MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Augstākā tiesa
jaunumi  5. Augusts 2022 / 13:04
Par Senātā izskatāmām lietām no 8. līdz 12. augustam
Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu. Rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs, Latvijas Nacionālais akreditācijas centrs un Jelgvas novada dome.  ...
Ārlietu ministrija
jaunumi  4. Augusts 2022 / 09:50
Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par Krievijai un Baltkrievijai noteiktajām sankcijām
Ārlietu ministrija kā koordinējošā institūcija sankciju jomā vēlas vērst uzmanību uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktajiem pienākumiem starptautisko sankciju, tajā skaitā Eiropas Savienības noteikto sankciju un Latvijas Republikas nacionālo sankciju ievērošanā. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā ir krasi pieaugusi sabiedrības interese par sankciju tvērumu un to piemērošanu, tādēļ iesniegumu skaits, ko Ārlietu ministrija saņem par sankciju jautājumiem, ir trīskāršojies.  ...
Egons Rusanovs, Linda Lielbriede
domnīca  2. Augusts 2022 / 14:00
Kriminālvajāšanas jēdziena (ne)izpratne kā sistēmisks Latvijas kriminālprocesa trūkums un disfunkcijas iemesls
Ja uz kriminālprocesu raugās kā uz lielāka vai mazāka cilvēciskā prāta radītu mākslīgu konstruktu, tad attiecībā uz dažādu vēsturisko periodu Latvijas likumdevējiem gluži vietā ir pazīstamais izteikums, ka “ar labiem nodomiem ir bruģēts ceļš uz elli”. Taču, kā zināms no mitoloģijas un reliģijas filozofijas, tad elles saimniekam velnam ir bijis arī cits visnotaļ izplatīts apzīmējums – haoss. Kāds modernāks, lai arī ne pārāk populārs, krievu filozofs ...
Saeimas Preses dienests
jaunumi  2. Augusts 2022 / 13:16
Saeimas Ārlietu komisija paziņojumā atzīst Krieviju par terorismu atbalstošu valsti
Saeimas Ārlietu komisija otrdien, 2. augustā, pieņēma paziņojumu par Krievijas mērķtiecīgiem militārajiem uzbrukumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem un sabiedriskajai telpai, kurā Krievijas īstenotā vardarbība pret civiliedzīvotājiem atzīta par terorismu un Krievija – par terorismu atbalstošu valsti. Komisijas deputāti paziņojumā aicina Eiropas Savienības valstis nekavējoties apturēt tūrisma un ieceļošanas vīzu izsniegšanu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem.  ...
Gabriela Šantare
žurnāls  2. Augusts 2022
Ceļš uz laulību vienlīdzību
2022. gada 16. jūnijā Slovēnijas Konstitucionālā tiesa pieņēma divus spriedumus, kas ir būtiski viendzimuma pāru savienībām. Proti, Konstitucionālā tiesa atzina, ka laulības noslēgšana tikai pretēja dzimuma partneriem, kā arī liegums viendzimuma pāriem adoptēt bērnu neatbilst Slovēnijas Konstitūcijai. Minētā Konstitucionālā tiesa ir devusi likumdevējam sešu mēnešu pārejas periodu, kura laikā šīs neatbilstības Konstitūcijai jānovērš.1 Šie nolēmumi, protams, ir būtiska uzvara LGBTI+ kopienai Slovēnijā. Taču vienlaikus šie nolēmumi signalizē par pārmaiņām LGBTI+ kopienas aizsardzībā arī Austrumeiropas valstīs, Slovēnijai kļūstot par pirmo valsti, kur faktiski tiek atzītas viendzimuma pāru tiesības laulāties. Sevišķi būtiski atzīmēt, ka šīs kā no cilvēka cieņas izrietošas personas pamattiesības ir konstatējusi Slovēnijas Konstitucionālā tiesa. Tāpēc šajā rakstā autore aplūkos gan ceļu uz laulības vienlīdzību Slovēnijā, gan Latvijas tiesu praksi šajos jautājumos. ...
Dārta Ūdre
žurnāls  2. Augusts 2022
Noslēdzies būvprojektētāju kvalifikācijas celšanas pārejas posms
Šis raksts ir sagatavots pēc izdevuma "Jurista Vārds" redakcijas aicinājuma sniegt komentāru par Satversmes tiesas 2022. gada 21. aprīļa spriedumu lietā 2021-27-01 "Par Būvniecības likuma pārejas noteikumu 4. punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta pirmajam teikumam un 106. panta pirmajam teikumam", kurā par Satversmes 91. panta pirmajam teikumam neatbilstošu atzīts Būvniecības likuma pārejas noteikumu 4. punkta pirmais teikums (turpmāk – apstrīdētā norma). ...
Viktorija Soņeca
žurnāls  2. Augusts 2022
Tiesību normas mērķi nevar pamatot ar atšķirīgu attieksmi
Satversmes tiesa 2022. gada 21. aprīlī pasludināja spriedumu lietā Nr. 2021-27-01 "Par Būvniecības likuma pārejas noteikumu 4. punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta pirmajam teikumam un 106. panta pirmajam teikumam", atzīstot, pirmkārt, Būvniecības likuma pārejas noteikumu 4. punkta pirmo teikumu (turpmāk – apstrīdētā tiesību norma) par atbilstošu Latvijas Republikas ...
Odrija Margene
žurnāls  2. Augusts 2022
Šaubu jēdziena izpratne, saturs un nozīme juridiskajā diskursā
Tiesību normas regulē sociālus procesus, kurus veido sociālas būtnes – neparedzamie, neizprotamie cilvēki, kam piemīt tendence par visu šaubīties. Šādas iekšējās pretrunas dzīves laikā piedzīvo ikviens, taču tās īpaši raksturīgas tiem, kuru spriedumi ietekmē citu cilvēku dzīves. Šīs personas ir arī juristi. Šaubu jēdziens juridiskajā diskursā ir sastopams itin bieži un turklāt diferencēti. Viens no pētījuma jautājumiem – kāpēc juridiskajā diskursā latviešu valodā pastāv divi apzīmētāji jēdzienam "šaubas" – pamatotas un saprātīgas? Rakstā aplūkotas būtiskākās bakalaura darbā iegūtās atziņas un autores secinājumi. ...
Aļona Kolmakova
žurnāls  2. Augusts 2022
Civilprocesa likuma 77. panta piemērošana maksātnespējas procesā
Šajā rakstā vērsta uzmanība uz atšķirīgiem viedokļiem tiesu praksē par Civilprocesa likuma1 (turpmāk – CPL) 77. panta piemērošanu maksātnespējas procesā situācijā, kad cesionārs piesaka kreditora prasījumu, kas ir pamatots ar tiesas nolēmumu par labu cedentam jeb iepriekšējam kreditoram. Autore arī piedāvā argumentus nostājai, kāpēc CPL 77. panta piemērošana maksātnespējas procesā ir nepieciešama. ...
Inita Apšeniece
žurnāls  2. Augusts 2022
Par parāda saistību ietveršanu gada pārskatā kā darbību, kas pārtrauc noilgumu
2022. gada 5. jūlija "Jurista Vārda" rubrikā "Skaidrojumi. Viedokļi" tika publicēts Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesora Dr. iur. Jāņa Kārkliņa raksts "Noilguma pārtraukums ar parāda atzīšanu".1 Publikācijā izskan aicinājums raisīt turpmāku diskusiju par noilguma institūtu un jautājumu par noilguma pārtraukšanu, kas rodas, parādniekam atzīstot prasību. Tā kā profesionālajā darbībā nereti ir jārisina tiesiskie jautājumi, kas saistīti ar noilguma institūta piemērošanu, tad Dr. iur. J. Kārkliņa publikācija, tāpat kā Latvijas Republikas Senāta Civillietu departamenta (Senāts) 2021. gada 15. decembra spriedumā lietā Nr. SKC-177/2021 (C68498018) ietvertās atziņas, ir rosinājušas gan teorētiska rakstura pārdomas, gan arī praktiskas ievirzes diskusijas ar citiem juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem. Tādēļ šajā rakstā autore dalās ar šīm pārdomām un vairāku mutisku diskusiju rezultātā nostiprinājušos viedokli par noilguma pārtraukšanas aspektiem. ...
RĀDĪT VĒL / 27288