MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Kaspars Rācenājs
žurnāls  25. Janvāris 2022
Komentārs par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2021-07-01
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (turpmāk – LBAS) lietā Nr. 2021-07-01 "Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk – Atlīdzības likuma) 14. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 91. un 107. pantam" kā pieaicinātā persona sniedza viedokli, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 91. un 107. pantam. LBAS kopumā ir gandarīta ...
Viktorija Soņeca
žurnāls  25. Janvāris 2022
Valsts svētku dienām jābūt apmaksātām
Satversmes tiesa 2021. gada 2. decembrī pasludināja spriedumu lietā Nr. 2021-07-01 "Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 107. pantam", atzīstot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta sesto daļu (turpmāk – apstrīdētā norma), ciktāl tā neparedz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm tiesības saņemt atbilstošu samaksu par darbu valsts svētku dienās, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 107. pantam un spēkā neesošu no 2023. gada 1. janvāra. Tāpat Satversmes tiesa attiecībā uz personām, kuras uzsākušas savu pamattiesību aizsardzību ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, atzina apstrīdēto normu, ciktāl tā neparedz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm tiesības saņemt atbilstošu samaksu par darbu valsts svētku dienās, par neatbilstošu Satversmes 107. pantam un spēkā neesošu no personu pamattiesību aizskāruma rašanās brīža. ...
Jānis Musts
žurnāls  25. Janvāris 2022
Loģikas elementi tiesību tālākveidošanā
Ievads Tiesību tālākveidošana ir likuma nepilnību novēršana, kuru veic tiesību normu piemērotājs,1 izmantojot noteiktas juridiskās metodes. Lai gan vairāku tiesību teorētiķu darbos ir atrodamas norādes uz to, ka atsevišķām tiesību tālākveidošanas metodēm ir saistība ar loģiku, tomēr šīs saistības raksturojumi nereti ir pretrunīgi un nepilnīgi. Saistībā ar loģiku tiesību tālākveidošanā var aplūkot divus jautājums. Pirmkārt, ...
žurnāls  25. Janvāris 2022
Augstākā tiesa aicina darbā tiesneša palīgu
Latvijas Republikas Augstākā tiesa Senāts konkursa kārtībā aicina darbā TIESNEŠA PALĪGU (-DZI) uz darbinieku prombūtnes laiku Administratīvo lietu departamentā Būtiskākie amata pienākumi: sagatavot lietas izskatīšanai, tostarp veikt piemērojamo tiesību normu un uz lietu; attiecināmo judikatūras un doktrīnas analīzi; sagatavot tiesas nolēmumu un citu dokumentu projektus; noformēt tiesas nolēmumus pēc lietas izskatīšanas; ...
žurnāls  25. Janvāris 2022
Augstākā tiesa aicina darbā zinātniski analītisko padomnieku
Latvijas Republikas Augstākā tiesa Senāts konkursa kārtībā aicina darbā ZINĀTNISKI ANALĪTISKO PADOMNIEKU (-CI) Tieslietu padomes sekretariātā Galvenie amata pienākumi: sagatavot analītisku informāciju par Tieslietu padomē izskatāmajiem jautājumiem; veikt zinātniskās pētniecības darbu, par nacionālo, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību jautājumiem; piedalīties Tieslietu padomes lēmumu un atzinumu projektu ...
Ieva Šņepste
žurnāls  25. Janvāris 2022
Pagaidu aizsardzības līdzekļi Eiropas Cilvēktiesību tiesā un Satversmes tiesā
Lai arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Satversmes tiesas kompetence ir atšķirīga, tās vieno uzdevums nodrošināt cilvēktiesību aizsardzību, tādējādi dodot iespēju salīdzināt to piemērotos pagaidu aizsardzības līdzekļus. Šajā rakstā ir sniegts ieskats pagaidu aizsardzības jēdzienā un veikta abu tiesu piemēroto pagaidu aizsardzības līdzekļu veidu, to piemērošanas priekšnoteikumu un procesa, kā arī piemērošanas gadījumu salīdzinošā analīze, izdarot secinājumus par pilnveides iespējām. ...
Ronalds Vītols
žurnāls  25. Janvāris 2022
Piegādātāja godprātības apšaubīšanas vērtējums Publisko iepirkumu likuma grozījumos
Saeimā izskatāmie grozījumi Publisko iepirkumu likumā faktiski satur pasūtītāja tiesības izslēgt kandidātus un pretendentus (turpmāk – pretendenti) no dalības iepirkumā, balstoties uz vērtējumu par pierādāmu informāciju, būtiskiem pārkāpumiem un pretendentu godaprātu. Grozījumu mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi un godīgu konkurenci, līdz ar to tie pilnveidos tiesību sistēmu publisko iepirkumu jomā. Izvērtējot tiesību normas jēgu, secināms, ka grozījumi ir nepieciešami un tie arī nodrošinātu pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, samazinot pasūtītāja riskus. Tomēr ar attiecīgo regulējumu uz pasūtītāja iepirkuma komisiju tiek uzlikta liela atbildība, vērtējot paredzēto izslēgšanas nosacījumu. ...
Sannija Matule
žurnāls  25. Janvāris 2022
ANO Cilvēktiesību komiteja pieņēmusi jaunus viedokļus lietās pret Latviju
Pēdējā mēneša laikā ANO Cilvēktiesību komiteja (turpmāk arī – Komiteja) pieņēmusi divus viedokļus lietās pret Latviju. Tas ir plašākas uzmanības vērts fakts arī tādēļ, ka no 1994. gada līdz aizvadītā gada nogalei bijuši vien pieci šādi viedokļi. Lai gan tas neatspoguļo kopējo sūdzību skaitu, kas nepilnos 30 gados iesniegts šajā Komitejā, tomēr speciālisti atzīst, ka šo cilvēktiesību aizsardzības mehānismu salīdzinājumā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesu (ECT) Latvijas sabiedrība izmanto daudz retāk. ...
Sannija Matule
žurnāls  25. Janvāris 2022
Tiesībzinātnieks Jānis Pleps: vēsture ir mana sirdslieta
Pagājušonedēļ, 18. janvārī, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra desmit LZA vārdbalvas, tostarp trīs vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem, kā arī trīs jauno zinātnieku balvas. Starp ķīmiķiem, fiziķiem, sociologiem, tautsaimniekiem u.c. augsto pagodinājumu izpelnījies arī tiesību zinātnieks – Dr. iur. Jānim Plepam par darbu kopu "Valsts nepārtrauktības (kontinuitātes) doktrīnas piemērošana: Satversmes spēkā esamība un Latvijas valsts rīcībspēja okupācijas laikā" piešķirta LZA Dītriha Andreja Lēbera vārdbalva 2022. ...
Saeimas Analītiskais dienests
žurnāls  25. Janvāris 2022
Valodas prasmes pārbaude personām ar disleksiju, iegūstot pilsonību: Eiropas Savienības dalībvalstu prakse
2021. gada decembrī Saeimas Analītiskais dienests noslēdza darbu par valodas prasmes pārbaudēm personām ar disleksiju, iegūstot pilsonību: Eiropas Savienības dalībvalstu prakse (Pētījums).1 Katra Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts ir piemērojusi pilsonības piešķiršanas regulējumu dažādiem attiecīgajā valstī raksturīgiem apstākļiem, līdz ar to valstīs atšķiras nosacījumi pilsonības iegūšanai. ...
žurnāls  25. Janvāris 2022
Īsumā...
Saeima 20. janvārī Satversmes aizsardzības biroja direktora amatā iecēla Egilu Zviedri. Viņš līdz šim pildīja Satversmes aizsardzības biroja direktora vietnieka pienākumus. Jauns Satversmes aizsardzības biroja direktors bija jāieceļ, jo mūžībā devies līdzšinējais biroja vadītājs Jānis Maizītis. Satversmes aizsardzības biroja vadītāja pilnvaru termiņš ir pieci gadi. ● ● ● Foto: Paula Čurkste, LETA 20. janvārī Baumaņa ...
žurnāls  25. Janvāris 2022
Ģenerālprokurors: ilgstošo tiesvedību dēļ prokurori aiziet no darba
Ģenerālprokurors Juris Stukāns 14. janvārī Tieslietu padomē vērsa vadošo tieslietu jomas amatpersonu uzmanību uz ilgajām tiesas prāvām un tām sekojošo prokuroru aiziešanu no darba. No prokuratūras ir aizgājuši prokurori, kuri cerēja sagaidīt vērtējumu virzītajām apsūdzībām, taču ilgo tiesvedību dēļ tas nav izdevies. Rezultātā prokuratūrai jāmeklē jauni prokurori, kas spētu tiesā pārstāvēt apsūdzību. Jaunajiem prokuroriem ...
žurnāls  25. Janvāris 2022
Saskata pārkāpumus nevakcinēto tiesnešu rīcībā
Tiesnešu ētikas komisija sniegusi atzinumu tiesnešu disciplinārkolēģijai par to, vai vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta neuzrādīšana ir vērtējama kā tiesneša necienīga rīcība. Tiesnešu ētikas komisija saskatījusi Tiesnešu ētikas kodeksa pārkāpumus to tiesnešu rīcībā, kuri, neievērojot Ministru kabineta rīkojumu "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", joprojām nav vakcinējušies. Motivēts Tiesnešu ētikas komisijas ...
RĀDĪT VĒL / 26006