MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Tieslietu ministrija
jaunumi  17. Aprīlis 2024 / 16:15
Latvija aicina rast tiesiskus rīkus, lai novērstu vairāk nekā 70 Krievijas pilsoņu darba turpināšanu Eiropas Padomē
Trešdien, 17. aprīlī, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere Strasbūrā, Francijā, tiekoties ar Eiropas Padomes ģenerālsekretāri Mariju Pejčinoviču Buriču, uzsvēra nepieciešamību steidzami ar tiesiskiem risinājumiem novērst Eiropas Padomes darbinieku – Krievijas pilsoņu – turpmāku atrašanos organizācijā divus gadus pēc Krievijas izslēgšanas no Eiropas Padomes. Tikšanās laikā tika pārrunāta arī turpmākā attīstība Ukrainas Zaudējumu reģistram, kura darbība balstās uz Latvijā 2023. gada septembra konferencē pieņemtajiem “Rīgas principiem”.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  17. Aprīlis 2024 / 14:30
Latvija pievienojas EP konvencijai, kas nodrošina sabiedrībai piekļuvi oficiāliem dokumentiem
Trešdien, 17. aprīlī, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere Strasbūrā, Francijā, tikās ar Eiropas Padomes ģenerālsekretāri Mariju Pejčinoviču Buriču un Latvijas vārdā parakstīja starptautisko līgumu, kas paredz Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par piekļuvi oficiāliem dokumentiem (Konvencija). Konvencija apliecina dalībvalstu apņemšanos sabiedrībai nodrošināt plašu piekļuvi oficiāliem dokumentiem, veicinot publiskās pārvaldes atklātību un sabiedrības līdzdalību, tādējādi stiprinot tiesiskumu.  ...
Tieslietu padome
jaunumi  17. Aprīlis 2024 / 09:20
Tiesnešu ētikas komisijā ievēlēti pieci tiesneši
No 15. līdz 16. aprīlim norisinājās Latvijas tiesnešu neklātienes konference, kurā Tiesnešu ētikas komisijas locekļu amatos ievēlēti pieci tiesneši - Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesis Uldis Apsītis, Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese Anita Misiuna, Administratīvās rajona tiesas tiesnese Līga Biksiniece-Martinova, Zemgales rajona tiesas tiesnese Gita Zenfa un Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāja, tiesnese Anda Kraukle.  ...
Latvijas Republikas prokuratūra
jaunumi  16. Aprīlis 2024 / 16:19
Eirojusts palīdz cīnīties pret masveida krāpšanu Eiropas valstīs, Latvijā aizturēta viena persona
Ar Eirojusta atbalstu izdevies apturēt masveida krāpšanu Eiropas valstīs, kas saistīta ar viltotiem ieguldījumiem kaņepju ražotnēs, lai izstrādātos produktus izmantotu medicīnā. Likvidētas divas saistītas noziedzīgas organizācijas. Aplēsts, ka izkrāptie naudas līdzekļi ir aptuveni 645 miljoni eiro.  ...
Paula Lipe
žurnāls  16. Aprīlis 2024
Mutiska informācijas izpaušana kā personas datu apstrāde
2024. gada 7. martā Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST) pieņēma spriedumu lietā C‑740/22 Endemol Shine Finland (turpmāk – Spriedums).1 Lietā cita starpā tika skatīts jautājums par to, vai mutiska personu identificējošas informācijas sniegšana ir personas datu apstrāde Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – VDAR) izpratnē. Pasteidzoties pie rezolutīvās daļas – jā, mutiska šādas informācijas izpaušana ir uzskatāma par personas datu apstrādi. Ņemot vērā, ka līdz šim tik skaidra nostāja nav tikusi pausta, vērtīgi padziļinātāk apskatīt galvenās Sprieduma atziņas un to, kā tās, iespējams, maina tradicionālo izpratni par to, kas ir personas datu apstrāde. ...
žurnāls  16. Aprīlis 2024
Tieslietu ministrija aicina darbā juristus
Tieslietu ministrija Tieslietu ministrija aicina Tevi komandā VALSTSTIESĪBU DEPARTAMENTĀ VECĀKĀ JURISTA un JURISTA amatā Mēs Tev uzticēsim: sagatavot juridisku vērtējumu – atzinumu projektus, viedokļu projektus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu, informatīvo ziņojumu un nacionālo pozīciju, nostāju projektiem atbilstoši nodaļas kompetencei; ministrijas noteiktajā kārtībā ...
Ineta Ziemele
žurnāls  16. Aprīlis 2024
Mūsdienu publisko tiesību koncepts un metode
Savā uzrunā1 es ieskicēšu aprises atbildei uz jautājumu: kas ir publiskās tiesības? Publisko tiesību jēdziena izpratne var būt gan šaurāka, gan plašāka. Grāmatas "Publiskās tiesības. Ievads" koncepta autori izvēlējās izklāstīt plašāko publisko tiesību izpratni. Tas nozīmē, ka publiskās tiesības neaprobežojas ar publiskās varas un konkrētās valsts iedzīvotāju tiesisko attiecību definēšanu un regulējumu. Publiskās ...
Lauris Liepa
žurnāls  16. Aprīlis 2024
Latvijas advokatūras disciplinārās atbildības prakse 20 gados
Šogad aprit 20 gadi, kopš advokatūrā tika izveidota speciāla disciplinārās atbildības institūcija:1 2004. gada maijā likumdevējs izveidoja Advokātu disciplinārlietu komisiju (turpmāk – DLK), papildinot Advokatūras likuma 6. sadaļu "Zvērinātu advokātu atbildība" ar 38.1 pantu, kas nosaka, ka "zvērinātu advokātu disciplinārlietas izskata disciplinārlietu komisija". Kopš DLK izveidošanas kopumā esam izskatījuši ...
Elīna Zeltiņa
žurnāls  16. Aprīlis 2024
Aizvadīta gadskārtējā advokātu kopsapulce
22. martā norisinājās Latvijas zvērinātu advokātu kopsapulce. Uz to ieradās 535 zvērināti advokāti un 70 zvērinātu advokātu palīgi. Atbilstoši Advokatūras likumā noteiktajam kopsapulcē lēmumi uzskatāmi par pieņemtiem, ja tajā piedalījusies vairāk nekā trešā daļa no visiem zvērinātiem advokātiem, un šis nosacījums tika izpildīts, jo kolēģijā šajā brīdī bija 1213 balsstiesīgi kolēģi – zvērināti advokāti. ...
Sannija Matule
žurnāls  16. Aprīlis 2024
Ar ko noslēgušās pārbaudes Jēkabpils traģēdijas lietā
Pēc 2023. gada 16. aprīļa traģiskās slepkavības Jēkabpilī, kur Leons Rusiņš nogalināja ilgstoši vajātu sievieti, visas kompetentās iestādes veica iekšējās pārbaudes, lai izvērtētu iesaistīto amatpersonu rīcību un iespējamo atbildību notikušajā. Papildus tam arī Tieslietu padomes izveidota darba grupa ir sniegusi savu ziņojumu par tiesu sistēmas darba organizāciju lietās, kas saistītas ar vardarbību ģimenē un draudiem personas dzīvībai vai veselībai, ko iniciēja tieši Jēkabpilī notikušais un kurā tāpēc ir atsauces uz konkrēto gadījumu kā piemēru sistēmiskām problēmām. Tādēļ, balstoties uz šīm iestādēm pieprasīto un publiski pieejamo informāciju, šajā materiālā ir apkopots vairākās pārbaudēs konstatētais. ...
RĀDĪT VĒL / 30623