MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Egons Rusanovs, Linda Lielbriede
domnīca  3. Februāris 2023 / 13:12
VI. Tiesībpolitiskā izšķiršanās par līdzekļiem ceļā uz iztiesāšanas paātrināšanu (nobeigums)
I. Ievads II. Termiņu un stadiju izpratne kriminālprocesuālajā sistēmā III. Paziņošanas par tiesas sēdi procesuāli tiesiskā evolūcija IV. Tiesību uz aizstāvību realizācijas korelācija ar paziņojuma par nopratināmajām personām sagatavošanu V. Tiesību uz aizstāvību realizācijas korelācija ar paziņojuma par nopratināmajām personām sagatavošanu (turpinājums) Jebkuru pēdējā laika Kriminālprocesa likuma grozījumu centrālais mērķis ...
Maksātnespējas kontroles dienests
bibliotēka  3. Februāris 2023 / 10:00
Fizisko personu datu apstrāde noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas jomā
Informatīvā materiāla "Fizisko personu datu apstrāde noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas jomā" mērķis ir sniegt vadlīnijas maksātnespējas procesa administratoriem, kā īstenot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības un ievērot Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  2. Februāris 2023 / 11:54
Tieslietu ministrija plāno veidot interaktīvu “ceļa karti” sabiedrības informētības par finanšu grūtībām uzlabošanai
Latvijā nepieciešams uzlabot informācijas pieejamību par finanšu grūtību situācijām un risinājumiem, kā arī stiprināt sadarbību starp komunikācijas nodrošināšanā iesaistītajām iestādēm un organizācijām, secināts Tieslietu ministrijas projektā “Informācijas avotu izstrāde finansiālo grūtību apzināšanai un atrisināšanai”. Projekta rezultāti paredz izstrādāt interaktīvu rīku, ar kura palīdzību uzlabot sabiedrības zināšanas par finanšu grūtību risinājumiem. Padomāts arī par iedzīvotājiem, kuri neizmanto digitālos risinājumus – izstrādāti drukātie materiāli un paredzēts konsultāciju pilotprojekts.  ...
Satversmes tiesa
jaunumi  1. Februāris 2023 / 17:50
ST tiesneši ar tieslietu ministri pārrunā ST procesa pilnveides iespējas, nolēmumu savlaicīgu izpildi un tieslietu nozares kapacitātes stiprināšanu
Šodien, 1. februārī, Satversmes tiesas tiesneši tikās ar tieslietu ministri Inesi Lībiņu-Egneri. Tikšanās laikā tika pārrunāti potenciālie Satversmes tiesas likuma grozījumi, e-lietas ieviešana Satversmes tiesā, Latvijas tieslietu nozares darbinieku kvalifikācijas celšanas iespējas un citas aktualitātes.  ...
Augstākā tiesa
jaunumi  1. Februāris 2023 / 16:55
Stājies spēkā notiesājošs spriedums apsūdzībā par suņa zādzību
Senāta Krimināllietu departaments 31. janvārī, izskatot apsūdzētās un viņas aizstāvja kasācijas sūdzības, nolēma neierosināt kasācijas tiesvedību personas apsūdzībā par suņa zādzību 2021. gada janvārī Ērgļu novadā. Senāts konstatēja, ka kasācijas sūdzībās atkārtoti apelācijas sūdzības argumenti, kurus Vidzemes apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā, ir izvērtējusi un motivēti noraidījusi. Līdz ar Senāta lēmumu stājas spēkā Vidzemes apgabaltiesas lēmums, atstājot negrozītu Vidzemes rajona tiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētā atzīta par vainīgu zādzības izdarīšanā un sodīta ar sabiedrisko darbu uz 160 stundām. No apsūdzētās par labu cietušajai piedzīta morālā kaitējuma kompensācija 100 eiro apmērā.  ...
Satversmes tiesa
jaunumi  1. Februāris 2023 / 16:48
Satversmes tiesā atjaunota tiesvedība lietā, kuras ietvaros EST sniegusi atbildi uz ST uzdotajiem jautājumiem par ierobežojumiem zāļu reklāmai
Satversmes tiesa 2023. gada 1. februārī rīcības sēdē pieņēma lēmumu par tiesvedības atjaunošanu lietā Nr. 2020-02-0306 “Par Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 18.12. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. un 105. pantam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. panta trešajai daļai” (turpmāk – lieta Nr. 2020-02-0306).  ...
Maksātnespējas kontroles dienests
jaunumi  1. Februāris 2023 / 15:06
Pieejams informatīvs materiāls par fizisko personu datu apstrādi
Maksātnespējas kontroles dienests ir sagatavojis informatīvu materiālu par fizisko personu datu apstrādi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas jomā, kura mērķis ir sniegt vadlīnijas administratoriem, kā īstenot Novēršanas likuma prasības un ievērot Sankciju likumā noteikto, vienlaikus neveicot nesamērīgu personas datu apstrādi.  ...
Augstākā tiesa
jaunumi  1. Februāris 2023 / 14:49
Senāts atstāj negrozītu spriedumu apsūdzībā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas; motivēts lēmums būs 9. februārī
Senāta Krimināllietu departaments 1. februārī paplašinātā – piecu tiesnešu sastāvā – turpināja izskatīt krimināllietu apsūdzībā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Iepriekš Senāts sāka lietas izskatīšanu 10. janvārī, kad uzklausīja procesa dalībniekus – aizstāvi, cietušo – Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvi un prokurorus. Šodien Senāts pabeidza lietas izskatīšanu un pasludināja saīsināto lēmumu, atstājot negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu. Senāts noteica, ka motivēts tiesas lēmums būs pieejams 9. februārī.  ...
Kristīne Dupate
jaunumi  1. Februāris 2023 / 14:47
Pilnveido prasmes diskriminācijas gadījumu atpazīšanā, novēršanā un apkarošanā
Uzlabojot Latvijas iestāžu darbinieku prasmes atpazīt rasisma, ksenofobijas un cita veida diskriminācijas gadījumus, novērst tos un apkarot, noslēdzies Eiropas Komisijas atbalstīts projekts "Kapacitātes veidošana un izpratnes paaugstināšana neiecietības novēršanai un apkarošanai Latvijā - CALDER", kas norisinājās Latvijas Universitātes virsvadībā sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu, Tiesu administrāciju, Valsts policiju un LR Prokuratūru.  ...
RĀDĪT VĒL / 28271