ŽURNĀLS Numura tēma

9. Februāris 2021 /Nr.6 (1168)

Tiesību prakse pandēmijas apstākļos: Latvijas un ārvalstu apskats
SATURA RĀDĪTĀJS

Kopš Covid-19 izraisītās pandēmijas sākuma pagājušajā gadā visā pasaulē veikti neskaitāmi pasākumi epidemioloģiskās drošības uzlabošanai. Šajā nolūkā Latvijā un citās valstīs pieņemti arī likumi un citi tiesību akti, kā arī vairumā valstu izsludināti dažādu veidu ārkārtējie stāvokļi, kas būtiski mainījuši sabiedrības dzīves organizāciju, palielinot valsts iestāžu pilnvaras un ierobežojot indivīdu pamattiesības kopējo interešu – sabiedrības veselības – vārdā. Iestādes izdevušas dažādu veidu administratīvos aktus un faktiski rīkojušās, piemērojot pandēmijas noteiktos ierobežojumus. Valstu rīcību gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī uzrauga cilvēktiesību organizācijas (piemēram, Latvijas Tiesībsarga birojs sniedzis vairāk nekā 30 atzinumus par Covid-19 ierobežošanas pasākumiem). Un likumsakarīgi, ka ir izvērsusies arī plaša tiesu prakse – gan konstitucionālās kontroles līmenī, gan vispārējo tiesu jomā, fiziskām un juridiskām personām cenšoties aizstāvēt savas intereses un tiesības un apstrīdēt valsts noteikto ierobežojumu pamatotību, samērību utt.

Šie procesi neizbēgami turpināsies līdz pat pandēmijas beigām un arī vēlāk – tikmēr, kamēr vien būs jūtamas tās sekas, tādēļ jebkurš situācijas apskats ir nepilnīgs, jo tiesību prakse visu laiku mainās un attīstās. Tomēr "Jurista Vārds" piedāvā lasītājiem ieskatu šā brīža situācijā – gan Latvijā, gan ārvalstīs. Šajā žurnāla laidienā apkopota informācija par Satversmes tiesā līdz šim iesniegtajiem pieteikumiem un Latvijas tiesu līdzšinējo praksi, sniegta iespēja ielūkoties vairāku Eiropas valstu un ASV tiesu praksē, kā arī piedāvāts pārskats par Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas līdzšinējo praksi ar Covid-19 saistītajās lietās un iespēja iepazīties ar Eiropas frankofono valstu (Francijas, Beļģijas, Luksemburgas) tiesu praksi.

 

Covid-19: Satversmes tiesas prakse

Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2020. gada pavasarī Satversmes tiesā (ST) ir saņemti 20 ar Covid-19 ierobežojumiem saistīti pieteikumi. ST ir saņēmusi pieteikumus par sejas masku valkāšanu, sertificēto sejas masku iegādi, pulcēšanās ierobežojumiem, politiskās partijas dibināšanas neiespējamību, dīkstāves pabalsta piešķiršanu, azartspēļu ierobežojumiem.1 Tāpat saņemti arī pieteikumi par ēdienu un dzērienu tirdzniecības vietu darba laika ierobežojumiem, pilnvērtīgu pašvaldību funkciju īstenošanas neiespējamību, pārvietošanās ierobežojumiem, skolu apmeklējumu bīstamību, reliģiskās darbības veikšanas ierobežojumiem, maznodrošināto personu tiesību aizsardzību un citiem līdzīgiem ierobežojumiem.

Šobrīd tiesā par Covid-19 ierobežojumiem ierosināta viena lieta – tiek apstrīdēta norma, kas liedza organizēt azartspēles pavasarī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā. Lieta ierosināta pērn, 30. oktobrī, un tā atrodas sagatavošanas stadijā līdz šī gada 30. martam.

Pirmais pieņemtais spriedums

Pagājušā gada 11. decembrī ST pieņēma pirmo spriedumu par Covid-19 ierobežojumiem. Tiesa nosprieda, ka ārkārtējās situācijas laikā noteiktie klātienes azartspēļu ierobežojumi atbilst Satversmei, savukārt interaktīvo azartspēļu ierobežojumi – neatbilst. Lai veicinātu ātrāku un vispusīgāku lietu izskatīšanu, šajā lietā tika apvienotas četras ierosinātās lietas.

Satversmes tiesa konstatēja, ka izskatāmajā lietā nevienai no iesniedzējām nebija aizskartas Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 49. pantā paredzētās tiesības. Tādējādi tiesvedība lietā daļā par Covid-19 likuma 9. panta iespējamo neatbilstību LESD 49. pantam tika izbeigta.

ST atzina, ka iesniedzēju uz licences pamata iegūtās tiesības veikt noteikta veida komercdarbību, organizējot klātienes un/vai interaktīvās azartspēles, ietilpst Satversmes 105. panta tvērumā.

Ar apstrīdētajām normām tika aizliegts organizēt azartspēles un izlozes, izņemot interaktīvās azartspēles, skaitļu izlozes un momentloterijas, bet inspekcijai tika noteikts pienākums apturēt visas azartspēļu organizēšanas licences gan fiziskajā, gan elektroniskajā vidē, ko tā īstenoja atbilstoši normatīvajam regulējumam. Tādējādi ar apstrīdētajām normām tika ierobežotas personu tiesības veikt konkrēta veida komercdarbību, kuru tās līdz šim veikušas, paļaujoties uz izsniegtajām licencēm.

Izskatīšanā esošie pieteikumi

Šobrīd Satversmes tiesas kolēģijās izskatīšanā ir trīs pieteikumi saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem.

Viens pieteikums ir par normu, kas liedza pieteikuma iesniedzējai veikt uzņēmējdarbību izklaides un dzērienu un ēdienu tirdzniecības jomā laika posmā no pusnakts līdz pulksten 6.30. Otrs pieteikums ir par termina "ārkārtējā situācija" ieviešanu. Savukārt trešais pieteikums aptver plašāku apstrīdēto normu un tēmu loku – pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka ierobežojumi aizskar maznodrošināto personu tiesības, personu tiesības, kurām ikdienā jādodas uz darbu ar sabiedriskā transporta pakalpojumu palīdzību, jāved apgādājamie uz mācību iestādi, pirmsskolas izglītības iestādi, jādodas uz preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas vietām. Šajā pieteikumā runāts arī par sejas masku lietošanu personām ar veselības traucējumiem, par aizliegumu iegādāties recepšu medikamentus un iespējām apmeklēt reliģiskas procesijas.

 

Žurnāla “Jurista Vārds” iznākšanas dienā, 9. februārī, Satversmes tiesa publiskoja aktualizētu informāciju par jaunajiem un izskatītajiem pieteikumiem.

Satversmes tiesā kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2020. gada pavasarī līdz 2021. gada 9. februārim saņemti 24 ar Covid-19 ierobežojumiem saistīti pieteikumi. 23 pieteikumi bija konstitucionālās sūdzības, no kuriem trīs bija kolektīvi pieteikumi. Savukārt viens pieteikums tika saņemts no pašvaldības domes par kārtību, kādā valsts sniedz aizdevumu pašvaldībām ārkārtējās situācijas laikā.

Pēc pieciem pieteikumiem tika ierosinātas lietas, visas par azartspēļu ierobežojumiem. Par četrām apvienotajām lietām (Nr. 2020-26-0106, Nr. 2020-27-01, Nr. 2020-32-01 un Nr. 2020-56-01) tika pieņemts spriedums decembrī. Apvienotajā lietā Nr. 2020-26-0106 Satversmes tiesa nosprieda, ka ārkārtējās situācijas laikā noteiktie klātienes azartspēļu ierobežojumi atbilst Satversmei, bet interaktīvo azartspēļu ierobežojumi – neatbilst. Par piekto ierosināto lietu Nr. 2020-62-01 šā gada janvārī tika pieņemts lēmums izbeigt tiesvedību lietā, jo prasījums izskatīts jau lietā Nr. 2020-26-0106.

Par atlikušajiem 18 pieteikumiem Satversmes tiesas kolēģijas ir pieņēmušas lēmumus par atteikšanos ierosināt lietu. Lielākā daļa pieteikumu atteikta tādēļ, ka nav ticis pamatots apgalvojums, ka attiecīgie Covid-19 izplatības ierobežošanas vai seku novēršanas pasākumi ir radījuši personu pamattiesību aizskārumu, bet daļa tādēļ, ka attiecīgais jautājums ir administratīvās tiesas kompetencē. Neviens pieteikums nav atteikts nepietiekama juridiskā pamatojuma dēļ. Šobrīd viens pieteikums par grāmatu tirgošanas ierobežojumiem līdz 28. februārim atrodas izskatīšanā kolēģijā.


RAKSTA ATSAUCES /

1.  Skat.: https://www.delfi.lv/news/national/politics/st-sanemti-20-pieteikumi-saistiba-ar-covid-19-ierobezojumiem.d?id=52821973

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Jurista Vārds Tiesību prakse pandēmijas apstākļos: Latvijas un ārvalstu apskats. Jurista Vārds, 09.02.2021., Nr. 6 (1168), 11.lpp.
5
VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Nataļja Puriņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Latvijas tiesu prakse saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem

Šī raksta mērķis ir piedāvāt lasītājiem ieskatīties dažos jautājumos saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem, kuri līdz šim ir izšķirti nacionālajās tiesās Latvijā.

Vineta Bei
Skaidrojumi. Viedokļi
Ieskats pandēmijas judikatūrā Eiropas Savienības frankofonajās valstīs
Šajā rakstā ir sniegts ieskats Francijas, Beļģijas un Luksemburgas tiesu judikatūrā dažādu ar pandēmiju saistīto ierobežojumu izvērtēšanā no pamattiesību un pamatbrīvību viedokļa, it īpaši noteikto ierobežojumu samērīguma ...
Tiesību prakse
Tiesu prakse ar pandēmiju saistītās lietās: dažādu valstu piemēri

Ārvalstu tiesu prakses apskatu sagatavoja: Vineta Bei (Austrija, Šveice, Bulgārija),  Vija Kalniņa (Lielbritānija, Īrija, Jaunzēlande, Nīderlande), Dina Gailīte (Vācija) un Kārlis Piģēns (ASV).

Vija Kalniņa
Informācija
Vācijā noteikto Covid-19 ierobežojumu konstitucionālā kontrole
Ierobežojumi Covid-19 izplatības mazināšanai noteikti teju visā pasaulē. 2021. gada 13. janvārī Latvijas Universitātes doktorantūras skola "Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās" ...
1 komentāri
Ringolds Balodis
Skaidrojumi. Viedokļi
Ārkārtējās situācijas normatīvais regulējums: vēsture un nākotnes izaicinājumi
Šis raksts turpina pērn vairākos "Jurista Vārda" numuros jau iezīmētos Latvijas Republikas Satversmes1 (turpmāk – Satversme) pilnveidošanas ceļus, ko ir aktualizējuši Covid-19 pandēmijas dēļ izsludinātie ārkārtas stāvokļi.2 ...
1 komentāri
AUTORU KATALOGS