ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

18. Janvāris 2022 /Nr.3 (1217)

Krimināllikuma 191. vai 221. pants?
1 komentāri
Valentija Liholaja
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesore 

Ievadam

Konstatējot problēmas Krimināllikuma1 (turpmāk – KL) 191. un 221. pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu pazīmju interpretēšanā un to nodalīšanā, Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 2018. gada 25. oktobra lēmumā lietā Nr. SKK-57/20182 secinājis, ka noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija saskaņā ar KL 221. pantu gadījumos, kad konstatētas nelikumīgas darbības ar faktiski muitošanai pakļautiem alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, ir bijusi saistīta ar personām uzrādītās apsūdzības saturu, proti, apsūdzība tikusi celta saskaņā ar KL 221. pantu. Šajos gadījumos tiesas atbilstoši Kriminālprocesa likuma 23. pantā noteiktajam, ka tiesas spriešana notiek tiesas sēdēs, izskatot un izlemjot pret personu celto apsūdzību, ir izlēmušas jautājumu par personas vainīgumu tai celtās apsūdzības ietvaros. Tādējādi Augstākā tiesa atzinusi, ka, lemjot par noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju gadījumos, kad konstatētas nelikumīgas darbības ar muitošanai pakļautām akcīzes precēm, būtiska nozīme ir celtās apsūdzības saturam – tajā norādītajiem faktiskajiem apstākļiem, kas noteic noziedzīgā nodarījuma juridisko kvalifikāciju, un apsūdzības viedoklim par noziedzīgā nodarījuma juridisko kvalifikāciju.

Kā to apliecina autores apzinātie tiesu nolēmumi par laika periodu no 2019. līdz 2021. gadam par noziedzīgiem nodarījumiem, kuru priekšmets ir bijuši tabakas izstrādājumi, tiesu praksē jautājums par KL 191. un 221. pantā ietverto noziedzīgo nodarījumu nošķiršanu arvien tiek risināts neviennozīmīgi, kvalificējot noziedzīgas darbības ar tabakas izstrādājumiem, kas Latvijas Republikā nonākuši, apejot muitas kontroli, vienos gadījumos saskaņā ar KL 221. pantu, citos gadījumos – saskaņā ar KL 191. pantu. Ņemot to vērā, nepieciešams pakavēties pie minētajās krimināltiesību normās ietverto noziedzīgo nodarījumu sastāvu pazīmēm un to norobežošanas kritērijiem.

 

KL 191. un 221. pantā ietvertie noziedzīgie nodarījumi

KL 191. pantā paredzēta atbildība par neatļautām darbībām ar muitošanai pakļautām precēm un citām vērtībām. Tā aktuālajā redakcijā, kas ir spēkā no 2020. gada 29. septembra,3 saskaņā ar panta pirmo daļu persona saucama pie atbildības par muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību glabāšanu, pārvietošanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu Latvijas Republikas muitas teritorijā bez muitas iestāžu atļaujas, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā. Ja panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, tas kvalificējams saskaņā ar panta otro daļu, bet, ja muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību glabāšana, pārvietošana, pārsūtīšana vai realizēšana Latvijas Republikas muitas teritorijā bez muitas iestāžu atļaujas izdarīta lielā apmērā, veidojas KL 191. panta trešajā daļā paredzētais īpaši kvalificētais sastāvs.

Pēc pēdējiem grozījumiem, kas izdarīti ar 2020. gada 3. septembra likumu, KL 221. panta pirmajā daļā noteikta atbildība par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā; panta otrajā daļā noteikta atbildība par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, un panta trešajā daļā – par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tas izdarīts lielā apmērā, vai par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa.

Kriminālatbildība par KL 191. un 221. pantā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem iestājas, ja to panta pirmās daļas dispozīcijā norādītās darbības izdarītas ievērojamā apmērā. Atbilstoši likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"4 23.1 panta otrajā daļā noteiktajam (attiecībā uz spirtu vai citiem alkoholiskajiem dzērieniem), atbildība par KL 191. un 221. pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, kas izdarīts ievērojamā apmērā, iestājas, ja alkoholiskā dzēriena daudzums sasniedz 10 litrus absolūtā spirta. Savukārt šā panta trešajā daļā (03.09.2020. likuma redakcijā) noteikts, ka atbildība par KL 191. un 221. pantā (attiecībā uz tabakas izstrādājumiem) paredzēto noziedzīgo nodarījumu, kas izdarīts ievērojamā apmērā, iestājas, ja tabakas izstrādājumu daudzums sasniedz: 1) 5000 cigaretes; 2) 2500 cigarillas; 3) 1250 cigārus; 4) 1250 gramus smēķējamās, karsējamās, šņaucamās vai košļājamās tabakas vai tabakas lapu, tabakas izstrādājumu orālai lietošanai vai citu tabakas izstrādājumu.

VĒL PAR ŠO TĒMU
— likumi.lv —
Krimināllikums  
komentāri (1)
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Lasītājs
11. Februāris 2022 / 09:58
0
ATBILDĒT
Pagājušā gada LU konferencē LU JF doktorants gan pauda atšķirīgu viedokli par KL 191.panta tvērumu, analizējot tos pašus Senāta nolēmumus

https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Juridiskas-konferences/JUZK-79-2021/juzk.79.60_Cevers.pdf
visi numura raksti
Jurista Vārds
Juridiskā literatūra
Jauna mācību grāmata cilvēktiesībās – ar zinātnisku vērienu
Pašā 2021. gada nogalē "Tiesu namu aģentūras" apgādā klajā nācis jauns, pārstrādāts un papildināts mācību grāmatas "Cilvēktiesības Latvijā un pasaulē" izdevums. Jāatgādina, ka šī pirms vairāk nekā 20 gadiem iznākusī ...
Rihards Erdmanis
Skaidrojumi. Viedokļi
Lietu izskatīšana apelācijas instancē rakstveida procesā

Šī raksta mērķis ir sniegt ieskatu rakstveida procesa pozitīvajos un negatīvajos aspektos, kā arī analizēt dažu citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi.

Sannija Matule
Informācija
Ārpustiesas ceļvedis – rīks tiesu atslogošanai
Tiesu administrācija Eiropas Sociālā fonda projekta "Justīcija attīstībai" ietvaros ir izstrādājusi bezmaksas tiešsaistes rīku automatizētām juridiskajām konsultācijām civiltiesībās – Ārpustiesas ceļvedi. Ar to paredzēts ...
Viktorija Soņeca
Tiesību prakse
Likumdevējam, nosakot absolūto aizliegumu, jāvērtē samērīguma princips
Satversmes tiesa 2021. gada 4. novembrī pasludināja spriedumu lietā Nr. 2021-05-01 "Par Civillikuma 242. panta 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 110. pantam", izbeidzot, pirmkārt, tiesvedību lietā daļā par ...
Inese Lībiņa-Egnere
Tiesību prakses komentāri
Komentārs par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2021-05-01
AUTORU KATALOGS