ŽURNĀLS Informācija

29. Augusts 2017 /Nr.36 (990)

Tiek izsludināts divpadsmitais žurnāla “Jurista Vārds” pētniecisko darbu konkurss
Foto: Boriss Koļesņikovs

Jurista profesija ir aizraujoša, personību bagātinoša un intelektuāli izaicinoša, ja studiju gados tam ir ielikti labi pamati un prasmes. Turklāt, kā mūsu žurnāla sadaļā "Jurista vizītkarte" atzīts, tad šajā profesijā netrūkst arī cilvēcisko kaislību, kuras "jurisprudencē var izbaudīt pa pilnam"! Vai par Juristu ar lielo burtu lemts kļūt tikai izredzētajiem? Nebūt nē! Viss ir atkarīgs no paša centības, zinātkāres un prasmes "redzēt laukumu", jo faktiski nekad juridiskās problēmas nav izolētas. Latvija bija, ir un vēl tuvākās desmitgades būs izcilo iespēju zeme, kur darba devēji cīnās par labākajiem un talantīgākajiem jurisprudences prātiem. Mēs, žurnāls "Jurista Vārds", kalpojam šajā ziņā kā potenciālo un arī drosmīgo jauno juristu "tilts uz nākotni".

Tiek izsludināts divpadsmitais žurnāla "Jurista Vārds" pētniecisko darbu konkurss

Aicinām tevi, Latvijas augstskolas jurisprudences student vai nesenais absolvent, pārbaudīt sava pētnieciskā darba konkurētspēju, nododot to lasīšanai un vērtēšanai Latvijā atzītiem tiesību profesionāļiem! Darbs var būt arī par kādu šauru vai maz pētītu jautājumu (konkursa komisija ir priecīga no studentiem uzzināt ko jaunu), kā arī var nebūt tikt novērtēts pašmāju mācību iestādē ar visizcilāko vērtējumu (varbūt pasniedzēji kļūdās!). Galvenais, lai studiju gaitā veiktā pētniecība būtu iedvesmojusi attīstīt prasmes vispusīgi izpētīt apskatāmo juridisko problēmu, kā arī nonākt pie loģiskiem, no pētījuma izrietošiem secinājumiem un priekšlikumiem. Dalība vienīgajās nacionāla mēroga tieslietu studentu un jauno juristu zinātniski pētniecisko darbu sacīkstēs Latvijā dos iespēju gūt neatsveramu pieredzi un piedzīvojumu, kā arī iespēju šajā gadā piedalīties unikālā pasākumā – žurnāla "Jurista Vārds" 1000. laidiena svinībās, kas pulcēs daudzus Latvijas prominentus juristus.

Konkursa rīkošana un dalība tajā nozīmē ilgtermiņa ieguvumus gan žurnālam, gan konkursa dalībniekiem: šīs sacīkstes laureāti ir ļoti augstvērtīgs papildinājums "Jurista Vārda" autoru lokam, kas pakāpeniski un pārliecinoši nostājas līdzās pieredzējušām jurisprudences autoritātēm, savukārt ieraksts biogrāfijā, kas apliecina uzvaru šajā konkursā, var kļūt par nozīmīgu jebkura jaunā tiesībnieka profesionālās karjeras veicinātāju.

Konkursam darbus var iesniegt līdz 1. oktobrim (ieskaitot).

Labu veiksmi jau divpadsmitajā "Jurista Vārda" pētniecisko darbu konkursā!

Konkursa pieteikums .pdf
Konkursa pieteikums .doc
Konkursa rekomendācija .pdf
Konkursa rekomendācija .doc

 

"Jurista Vārda" pētniecisko darbu konkursa nolikums

Lai attīstītu Latvijas juristu diskusiju par aktuāliem tiesību teorijas un prakses jautājumiem, iesaistot tajā jaunos juristus, kā arī nolūkā atbalstīt Latvijas jauno tiesībzinātnieku centienus, žurnāls tiesiskai domai un praksei "Jurista Vārds" (izdevējs VSIA "Latvijas Vēstnesis") rīko ikgadēju pētniecisko darbu konkursu.

 

I. Konkursa dalībnieki

Konkursā var piedalīties ikviens valsts atzītas tiesību zinātņu profesionālās un akadēmiskās studiju programmas students, kurš mācās pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības, bakalaura vai maģistra studiju programmās, kā arī juristi, kas jau ir noslēguši tieslietu studijas.

 

II. Konkursa darba saturs

Konkursa dalībnieks izstrādā un iesniedz vērtēšanai speciāli rakstītu pētniecisku darbu, kurā analizēta kāda nozīmīga tiesību teorijas vai prakses problēma, kā arī piedāvāti iespējamie problēmas risinājumi.

Konkursam var iesniegt arī studiju procesā rakstītus pētnieciskos darbus (to skaitā bakalaura darbus, diplomdarbus un maģistra darbus, kas aizstāvēti 2016. vai 2017. gadā).

 

III. Konkursa darba forma

Speciāli konkursam rakstīta darba apjomam jābūt vismaz 20 000 rakstzīmēm.

Studiju procesā tapušu darbu var iesniegt tādā veidā, kādā tas ir izstrādāts.

Titullapā jānorāda, ka darbs tiek iesniegts žurnāla "Jurista Vārds" rīkotajam pētniecisko darbu konkursam, kā arī šādas ziņas par autoru:

 • vārds, uzvārds;

 • dzīvesvieta;

 • kontaktinformācija (tālrunis, e-pasta adrese);

 • mācību iestāde;

 • studiju programma (pirmā līmeņa augstākā, profesionālā, bakalaura vai maģistra) vai laiks, kad iegūts pēdējais akadēmiskais vai profesionālais grāds jurisprudencē;

 • norāde par to, vai pētnieciskais darbs ir speciāli rakstīts konkursam vai arī tapis studiju procesa ietvaros.

 

IV. Konkursa darba iesniegšana

Darbs jāiesniedz žurnāla "Jurista Vārds" redakcijā līdz 2017. gada 1. oktobrim, sūtot to uz e-pastu juristavards@lv.lv. Darbu var iesniegt tikai elektroniskā formātā. Pēc darba saņemšanas redakcija nosūta apstiprinājumu uz iesūtītāja e-pastu, ka darbs saņemts.

 

V. Pieteikums un rekomendācija

Iesniedzamajam darbam autors pievieno pieteikumu un augstskolas mācībspēka rekomendāciju darba iesniegšanai konkursā. Šim nolūkam ieteicams izmantot "Jurista Vārda" mājaslapā (juristavards.lv) pie konkursa nolikuma publicētās veidlapas. Rekomendācija nepieciešama visiem konkursa darbiem – gan konkursam speciāli rakstītajiem, gan tādiem, kas tapuši studiju procesā.

Pieteikumā darba autors norāda darba nosaukumu, ziņas par sevi, apliecina, ka ir iepazinies ar konkursa nolikumu un tam piekrīt, apliecina, ka iesniegtais darbs ir autora paša radīts, kā arī uzvaras gadījumā apņemas darbu piemērot publicēšanai atbilstoši "Jurista Vārda" redakcijas prasībām un noteiktajiem termiņiem.

Rekomendācijā augstskolas mācībspēks apliecina, ka konkursam pieteiktais darbs ir īpaši kvalitatīvs un var interesēt plašu juristu loku, darbā atklāti nozīmīgi, jauni vai maz pētīti tiesību jautājumi un problēmas, piedāvāti novatoriski to risināšanas veidi un/vai izdarīti zinātniski augstvērtīgi secinājumi.

Pieteikumu paraksta konkursa darba autors, rekomendāciju – augstskolas mācībspēks, kas iesaka darbu dalībai konkursā.

Pieteikumu un rekomendāciju ar parakstiem (ieskenētu vai parakstītu ar elektronisko parakstu) darba autors iesniedz žurnāla "Jurista Vārds" redakcijā līdz 2017. gada 1. oktobrim, nosūtot uz e-pastu juristavards@lv.lv.

 

VI. Vērtēšanas kritēriji

Konkursa darbi tiek vērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem:

 • problēmas identifikācija (nozīmīga / sarežģīta / interesanta tiesību jautājuma pamanīšana);

 • problēmas risinājums (piedāvāts oriģināls / veiksmīgs / argumentēts risinājums);

 • iespēju robežās izmantota aktuālā tiesu prakse;

 • izmantotie zinātniskie avoti (analīze izdarīta juridiskās doktrīnas kontekstā);

 • valoda (izklāsts labā latviešu literārajā valodā, ievērotas gramatikas normas).

 

VII. Konkursa komisija un vērtēšanas kārtība

Konkursam iesūtītos darbus vērtē komisija, kuras sastāvā ir žurnāla "Jurista Vārds" autori un redakcijas locekļi, kā arī augstskolu mācībspēki un citi Latvijā atzīti tieslietu lietpratēji. Komisijā nepiedalās konkursam pieteikto darbu zinātniskie konsultanti vai rekomendētāji.

Konkursa darbi tiek vērtēti pa konkursa sekcijām, kas tiek veidotas pēc tiesību nozaru principa (civiltiesības, valststiesības, krimināltiesības, tiesību teorija un vēsture, starptautiskās tiesības utt.). Par konkursa sekciju skaitu, tematiku un darbu sadalījumu pa sekcijām lemj žurnāla "Jurista Vārds" redakcija, izvērtējot konkursam iesniegto darbu tematiku.

Konkursam iesniegtos darbus lasa vairāki konkursa komisijas locekļi un darbiem piešķir līdz desmit punktiem par katru nolikuma VI nodaļā minēto kritēriju.

Uzvar autori, kuru darbi katrā konkursa sekcijā saņēmuši visvairāk punktu.

Ja kādā tiesību nozarē iesniegti vairāki līdzvērtīgi labi darbi, par uzvarētājiem tiek pasludināti visu šo darbu autori.

Gadījumā, ja kādā tiesību nozarē iesniegtie darbi nav pietiekami kvalitatīvi, konkursa komisija attiecīgajā sekcijā var neapbalvot nevienu no darbu autoriem.

Komisija piešķir arī veicināšanas balvas – par to skaitu un apjomu lemj atkarībā no iesūtīto darbu kvalitātes.

Lēmumu par konkursa uzvarētājiem un veicināšanas balvām pieņem žurnāla "Jurista Vārds" redakcija, apkopojot konkursa komisijas locekļu iesniegtos konkursa darbu vērtējumus.

 

VIII. Rezultātu paziņošana un balvas

Konkursa rezultāti tiks paziņoti konkursa noslēguma pasākumā 2017. gada novembrī.

Konkursā tiek piešķirtas balvas katrā konkursa sekcijā atbilstoši nolikuma VII nodaļai: žurnāla "Jurista Vārds" 2018. gada abonements un žurnāla izdevēja VSIA "Latvijas Vēstnesis" apgādā izdotā juridiskā literatūra. Komisija var piešķirt arī veicināšanas balvas – žurnāla "Jurista Vārds" 2018. gada pusgada abonementus un juridisko literatūru.

Konkursa kopvērtējuma uzvarētājam VSIA "Latvijas Vēstnesis" piešķir galveno balvu – naudas balvu un juridisko literatūru.

Balvas konkursa uzvarētājiem un dalībniekiem var piešķirt arī citi konkursa atbalstītāji.

 

IX. Konkursa darbu publicēšana

Galvenās balvas un veicināšanas balvas saņēmušie darbi saskaņā ar konkursa komisijas ieteikumu tiek publicēti žurnālā "Jurista Vārds" ar norādi, ka tie godalgoti 2017. gada pētniecisko darbu konkursā. Autori pārstrādā konkursā iesūtītos darbus atbilstoši redakcijas prasībām. Publicēto darbu autori saņem honorāru atbilstoši žurnālā "Jurista Vārds" noteiktajai kārtībai.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Jurista Vārds Tiek izsludināts divpadsmitais žurnāla “Jurista Vārds” pētniecisko darbu konkurss. Jurista Vārds, 29.08.2017., Nr. 36 (990), 6.-7.lpp.
8
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Sandijs Statkus
Skaidrojumi. Viedokļi
Samērīguma otrais elements – pamattiesību ierobežojuma nepieciešamība
Šajā nelielajā Satversmes tiesas prakses apkopojumā hronoloģiskā secībā tiks norādīts uz, autora ieskatā, būtiskākajām Satversmes tiesas atziņām par pamattiesību ierobežojuma samērīguma izvērtējuma otro elementu – ...
Gatis Bārdiņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Par terminiem “uzticība” un “uzticēšanās”
Latviešu valodā ir divi līdzīgi termini – "uzticība" un "uzticēšanās". Tie bieži vien tiek lietoti kā sinonīmi, lai gan to saturs ir atšķirīgs. Raksta mērķis ir izpētīt minētos terminus un to lietojumu Satversmes tiesas praksē.
Andris Melkers
Skaidrojumi. Viedokļi
Jauni izaicinājumi Latvijas nacionālajam ieroču aprites tiesiskajam regulējumam
Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tiesībās nav atrodamas tiesību normas, kas garantētu ES pilsoņiem tiesības uz ieročiem, kā, piemēram, tas ir noteikts ASV konstitūcijas 2. labojumā "Tiesības nēsāt ieroci", kas tika ieteikts 1789. ...
Valsts prezidenta kanceleja
Tiesību politika
Prezidents rosina Saeimai uzlabot likumdošanas procesu
Valsts prezidents Raimonds Vējonis šī gada 18. augustā nosūtīja Saeimas Juridiskajai komisijai vēstuli "Par likumprojektu "Grozījumi Saeimas kārtības rullī"" – priekšlikumus likumdošanas procesa pilnveidošanai, kuru mērķis ir celt ...
Vija Kalniņa
Informācija
Virza likumprojektu Starptautiskās tiesas jurisdikcijas atzīšanai
2017. gada 16. augustā Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu "Par Starptautiskās tiesas jurisdikcijas atzīšanu" un uzdeva Valsts kancelejai sagatavot iesniegšanai Saeimā.1 Likumprojekts paredz atzīt Apvienoto Nāciju Organizācijas ...
AUTORU KATALOGS