ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

4. Jūlijs 2023 /Nr.27 (1293)

Īpašā upura koncepts un tā izpratne administratīvo tiesu praksē Latvijā
Agnese Pūga
Administratīvās rajona tiesas tiesneša palīdze, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes maģistrante 

Tiesību zinātnē nav daudz tematu, par kuriem varētu sacīt, ka tajos ir panākta vienprātība, taču šķiet, ka apgalvot – valsts pārvaldes prettiesiska rīcība ir kā viens no valsts atbildības priekšnoteikumiem –, nebūt nav tāda tēze, kas raisītu viedokļu sadursmes. Tomēr šis secinājums patiesībā nav tik kategorisks, jo, kā to rāda doktrīna un tiesu prakse, personas tiesības uz atlīdzinājumu neaprobežojas ar valsts prettiesisku rīcību. Pamatojoties uz apsvērumu, ka valsts atbildība var iestāties arī par tiesisku rīcību, ir attīstījies īpašā upura koncepts. Šī raksta ietvaros autore pievērsīsies tā izpratnei, fokusējoties uz Latvijas administratīvo tiesu spēkā stājušos nolēmumu analīzi.

Prettiesiska rīcība kā priekšnoteikums valsts atbildībai un izņēmumi no tā

Latvijā tiesības saņemt atlīdzinājumu par valsts nodarītu personas tiesību aizskārumu konstitucionālā līmenī ir nostiprinātas Satversmes 92. panta trešajā teikumā, kas noteic, ka nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Satversmes tiesa atzinusi, ka šī norma ietver vispārēju garantiju – ja valsts ir pārkāpusi indivīda tiesības, tam ir tiesības uz atlīdzību.1 Savukārt administratīvajā procesā vispārīgais pamats zaudējumu atlīdzināšanai ir Administratīvā procesa likuma 92. pants, kurā minētas ikviena tiesības prasīt atbilstīgu atlīdzinājumu par zaudējumiem vai nemantisko kaitējumu, kas viņam nodarīts ar administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību.

Turpretī Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums ievērojami sašaurina pamatu atlīdzināt personai nodarītos zaudējumus, to saistot vienīgi ar valsts prettiesisku rīcību. No minētā likuma 2. nodaļas secināms, ka zaudējuma un nemantiskā kaitējuma atlīdzinājuma pamatā var būt vienīgi prettiesisks admini­stratīvais akts, faktiskā rīcība vai arī bezdarbība, ja iestādei bija pienākums rīkoties, bet tā prettiesiski nav rīkojusies. Līdz ar to vispārīgi viens no zaudējumu atlīdzības tiesiskā pamata priekšnoteikumiem ir prettiesiska rīcība.2 Valsts pārvaldes prettiesiska rīcība kā viens no tiesiskā pamata elementiem zaudējumu atlīdzināšanas prasījumam ir noteikta arī Vācijas administratīvajās tiesībās,3 pēc kuru līdzības lielā mērā veidots Latvijas administratīvais process. Lai gan lielākajā daļā gadījumu atlīdzināt personai radītos zaudējumus var, vienīgi konstatējot valsts pieļautu prettiesisku rīcību, tomēr arī šim šķietami fundamentālajam principam ir izņēmumi.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Maira Pužule
Skaidrojumi. Viedokļi
Valsts pozitīvie pienākumi vēlētāju gribas aizsardzībai sociālajos tīklos
Dina Gailīte
Juridiskā literatūra
Vai tiesību vēsture ļauj vērtēt mūsdienu Latvijas kriminālprocesa attīstības problēmas  
Šī gada 16. jūnijā tika svinīgi atklāta ievērojamā krimināltiesību advokāta un vienlaikus arī ilggadēja "Jurista Vārda" publikāciju autora Egona Rusanova zinātniskā monogrāfija, kas veltīta starpkaru perioda Latvijas ...
Ronalds Vītols, Jānis Uzulēns
Skaidrojumi. Viedokļi
Līguma nepildīšana kā pamats izslēgt no dalības iepirkumā
Mērija Elizabete Kalniņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Laulāto līdztiesība kopīgās mantas pārvaldībā laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās
Civillikuma šobrīd spēkā esošās redakcijas 89. panta otrajā daļā ir iekļauta laulāto kopīgās mantas legāldefinīcija: viss, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar ...
Reinis Ivanovs
Skaidrojumi. Viedokļi
Tīri ekonomisku zaudējumu atlīdzināšana
Kaitējuma, tostarp zaudējumu, atlīdzināšana vēsturiski ir bijis viens no tiesību pamatjautājumiem. Jau kopš cilvēces pirmsākumiem ir pastāvējis uzskats, ka cietušajam ir tiesības saņemt taisnīgu atlīdzinājumu.1 Tomēr taisnīga ...
AUTORU KATALOGS