ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

7. Janvāris 2014 /Nr.1 (803)

Ekonomiskās efektivitātes apsvērumi un Satversmē garantēto pamattiesību tvērums
3 komentāri
Mg.iur.
Mārtiņš Pētersons
zvērināta advokāta palīgs birojā "Borenius" 

Iepriekš žurnālā "Jurista Vārds" publicētajā rakstā1 autors teorētiskā līmenī aplūkoja ekonomiskās efektivitātes apsvērumu izmantošanu juridiskajā argumentācijā. Tika secināts, ka ekonomiskās efektivitātes apsvērumi ir politiski apsvērumi, kas var tikt izmantoti tikai juridisku argumentu ietvaros. Turklāt tiesa nedrīkst pati šādus apsvērumus izdarīt likumdevēja vietā.

Šā raksta mērķis ir minētās teorētiskās atziņas attiecināt uz tiesas darbību praksē. Autors analīzēs galvenokārt Latvijas Republikas Satversmes tiesas (turpmāk – Satversmes tiesa) praksi pamattiesību aizsardzībā, jo šī ir joma, kuras vērtējuma metodoloģijā šķietami visdabiskāk varētu tikt iekļauti ekonomiskās efektivitātes apsvērumi. Pamattiesību kā personu subjektīvo publisko tiesību centrālais jautājums ir par to, kā samērot indivīda tiesības ar sabiedrības kopējām interesēm. Savukārt valsts ekonomiskajai efektivitātei piemīt sabiedriski nozīmīga mērķa raksturs.

Pamattiesību aizsardzībā vislielākās problēmas un domstarpības rodas jautājumos par pamattiesību robežām – par valsts tiesībām sabiedrības interesēs ierobežot privātpersonu pamattiesības. Vērtējot, vai pamattiesības ierobežojums ir atzīstams par tiesisku, pirmkārt, jānoskaidro attiecīgās pamattiesības tvērums, otrkārt, ierobežojums un, treškārt, šā aizskāruma attaisnojamība.2 Tātad, pirms izvērtēt konkrēta pamattiesību ierobežojuma attaisnojamību, tiesību piemērotājam ir jānosaka attiecīgās pamattiesības tvērums (scope – angļu val., Schutzbereich – vācu val.).

Pamattiesības tvēruma robežas var būt noteiktas pašā pamattiesības formulējumā, piemēram, Satversmes 103. panta tvērumā ietilpst tikai tādu sapulču, gājienu un piketu brīvība, kas ir miermīlīgi. Pamattiesību tvērums var arī nebūt tieši izteikts pamattiesības formulējumā, un tādā gadījumā tas ir noskaidrojams interpretācijas ceļā.

Pamattiesību tvērums ir cieši saistīts ar likumdevēja rīcības brīvību. Proti, jautājumi, attiecībā uz kuriem likumdevējam ir rīcības brīvība, nav pakļauti tiesas kontrolei. Satversmes tiesa ir norādījusi: "Ņemot vērā valsts atšķirīgo pienākumu katru pamattiesību kontekstā, atšķiras arī valstij piešķiramā rīcības brīvība un attiecīgi – konstitucionālās tiesas kontroles tiesību apjoms."3 Līdz ar to šā raksta mērķis ir noskaidrot, vai tiesu vara drīkst izdarīt ekonomiskās efektivitātes apsvērumus, nosakot pamattiesību tvērumu un sekojoši tiesas kontroles apjomu.

Lai sasniegtu raksta mērķi, autors analizēs ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību (turpmāk – sociālās tiesības) tvērumu, jo tieši šīs pamattiesību grupas aizsardzība tradicionāli tiek saistīta ar ekonomiskās efektivitātes apsvērumiem.

 

1. Sociālo tiesību aizsardzība Satversmes tiesas praksē

Gan Latvijas pamattiesību teorijā,4 gan Satversmes tiesas praksē5 tiek atbalstīts viedoklis, ka sociālās tiesības ir nodrošināmas apmērā, kas atbilst valsts ekonomiskajām iespējām. Valstij ir piešķirama plaša rīcības brīvība, lemjot par sociālo tiesību jautājumiem.6 Vienlaikus Satversmes tiesas praksē ir nostiprināta t.s. sociālo tiesību kodola jeb minimālā aizsardzības līmeņa doktrīna, proti, "neatkarīgi no ekonomiskās situācijas un pat straujas ekonomiskās lejupslīdes apstākļos valstij saglabājas noteikts pamatpienākumu kopums, no kura tā nav tiesīga atkāpties. Viens no šādiem pamatpienākumiem ir garantēt tiesības uz sociālo nodrošinājumu vismaz minimālā līmenī, un šo tiesību mērķis ir, cik vien tas iespējams, kalpot cilvēka cienīgas eksistences nodrošināšanai".7

Ievērojot minētās atziņas, Satversmes tiesas praksē ir izstrādāta īpaša metodoloģija, kā pārbaudīt sociālo tiesību aizskāruma tiesiskumu. Proti, tiesai iespēju robežās ir jāpārbauda, vai: 1) likumdevējs veicis pasākumus, lai nodrošinātu personām iespēju īstenot sociālās tiesības; 2) šie pasākumi veikti pienācīgi, proti, vai personām ir nodrošināta iespēja īstenot savas sociālās tiesības vismaz minimālā apmērā; 3) ir ievēroti vispārējie tiesību principi.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri (3)
3 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Linga
7. Janvāris 2014 / 23:29
0
ATBILDĒT
Izlasīju abus rakstus: gan šo Mārtiņa Pētersona, gan blakus esošo Jura Rudevska. M.Pētersons raksta par trijām cilvēktiesību paaudzēm, bet J.Rudevskis taipat laikā šo ideju noraida un pat sauc par "aplamu un absurdu". Kuram no abiem ir taisnība?
Jānis > Linga
9. Janvāris 2014 / 11:14
0
ATBILDĒT
Cilvēktiesību iedalījumam paaudzēs ir gan vēsturisks, gan praktisks pielietojums. Vēsturiski tas attaino pasaules sabiedrības attīstību attiecībā un cilvēktiesību atzīšanu. Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas gaitā daudzas valstis negribēja atzīt cilvēktiesības tieši ekonomiskā rakstura dēļ (lielākais ienaidnieks noteikti, ka bija Padomju Savienība, kas uzskatīja, ka visas cilvēktiesības var tikt īstenotas tikai tiktāl, ciktāl valsts ekonomika atļauj). Pirmās tika atzītas tieši pirmās paaudzes cilvēktiesības - pilsoniskās un politiskās. Bet, kad dabisko tiesību doktrīna piedzīvoja renesansi, tad arī tika pamazām atzītas sociālekonomiskās un kultūras pamattiesības. 3.paaudzes cilvēktiesības teorijā vēl aizvien tiek noliegtas, bet tās jau arī sen ir ietvertas starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos.

Runājot par praktisko pusi, tad arī šeit ir vairāki plusi, kāpēc cilvēktiesības tiek dalītas 3.paaudzēs. Politiskās pamattiesības (daļa no 1.paaudzes tiesībām) var būt atkarīgas no personas pilsonības, piemēram, vēlēt un tikt ievēlētam Saeimas vēlēšanās, kad tai pat laikā tādas garantijas nevar attiecināt uz pilsoniskajām pamattiesībām, piemēram, tiesībām uz dzīvību, jo tas nonāktu pretrunā ar pamattiesību universāluma jēdzienu. 2.paaudzes pamattiesības ir vairāk atkarīgas no ekonomiskiem apsvērumiem, taču lielu daļu no tām var realizēt vienkārši aizliedzot diskrimināciju, piemēram, iestāties un dibināt arodbiedrības. Tātad paaudžu iedalījumam ir svarīga loma, pirmkārt, lai noteiktu, kuras pamattiesības var ierobežot pilsonības kritērija dēļ - tās nav sociālekonomiskās vai kultūras tiesības, piemēram, nevar paredzēt normatīvajos aktos noteikumu, ka tiesības uz darbu ir tikai Latvijas Republikas pilsoņiem. Otrkārt, lai noteiktu, kuru realizēšana ir atkarīga vairāk no valsts ekonomiskajiem apsvērumiem (tieši tā iemesla dēļ st. cilvēktiesību dokumentos 2.paaudzes pamattiesību saturs ir ļoti šaurs, jo atstāts katras valsts pašas kompetencē noteikt to realizācijas pakāpi) - piemēram, valsts nevar pateikt, ka nodrošinās tiesības uz dzīvību tikai personām, kas nav sasniegušas pensijas vecumu, jo pensionāri slimo daudz un to dzīvības uzturēšana izmaksā dārgi.

Tātad paaudžu dalījums ir gan vēsturiska, gan praktiska nozīme.
Ex officio Koala
7. Janvāris 2014 / 21:21
0
ATBILDĒT
It kā jau rakstā viss būtu, tomēr ļoti nepamet tāda teoretizēšanas sajūta... Teorija ir viens, bet prakse.. Ar to sanāk kā ar vienu kāju pieklibot.
visi numura raksti
Juris Rudevskis
Skaidrojumi. Viedokļi
Subsidiaritātes princips un valsts vīzija Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā
1932. gada jūnijā Īrijas galvaspilsētā Dublinā notika kāds vērienīgs starptautisks pasākums – Romas katoļu baznīcas 31. starptautiskais euharistiskais kongress, kas cita starpā atzīmēja Īrijas aizbildņa Sv. Patrika misijas sākuma ...
6 komentāri
Rasma Zvejniece, Augstākā tiesa
Notikums
Svin 95 gadu jubileju un atvadās no Senāta vēsturiskā nosaukuma  
Pagājušā gada 19. decembrī ar svinīgu sēdi tika atzīmēta Latvijas augstākās tiesu instances – Senāta – izveidošanas 95. gadadiena. 1918. gada 6. decembrī Tautas padome pieņēma "Pagaidu nolikumu par Latvijas tiesām un ...
Jurista Vārds
Tiesību politika
Saeimas Juridiskā komisija apkopo sesijas laikā paveikto
Pagājušā gada 23. decembrī noslēdzās Saeimas rudens sesija. Kopumā šajā sesijā parlaments pieņēmis 239 likumus, tostarp 20 jaunus likumus un grozījumus 219 likumos. Izskatīšanai komisijās nodoti 287 likumprojekti, no kuriem 256 ...
Sannija Matule
Notikums
Jauns portāls katram Latvijas juristam!  
Līdz ar jauno gadu būtiskas pārmaiņas skārušas arī līdzšinējo tīmekļa vietni juristavards.lv – no papīra izdevuma elektroniskās kopijas tā pārtapusi par patstāvīgu portālu katram juristam. Iepriekš žurnāla elektroniskā ...
8 komentāri
Augstākā tiesa
Juridiskā literatūra
Iznācis Senāta 2012. gada nolēmumu krājums
Pie lasītājiem devies Augstākās tiesas sagatavotais Senāta 2012. gada nolēmumu krājums, kas izdots VAS "Tiesu namu aģentūra" apgādā. Krājumā izlases kārtībā apkopoti visu Senāta departamentu – Civillietu, Krimināllietu un ...
AUTORU KATALOGS