
Laila Grāvere
Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja 

Tiesībsargs daudzkārt ir uzsvēris, ka bērna tiesību aizsardzība ir īstenojama ciešā sadarbībā ar ģimeni, valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām fiziskajām un juridiskajām personām. Katra pienākums ir sniegt palīdzību bērnam, kuram tā nepieciešama, tostarp bāriņtiesām ir jāaizstāv bērna personiskās un mantiskās intereses un tiesības. Tomēr, atskatoties uz pēdējo gadu norisēm, redzams, ka, par spīti centieniem situāciju uzlabot, aizvien ir daudz tādu gadījumu, kuros bāriņtiesa ir kavēta savu pienākumu veikšanā vai arī tos neveic pienācīgi. Šajā rakstā vērsta uzmanība uz dažām problēmām, jo īpaši saistībā ar ētiska rakstura pārkāpumiem, bāriņtiesu darbībā, kas nonākušas tiesībsarga redzeslokā, kā arī rosināts diskutēt par jaunas institūcijas – ģimenes tiesas – izveidi.

Bāriņtiesu darbības problēmu mērogs

Jau 2019. gadā Latvijā bija iecerēta visaptveroša bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reforma. Taču praksē šī reforma vai vismaz sistēmas pilnveides uzsākšana diemžēl ir reducējusies tikai uz dažām praktiskām izpausmēm. Viena no tām – bāriņtiesu skaita samazināšana, kas patiesībā bija saistīta ar administratīvi teritoriālo reformu. 2022. gada janvārī noslēdzās bāriņtiesu apvienošana, un šobrīd Latvijā 117 bāriņtiesu vietā ir 43.

Kā otru aktivitāti var nosaukt 2021. gada 16. jūnija grozījumus Bāriņtiesu likumā, ar kuriem tika noteiktas augstākas kvalifikācijas prasības bāriņtiesas sastāvam un nodarbināšana uz darba līguma pamata (iepriekš bija vēlētas amatpersonas). Savukārt kā trešais paveiktais darbs ir funkcionālās pārraudzības noteikšana Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai noteiktās lietu kategorijās (aizgādības tiesību pārtraukšanas, atņemšanas, pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanas un ārpusģimenes aprūpes jomā). Tomēr, neraugoties uz šiem centieniem sistēmu pilnveidot, 2022. gadā tiesībsargs secināja, ka normatīvo aktu grozījumu mērķis nav sasniegts – bāriņtiesās ir personāla krīze, un tās nevar kvalitatīvi veikt savus pienākumus. Arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir vērsusi uzmanību uz to, ka vairākās pašvaldībās attiecībā uz bāriņtiesas darbinieku noslodzi ir krīze un darbinieki nevar kvalitatīvi veikt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, tiek pieļautas būtiskas nepilnības, kā arī notiek darbinieku izdegšana.1 Tādēļ, neraugoties uz solījumiem par visaptverošu reformu, var sacīt, ka bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizstāvība joprojām ir apdraudēta, un uz to norāda arī Tiesībsarga birojā saņemtās daudzās sūdzības par bāriņtiesu darbiniekiem. Tajās vērsta uzmanība uz šādu bāriņtiesu darbinieku rīcību:

1) objektivitātes trūkums, kas izpaužas kā nepamatoti labvēlīgāka attieksme pret vienu no vecākiem.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Sannija Matule
Numura tēma
Par bērnu tiesībām daudz runāts, taču būtu jāsāk arī aktīvāk darīt
Ik gadu 1. jūnijā tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, tādēļ šonedēļ "Jurista Vārda" saturs galvenokārt orientēts uz bērnu tiesībām. Žurnālā iekļautās tēmas sakrīt ar šā brīža diskusiju aktualitāti ...
Ieva Pīpiķe, Baiba Amoliņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Bērna "labošana" sociālās korekcijas izglītības iestādē – kļūdas, kuras nedrīkst atkārtot
Anda Smiltēna
Skaidrojumi. Viedokļi
Pubertāte kā likumpārkāpumus veicinošs faktors: kā sodīt šādus bērnus
Šī raksta mērķis ir uzsākt diskusiju par sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpuma (jeb administratīvā pārkāpuma) korelāciju ar bērna antisociālas uzvedības cēloņiem kopsakarā ar faktu, ka administratīvā atbildība bērniem ...
Kristīne Zemīte
Skaidrojumi. Viedokļi
Secinājumi pēc ECT sprieduma par vecāka saskarsmes tiesībām ar bērnu
Šā raksta mērķis ir ieskicēt problēmas, kuras administratīvā tiesa redz lietās, kur vecāks nepilda tiesas nolēmumu par saskarsmes tiesībām un otrs vecāks tāpēc prasa pārtraukt šim vecākam aizgādības tiesības, kā arī meklēt ...
Anastasija Jumakova, Inese Celmiņa, Līva Upena
Skaidrojumi. Viedokļi
Latvijas valstspiederīgo bērnu interešu aizsardzības aspekti ārvalstīs
Šajā rakstā atspoguļota Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzības ārvalstīs situācija gan no statistikas viedokļa, tostarp raksturojot Latvijas kompetento iestāžu iesaisti un paveikto situācijas uzlabošanā, gan arī norādot ...
AUTORU KATALOGS