BIBLIOTĒKA Grāmatas

22. Februāris 2021 16:30

Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2020
1 komentāri

Juridiskās koledžas dibināšanas divdesmitajā gadadienā 2020. gada nogalē tā lasītājiem piedāvāja jau devīto Juridiskās koledžas zinātnisko rakstu krājumu. Tajā, atšķirībā no astoņiem iepriekšējiem sējumiem, ir publicēti tikai Juridiskās koledžas studentu pētnieciskā darba rezultātus, kas atspoguļojas viņu sagatavotajos zinātniskajos rakstos (visi raksti ir recenzēti). Tas nozīmē, ka šajā sējumā nav iekļauti akadēmiskā personāla zinātniskie raksti, kā tas parasti bijis iepriekš.

SKATĪT GRĀMATU [PDF]

Krājuma  zinātniskais redaktors un priekšvārda autors - Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis, Juridiskās koledžas direktors, skaidrojot pamatojumu šāda satura izvēlei, uzsver:  "Kāds ir pamatojums šādai izvēlei? Būtībā – ļoti pragmatisks – parādīt iespējami vairāk un plašāk mūsu studentu veikumu pētniecības jomā. Tas saistās ar Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto un valdības atbalstīto jauno pieeju koledžām kā mācību iestādēm, kas orientētas uz studentu profesionālo sagatavotību, atstājot otrajā plānā akadēmisko sagatavotību un teorētisko zināšanu apguvi, tajā skaitā, studentu pētniecisko darbu. Nevaram tam piekrist, jo mūsu koledžas izpratnē un praksē studentu sagatavošanā darba tirgum ir līdzsvaroti jāsabalansē gan teorētisko zināšanu, gan profesijai nepieciešamo praktisko iemaņu apguve.

Visās studiju programmās Juridiskajā koledžā tiek apgūti pētnieciskā darba pamati un metodika ne mazākā mērā kā tas notiek bakalaura programmu pirmajā un otrajā gadā universitātēs un augstskolās. Katrs referāts un īpaši – katrs studējošā izstrādātais kvalifikācijas darbs studiju noslēgumā, balstās uz studenta patstāvīgi veiktu pētījumu zinātniskā konsultanta vadībā. Vai katra pētījuma rezultātā top zinātnisks darbs un vai katrs pētījums uzskatāms par zinātnisku darbību – tas ir filozofisks jautājums, ko savulaik jau uzdevis Sokrāts, prasot: “Vai viens smilšu graudiņš ir kaudze, vai divi, trīs un četri smilšu graudiņi ir kaudze?” Tāpat, runājot arī par mūsu studentu pētījumiem, kuri, nenoliedzami, balstās uz zinātniskām me-todēm un satur novitātes elementus, nav svarīgi, vai tie tiešā veidā atbilst jēdzieniem “zinātnisks” un “zinātne”. Svarīgi, ka tie palīdz studentiem apgūt zinātniskā darba pamatus un metodes, kas tiem būs noderīgas gan savā profesijā, gan turpinot studijas tālākajos posmos bakalauru un maģistru programmās.

Ņemot to vērā, šajā zinātnisko rakstu krājumā piedāvājam lasītājiem pašiem vērtēt, cik zinātniski un cik nozīmīgi ir mūsu studentu veikto pētījumu rezultāti. Krājumā publicētie astoņu studentu darbi pārstāv dažādas koledžā apgūstamās pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmas. Raksti tapuši, pamatojoties uz jau aizstāvētajiem kvalifikācijas darbiem." 

2
VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri (1)
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Es!
23. Augusts 2021 / 09:33
0
ATBILDĒT
Ja!Prieka!
vēl bibliotēkā
Jānis Joņevs
Grāmatas
Avots: Latvijas Vēstnesis, 2022
Izdevums jauniešiem: "Satversme kabatā"
Augstākā tiesa
Grāmatas
Avots: Augstākā tiesa, 2022
Grāmata “Senāts lasa Satversmi”
Konkurences padome
Prakses materiāli
Avots: Konkurences padome, 2022
Konkurences padomes pārskats par iestādes darbu 2021. gadā
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra, Eiropas Padome
Grāmatas
Avots: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2022
Rokasgrāmata par Eiropas tiesību aktiem datu aizsardzības jomā
Anastasija Orehova
Prakses materiāli
Avots: Tiesu administrācija, 2022
Rokasgrāmatas "Latviešu valoda tiesu nolēmumos" atjauninātā redakcija
AUTORU KATALOGS