MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Latvijas kredītņēmēju asociācija
jaunumi  16. Augusts 2022 / 11:16
Latvijas Kredītņēmēju asociācija aicina nekavējoties veikt izmaiņas Maksātnespējas likumā
Latvijas Kredītņēmēju asociācija aicina nekavējoties veikt izmaiņas Maksātnespējas likuma 172. pantā par fiziskās personas maksātnespējas procesa izmaksām, kur kopš pērn veiktajiem grozījumiem, kas spēkā stājās 2021. gada jūlija vidū, noteikts, ka parādniekam pilnā apmērā jāapmaksā arī zvērinātu tiesu izpildītāju izdevumi.  ...
Rota Šņuka, Kārlis Piģēns
žurnāls  16. Augusts 2022
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības stratēģija 2022.–2026. gadam
2022. gada sākumā tika apstiprināta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) darbības stratēģija laika periodam no 2022. līdz 2026. gadam1 (turpmāk – Stratēģija). Šajā rakstā autori piedāvā īsu un konceptuālu skaidrojumu par Stratēģijas galvenajiem virzieniem, uzdevumiem un prioritātēm. ...
Kārlis Gičevskis, Edgars Groza, Oļegs Linkevičs
žurnāls  16. Augusts 2022
Jauni elektroenerģijas tirgus dalībnieki un tehnoloģijas – regulatīvie izaicinājumi
Eiropas Savienības (ES) mērķi un virzība klimatneitralitātes jomā rada iespējas plašākai izkliedētās ģenerācijas izmantošanai un jaunu tirgus dalībnieku iesaistei elektroenerģijas tirgū. Piemēram, jau šobrīd elektrotīklu sistēmas operatori veido savu darbības struktūru (skat. 1. attēlu1), iekļaujot un ņemot vērā tādas iesaistītās puses kā pasīvos un aktīvos lietotājus, energokopienas, mikrotīklus, agregatorus, virtuālās elektrostacijas, ...
Olga Bogdanova, Gatis Junghāns
žurnāls  16. Augusts 2022
Baltijas energosistēmas balansēšanas tirgus vērienīgu izmaiņu priekšā
Pašlaik Baltijas energosistēmas darbība ir cieši saistīta ar Krievijas energosistēmu, kas nodrošina sistēmas frekvences stabilitāti. Tāpēc līdz šim neatkarīga un autonoma sistēmas frekvences kontroles un balansēšanas spēja Baltijas energosistēmā nebija attīstīta. Bet plānotā atvienošanās no Krievijas energosistēmas un sinhronizācija ar Eiropas pārvades sistēmu 2025. gadā, kā arī konvencionālo termoelektrostaciju pakāpeniska ģenerācijas samazināšana, pieaugot atjaunojamo energoresursu ģenerācijai, ir galvenie iemesli, kāpēc Baltijas energosistēmā pieaugs pieprasījums pēc lielākiem un jauna veida balansēšanas resursiem. Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatori līdz 2025. gadam plāno ieviest fundamentālas izmaiņas Baltijas balansēšanas tirgū, lai veicinātu balansēšanas resursu attīstību un integrāciju Eiropas balansēšanas tirgū. ...
Kristiāna Strenga
žurnāls  16. Augusts 2022
Solidaritātes princips enerģētikā un valsts loma enerģētiskās drošības stiprināšanā
Eiropas Savienības dalībvalstis jau vairākus gadus aktīvi palielina atjaunojamo energoresursu izmantošanu kopējā enerģijas patēriņā, bet tikai nesenie notikumi saistībā ar Krievijas Federācijas iebrukumu Ukrainā ir ļāvuši objektīvi novērtēt Savienības dalībvalstu līdz šim īstenotās enerģētikas politikas atbilstību kopējiem Eiropas Savienības (turpmāk tekstā arī – Savienība) mērķiem. Šajā rakstā tiks apskatīts solidaritātes princips enerģētikā, tā attīstība un ietekme uz Savienības un dalībvalstu lēmumu pieņemšanu enerģētikas jomā, kā arī tiesību un pienākumu apmēru, kāds izriet no šī tiesību principa piemērošanas. ...
Mārtiņš Aljēns, Artūrs Valderšteins
žurnāls  16. Augusts 2022
Nozīmīgs spriedums vēja elektrostaciju parku attīstībai
2022. gada 10. jūnijā stājās spēkā Administratīvās apgabaltiesas 2022. gada 10. maija spriedums lietā Nr. A420181220, ar kuru tiesa uzdeva Tukuma novada domei izdot SIA "Pienava wind" labvēlīgu administratīvo aktu, ar kuru tiktu akceptēta SIA "Pienava wind" paredzētā darbība – vēju elektrostaciju parka "Pienava" būvniecība Tukuma novadā, kā arī atzina par prettiesisku Tukuma novada domes sākotnējo lēmumu, ar kuru tā neakceptēja vēja elektrostaciju parka būvniecību (turpmāk – Spriedums). Lai arī šis nav pirmais spriedums, kurā analizēti ar vēja elektrostaciju parku būvniecības ietekmes uz vidi novērtējumu saistīti jautājumi, vairāki tiesas izdarītie secinājumi, autoru ieskatā, var būt nozīmīgi arī nākotnē būvējamo vēja elektrostaciju ietekmes uz vidi novērtējuma procesā. Tādēļ šajā rakstā aplūkoti, autoru ieskatā, nozīmīgākie tiesas secinājumi. Vienlaikus raksta autori vēlas izmantot izdevību, lai paustu savu viedokli par vairākiem lietas izskatīšanas gaitā aktualizētiem jautājumiem, kuri atšķiras no tiesas izdarītajiem secinājumiem vai par kuriem tiesa Spriedumā tieši neizteicās. ...
Artūrs Caics
žurnāls  16. Augusts 2022
Atjaunojamo energoresursu atbalsts: atskats uz iepriekšējo gadu transformācijām
Ar katru jaunu desmitgadi jautājums par vides aizsardzību kļūst aizvien aktuālāks. Enerģētikas jomā šī jautājuma svarīga daļa ir ne vien SEG1 emisiju samazināšana un energoefektivitāte, bet arī AER2 plašāka izmantošana enerģijas ražošanai. Savukārt plašāka AER izmantošana nereti ir iespējama vienīgi ar valsts atbalsta pasākumiem. Arī Latvijā ir bijuši ieviesti vairāki valsts atbalsta pasākumi, kuru tiesiskais regulējums laika gaitā ir pārdzīvojis ievērojamas izmaiņas. ...
Jurista Vārds
žurnāls  16. Augusts 2022
Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā
Iekšlietu ministrija 8. augustā Tiesību aktu projektu (TAP) portālā saskaņošanai nodevusi likumprojektu "Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā"1 (turpmāk – Likumprojekts). Piedāvājam izvilkumu no Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas). Likumprojekts izstrādāts, lai paredzētu iespēju Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem un bezvalstniekiem, kuriem Latvijā izdotā personu apliecinošā dokumenta derīguma termiņš ir beidzies laikā no 2020. gada 1. marta, to izmantot personas identificēšanai Latvijas Republikā līdz 2023. gada 30. aprīlim, ja dokuments nav kļuvis nederīgs citu iemeslu dēļ. ...
žurnāls  16. Augusts 2022
Īsumā...
Saeima 11. augustā pieņēma paziņojumu, kurā Krievijas īstenotā vardarbība pret civiliedzīvotājiem atzīta par terorismu un Krievija – par terorismu atbalstošu valsti. Saeima paziņojumā aicina Eiropas Savienības valstis nekavējoties apturēt tūrisma un ieceļošanas vīzu izsniegšanu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. ● ● ● 9. augustā, atsaucoties uz Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 36. panta ...
žurnāls  16. Augusts 2022
Par informācijas sistēmu pieejamību un e-pakalpojumu saņemšanu
11. augustā Valsts kontrole publiskojusi revīzijas rezultātus saistībā ar informācijas sistēmu (IS) pieejamību un e-pakalpojumu saņemšanu. Vai Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi var paļauties uz IS pieejamību un e-pakalpojumu saņemšanu? Diemžēl revīzijā Valsts kontrole neguva konkrētu atbildi: konstatētas vairākas problēmas saistībā ar to, kā valsts iestādes novērtē IS pieejamību un kā tās kopumā pārvalda IS. "Pirmkārt, ...
RĀDĪT VĒL / 27332