ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

1. Februāris 2011 /Nr.5 (652)

Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas problēmas
Par Civilprocesa likuma 400. panta pirmās daļas 1. punkta izpratni
28 komentāri
Mg. iur.
Andris Pešudovs
 

Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanā (turpmāk – SBPI) koncentrētā veidā izpaužas procesuālās ekonomijas princips. Civilprocesa likuma (CPL)1 50. nodaļā paredzētajā kārtībā kreditors darījuma formas dēļ, kas prasījumam piešķir publisku ticamību, var saņemt izpildu dokumentu ārpus prasības tiesvedības un pierādījumu pārbaudes. Šāda procesuālā kārtība vienlaikus gan taupa un ekonomiski izlieto tiesu sistēmas resursus, gan nodrošina zemus tiesāšanās izdevumus un īsu procesuālo termiņu pieteikuma izskatīšanai.

Taču minētā tiesību institūta mērķis padarīt civilprocesuālo kārtību efektīvāku tika būtiski apdraudēts, kad Augstākā tiesa (AT) CPL 400. panta pirmās daļas 1. punkta piemērošanu aprobežoja ar hipotēkas vai komercķīlas summu un piespiedu izpildes līdzekļa izvēli, un parādnieka atteikšanās vai izvairīšanās saņemt brīdinājumu tika atzīta par tiesiski pamatotu rīcību un vienlaikus par procesuālu šķērsli saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanai.

Ņemot vērā tieši kredīta līgumu, kuru izpilde nodrošināta ar publisku hipotēku vai komercķīlu, vadošo lomu pēdējo gadu civiltiesiskajās attiecībās, norādītās tiesību normas piemērošanai atbilstoši tās mērķim ir izšķiroša nozīme ne tikai konkrētas lietas ietvaros, bet arī tiesu sistēmā kopumā.

Pastāvošā AT interpretācija, paredzot ar ķīlas tiesības izlietošanu nedzēstās parāda daļas piedziņu prasības tiesvedības kārtībā, nepamatoti aizskar un ierobežo kreditora un parādnieka tiesības lietu izskatīt ātrā, lētā un efektīvā civilprocesuālā kārtībā. Turklāt šāda tiesību ierobežošana nav savienojama ar Latvijas Republikas tiesu sistēmas izaugsmi.

 

Jēdzienu gramatiska izpratne

Vispirms pievērsīsimies CPL 400. panta pirmās daļas 1. punkta jēdzienu gramatiskai izpratnei, jo te ir radītas būtiskas nesaskaņas. Bijušais AT Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs V. Jonikāns sakarā ar minētā panta piemērošanu pauda patiesi revolucionāru nostāju un plaši sludināja uzskatu par ķīlas līguma pakļaušanu SBPI un saistības pielīdzināšanu ķīlas tiesībai. Šāda liecība ir saglabājusies arī AT Senāta 2009. gada 22. aprīļa lēmumā lietā Nr. SPC-54/2009: "Pakļaujot izpildei saistību pēc Civilprocesa likuma 400. panta pirmās daļas 1. punkta, darbojas hipotēkas vai komercķīlas saistība." Neskatoties uz Civillikumā2 (CL) noteiktajām saistības un ķīlas tiesības dažādajām tiesiskajām sekām, šo ideju pārņēma arī viņa amata pēctecis, pašreizējais AT Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Z. Gencs. Tā, piemēram, savā 2010. gada 29. oktobra protestā pret Preiļu rajona tiesas tiesneša 2010. gada 29. jūlija lēmumu viņš norāda: "Par atbildīgo par saistību ir atzīstams ķīlas devējs."3

Būtībā pārpratumiem par tiesību normā ietverto juridisko jēdzienu "saistība" un "ķīla" (hipotēka vai komercķīla) gramatisku izpratni nevajadzētu rasties, jo tie skaidri ir definēti CL un Komercķīlas likumā4. Piemēram, aizdevuma līgums kā tiesisks darījums nodibina saistību tiesību, savukārt parādnieka saistību izpildes nodrošināšanai zemesgrāmatā nostiprinātā hipotēka kā ķīlas tiesība uz nekustamu īpašumu ir pieskaitāma lietu tiesību kategorijai. Lai gan ķīlas tiesības nodibināšanai un pastāvēšanai nepieciešams prasījums, par ko ķīla atbild, tomēr nodibinātā ķīlas tiesība un saistību tiesība turpina īstenot patstāvīgas un katrai tiesībai atšķirīgas tiesiskās sekas. CPL 400. panta pirmās daļas 1. punkta kontekstā tiesību piemērotājs saskaras ar saistību kā nodibinātas saistību tiesības tiesiskajām sekām, kas norāda uz parādnieka vai saistītās personas pienākumu kopumu un ķīlas tiesību kā lietu tiesību. Tiesneša galvenais uzdevums pieteikuma izskatīšanā ir saskatīt sakarību starp norādītajiem civiltiesību veidiem. Lai pakļautu izpildei saistību, viņam jākonstatē tās publiski ticamā forma – izpildes nodrošināšana ar ķīlu. Tāpēc AT minētais jēdziens – hipotēkas vai ķīlas saistība – pielietots nekorekti un neatbilst civiltiesiski normatīvajam regulējumam.

Saistībai un ķīlas tiesībai ir gan atšķirīgi to nodibināšanas materiāli tiesiskie pamati, gan tiesiskās sekas. Tieši sekām ir izšķiroša nozīme, jo ķīlas tiesība ir tiesība, bet saistība ir pienākums. Tāpēc no SBPI viedokļa izpildei pakļaujams parādnieka pienākums, lai kreditors tajā skaitā varētu izlietot tiesību.

Turklāt ķīlas līguma pakļaušana SBPI no tiesību viedokļa ir nelietderīga, jo reģistrētas hipotēkas vai komercķīlas gadījumā ķīlas devēja pienākums jau ir izpildīts un vienlaikus ir nepieciešams priekšnosacījums SBPI. Ņemot vērā, ka ķīlas tiesība jau ir nodibināta, tiesnesim atliek spriest tikai par saistības kā civiltiesiska pienākuma izpildes pakļaušanu piespiedu izpildei. Šajā sakarā nedrīkstam aizmirst, ka no ticamības viedokļa līgumam par saistībām un ķīlas līgumam ir vienāds spēks, jo, piemēram, atbilstoši Zemesgrāmatu likuma5 1.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri (28)
28 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
autoriem
11. Februāris 2011 / 10:36
0
ATBILDĒT
Šķiet, ka autori nav pilnībā iepazinušies ar Satversmes tiesas 2010. gada 24. novembra spriedumu lietā Nr. 2010-08-01 „Par Civilprocesa likuma 396. panta pirmās daļas vārdu „vai ķīlas ņēmējs, kuram ir tiesības pārdot ķīlu par brīvu cenu”, 396. panta otrās daļas vārdu „bet, ja pieteikumu iesniedzis ķīlas ņēmējs, – arī ķīlas līguma noraksts, pierādījumi par parādnieka brīdinājumu, ja vien no paša akta vai likuma neizriet, ka šāds brīdinājums nav nepieciešams”, 397. panta pirmās daļas vārdu „nepaziņojot par to pieteicējam un parādniekam” un 397. panta otrās daļas 1. punkta vārdu „vai ķīlas ņēmēja parādniekam un ķīlas ņēmējam ir tiesības nekustamo īpašumu pārdot par brīvu cenu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam” un 2010. gada 17. maija spriedumu lietā Nr. 2009-93-01 „Par Civilprocesa likuma 400. panta pirmās daļas 1. punkta un 405. panta pirmās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. Pat ja ar šiem spriedumiem par neatbilstošu Satversmei tika atzīta tikai viena CPL norma, pārējo Satversmes tiesas spriedumos vērtēto CPL normu interpretācija jebkuram tiesību normu piemērotājam Latvijā ir saistoša. Principā 2010. gada 24. novembra sprieduma lietā Nr. 2010-08-01 19.5. punktā secinātais „Līdz ar to Civilprocesa likuma 396. panta otrā daļa, ciktāl tā pieļauj to, ka netiek iesniegti pierādījumi par parādnieka brīdināšanu, ja no paša akta izriet, ka šāds brīdinājums nav nepieciešams, neparedz saprātīgu līdzsvaru starp parādnieka un ķīlas ņēmēja, kā arī sabiedrības interesēm. Tādēļ minētā norma šajā daļā neatbilst Satversmes 92. pantam” ļauj pamatoti apšaubīt raksta sadaļas „Parādnieka brīdināšana” pamatotību.

Un jā – Jonikāna kunga godaprāts tika apšaubīts acīmredzami nepamatoti.Kārlis
8. Februāris 2011 / 23:03
0
ATBILDĒT
Interesants raksts.

Andris nodeva kārtīgi. :)

uzskatu, ka pamats diskusijai..
Incognito
5. Februāris 2011 / 22:23
0
ATBILDĒT
Šie komentāri nav vērtējami augstāk par DELFI portālā sastopamajiem. Tas norāda vien uz komentētāju nekompetenci. Tā vietā, lai izteiktu juridiski pamatotu viedokli (piekrišanu vai nepiekrišanu), tiek izteikta personiska nepatika pret autoriem. Es, savukārt, kā juriste ceru, ka šis raksts ir sākums konstruktīvai diskusijai par problēmu, jo tāda tik tiešām šobrīd pastāv lietās par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu. Taču no komentētājiem nav jūtama izpratne par bezstrīdus tiesvedību. Nejauksim jurisprudenci ar politiku!
jojo
4. Februāris 2011 / 19:36
0
ATBILDĒT
Pešudovs ir ne tikai izbijis tiesnesis, bet arī kādreizējais Cēsu rajona prokuratūras prokurors. Vispār interesantus komentārus par viņu var palasīt, ierakstot Google divus vienkāršus atslēgas vārdus "Andris Pešudovs"...
haha
4. Februāris 2011 / 15:25
0
ATBILDĒT
Kritizētāji- pamēģiniet paši- aizdot kādam naudu un pēc tam mocīties un censties sadzīt parādnieku rokā. Un vienīgais kas jums pietrūks ir parādnieka paraksts uz brīdinājuma, nepietiks ne ar līgumu, ne ar faktu, ka parādnieks vnk ļaunprātīgi izvairās.

Parādnieks šajā gadījumā tiek aizstāvēts vairāk nekā kreditors, bēdīgi.
Subaru
3. Februāris 2011 / 15:41
0
ATBILDĒT
šim pārņemtajam vai pārkopētajam kreditora prasījuma veidam kā tādam nav nekāda vaina, vienīgi, tā parādnieka informēšanai ir jāgulstas uz kreditora pleciem, proti, tiesai apliecināt vai parādnieks patiešām ir saņēmis brīdinājumu (vai tas ir ierakstīts sūtījums, vai apdrošināts, vai ar kurjeru vai izmantojot tiesu izpildītāju pakalpojumus). Tiesa taču nesāk skatīt lietu, ja nav pārliecinājusies, ka atbildētājs vai prasītājs nav saņēmis uzaicinājumu, vairākkārtīgi izsūta!
Opozīcija komentāriem
3. Februāris 2011 / 13:14
0
ATBILDĒT
Parakstos zem katra raksta vārda, bet ar vienu iebildumu - izslēdzam no spēles patērētājus. Tā ir neaizsargātākā sabiedrības daļa, un tamdēļ pelna īpašu aizsardzību. Arī likums tos pielīdzina garā vājiem, tādiem, kuri nespēj atbildēt par savu rīcību. Turklāt patērētājam, piemēram, var vienkārši nepietikt naudas valsts nodevai, lai celtu prasību 406.panta kārtībā.

Kaut gan - no otras puses - vai Jūs, cienījamie komentētāji, zināt daudzus gadījumus, kad kreditora prasījums ir nepamatots pēc būtības, t.i. - kreditors atprasa neesošu parādu bezstrīdus kārtībā? Parastie iebildumi ir, ka maita bagātais kreditors (lasi - banka) atprasa parādu no Dieva un krīzes piemeklētiem nabadziņiem, tomēr parāds kā tāds pastāv. Un rodas pamatots jautājums - vai laika novilcināšana atrisinās jautājumu par parāda esamību? Pēc 3 gadu tiesāšanās parastajā kārtībā būs jāmaksā vienalga, bet šo 3 gadu laikā kreditora nauda bez jebkāda pamata atrodas pie parādnieka, kurš gūst no tās labumu.

Uzskatu, ka AT Senāts šīs sabiedrības daļas aizsargāšanai, neatrodot likumā noteiktu regulējumu, izdomā visādus pigorus, kuru attiecināšana vienlaikus arī uz komersantiem pamatīgi izkropļo tiesisko vidi.

Piemēram, kāda jēga bankai veikt SBPI un pildīt lēmumu par ķīlas pārdošanu, ja parādnieka bankas konts vai plīst no naudas, bet parādnieks vienkārši par kreditoru ņirgājas? Un ar ko bezstrīdus kārtība AT interpretācijā atšķiras no NĪ labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā?
Čaiņiks
2. Februāris 2011 / 22:49
0
ATBILDĒT
Pārfrāzējot rakstā citēto autoru - šādi raksti ir raksturīgi sliktiem un pērkamiem juristiem.
arī jurists
2. Februāris 2011 / 21:03
0
ATBILDĒT
Tas, ka parādnieka brīdināšanu autori uzskata tikai par formālu likuma prasību,ir aicinājums uz Satversmes 92.panta pārkāpšanu.Šāda parādu piedziņas procesuālā kārtība CPL, lai patiešām domātu par procesuālo ekonomiju,ir pārņemta no Vācijas. Taču vīzdegunīgie autori nav pat pacentušies papētīt Vācijas tiesisko regulējumu un praksi.Kā speciālās literatūras avots vācu mēlē izmantots (?) tikai viens novecojis tiesību filozofijai veltīts avots.Drīzāk vajadzētu diskutēt par summas, kas piedzenama šādā kārtībā, ierobežošanu.

Raksts patiešām nepatīkami aizskar vienu no godprātīgākajiem un kompetentākajiem AT tiesnešiem. Par tādiem autoriem mēdz teikt, ka viņiem jūra līdz ceļiem. Gan jau dzīve izmācīs.
Studente
2. Februāris 2011 / 12:54
0
ATBILDĒT
Man atkal jāsaka paldies autoriem!Pirmkārt, paldies par piedāvāto saīsinājumu SBPIotrkārt, nu šajā jomā ir polēmika.Treškārt, paldies A.Pešudovam (kad tas vēl bija tiesnesis) par vairākiem "interesantiem" lēmumiem lietās par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, bakalaura darbs bija interesantāks.Bet beigu beigās tomēr, jāatzīst, ka žēl resursu, kas tērēti šāda līmeņa raksta tapšanā un publicēšanā.
Bond, James Bond
2. Februāris 2011 / 12:23
0
ATBILDĒT
Abi ir no bankas, zviedru bankas, lielas zviedru bankas
laika apstākļi
2. Februāris 2011 / 12:18
0
ATBILDĒT
Kāda starpība, no kurienes pūš vējš? Svarīgi ir tikai tas, kas apslēpts pašā raksta saturā, un šim nolūkam ir pat labāk, ja nezina autoru pārstāvniecības fineses
Juristu Vārdam
2. Februāris 2011 / 12:10
0
ATBILDĒT
Turpmāk būtu lūgums norādīt autoru, īpaši tādu, kas izska tik būtiskus pārmetumus Augstākai tiesai, darba vietas un ieņemamos amatus. Tas, ka šīm, acīmredzot, bezkompromisu uzlecošajām zvaigznes ir maģistra izglītība, neko neizsaka.Tad arī pārējie varētu redzēt, no kuras puses vējš pūš.Šoreiz varbūt no banku puses?
ahoi
2. Februāris 2011 / 12:07
0
ATBILDĒT
Vai, kolēģi, Jums nešķiet mazliet jocīgs ierosinājums šim rakstam pievienot publikācijas ieteikumu, ņemot vērā, ka abi autori ir ieguvuši mg. iur. grādu un viens no viņiem ir bijis TIESNESIS (!!!!!). Mēs šeit nerunājam par 2. vai 3. kursa studentiem, bet par autoriem, no kuriem viens ir bijis piederīgs tiesu varas īstenošanai - to gan der paturēt prātā..
arī jurists
2. Februāris 2011 / 11:58
0
ATBILDĒT
Par šādiem "zinātniekiem" līdz šim nekas nav dzirdēts. Toties kā-ā-ādas ambīcijas! AT apkopojums esot neobjektīvs un tendenciozs, vienpusējs...Piekrītu kolēģiem, ka šis ir ļo-o-o-ti vienpusējs raksts, iespējams, pat nekaunīgs lobisms. Un mēs vēl cerējām uz jauno paudzi jurisprudencē :-(

Vai JV nevajadzētu tomēr atgriezties pie savulaik eksistējošās kārtības, kad šādu "zinātnieku" sacerējumiem vajadzēja pievienot tomēr zinātnes vidū atzītu autoritāšu rekomendāciju. Nevar būt situācija, kad gandrīz vai vienīgajā juristu žurnālā parādās raksti - mēs gudrīši, pārējie visi muļķi.Šie puiši varētu vēl savā kompānijā uzaicināt kādu tiesu izpildītāju, tad TROIKA būtu gatava un nekādus tiesu spriedumus nevajadzētu.Tālu nebūs jāmeklē, pirms kāda laika jau TV parādīja, kā, izmantojot negodīgi šo regulējumu, var dabūt pāris miljonus.
Preved Medved
2. Februāris 2011 / 00:28
0
ATBILDĒT
Vai Jurista Vārds jau publicē šādas kvalitātes rakstus? Sarakstīts tā, ka pat ņemot kortelīti talkā, neko nevar saprast. Kā krievi saka: "Ниасилил патамушта многа букафф".
Lasītājs
1. Februāris 2011 / 18:49
0
ATBILDĒT
Jāāāā...

Tas ir vienkārši... kauns...

Ja šo rakstu būtu uzrakstījuši Solncevas grupējuma "bratoki", citi reketieri vai viņu juridiskie konsultanti, nu tad es vēl saprastu. Bet šī raksta autori diemžēl ir neatkarīgās Latvijas juridiskās izglītības produkti. Un viens pat ir bijis apstiprināts par tiesnesi, īstenojis tiesu varu Latvijas Republikas vārdā.

Tā nu tiek atklāts mūsu juridiskās sistēmas atbaidošais kailums. Skumji, kolēģi!
B.Rudevska
1. Februāris 2011 / 18:35
0
ATBILDĒT
Iesaku abiem autoriem neapstāties savos „pētījumos“ un iet vēl tālāk savā radošajā izaugsmē. Kā nākamā pētījuma tēmu varu ieteikt šādu Latvijā vēl līdz šim nepētītu jomu: „Parādnieku pārdošana verdzībā kā demokrātiskas un tiesiskas valsts ekonomiskās attīstības un tālākās izaugsmes neatņemams priekšnosacījums“.
B.Rudevska
1. Februāris 2011 / 18:17
0
ATBILDĒT
Kā var rakstīt šādas muļķības! Raksta autori kā vienīgo un fundamentālāko civilprocesa principu izvirza procesuālās ekonomijas principu (citu principu laikam civilprocesā vairs nav), tas ir, tiesnesis izspriež lietu tik ātri, cik vien iespējams, rūpes par procesuālo ekonomiju ir tiesas pienākums, parādnieka brīdināšana negarantē nekādu viņa tiesību aizsardzību utt.. Bet kur tad visā šajā ekonomijā un zibenīgajā ātrumā paliek taisnīgums un veselais saprāts? Teikšu tā, ja nav sajēgas par taisnīgumu, kā arī par civilprocesu kā tādu un tajā valdošajiem pamatprincipiem, tad labāk nevajag rakstīt par atsevišķiem civilprocesuālajiem institūtiem un kur nu vēl šos „sacerējumus“ publicēt. Taču patiesībā raksts pēc stila un absurduma pakāpes ļoti līdzinās atsevišķu tiesnešu nolēmumos sastopamajai motivācijai, ko juristiem nākas ikdienā lasīt diezgan bieži… :(
Gogi
1. Februāris 2011 / 15:42
0
ATBILDĒT
Raksts ir arī par to, kā bratokiem maisa strādāt kautkāda augstākā tiesa.
RĀDĪT VĒL KOMENTĀRUS / 8
visi numura raksti
Inese Luste
Notikums
Nozīmīgas izmaiņas normatīvo aktu sistematizācijas nodrošināšanā
Ar 2011. gada 1. februāri Tieslietu ministrija normatīvo aktu sistematizācijas funkciju nodrošinās VSIA "Latvijas Vēstnesis" izveidotajā un uzturētajā bezmaksas tiesību aktu vortālā www.likumi.lv un pārtrauks šo funkciju pildīt ...
7 komentāri
Anda Smiltēna
Skaidrojumi. Viedokļi
Ministru un autonomo iestāžu ārējie normatīvie akti
Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei (turpmāk – Satversme) tiesības izdot ārējos normatīvos aktus ir tautai un Saeimai. Tomēr šie nav vienīgie subjekti, kas faktiski izdod ārējos normatīvos aktus. Šobrīd ārējos normatīvos ...
11 komentāri
Inese Luste
Nedēļas jurists
Inese Luste
1 komentāri
Sannija Matule
Akadēmiskā dzīve
Sekmīgi aizstāvēti divi promocijas darbi
Aizvadītajā nedēļā, 25. janvārī, Latvijas Universitātē savus promocijas darbus tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai sekmīgi aizstāvēja Zane Pētersone un Vadims Mantrovs.
Juridiskā literatūra
Pirmā grāmata par administratīvā pārkāpuma lietvedību ceļu satiksmē
Pagājušajā nedēļā, 28. janvārī, notika divu autoru – Gata Litvina (attēlā) un Kristīnes Aperānes – grāmatas "Admini­stratīvā pārkāpuma lietvedība ceļu satiksmē" (Rīga: Providus, 2011, 184 lpp.) prezentācija. Tajā ...
8 komentāri
AUTORU KATALOGS