ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

20. Decembris 2022 /Nr.51/52 (1265/1266)

APL 31. panta otrās daļas interpretācija Satversmes 92. panta pirmā teikuma gaismā
Inga Bērtaite-Pudāne
Senāta Administratīvo lietu departamenta zinātniski analītiskā padomniece, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante 

Latvijas Republikas Satversmes1 (turpmāk – Satversme) 92. panta pirmajā teikumā paredzēts, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Satversmes 92. panta pirmais teikums ir cieši saistīts ar cilvēka cieņas konceptu. Demokrātijai, taisnīgumam un cilvēka cieņai ir vajadzīga tiesa.2 Īpaši būtiski tas ir administratīvi tiesiskajās attiecībās, kurām raksturīga subordinācija starp valsts varas īstenotāju un privātpersonu, kā arī valsts resursu pārākums attiecībā pret privātpersonu.

Satversmes 92. panta pirmais teikums administratīvajā procesā tiesā ir konkretizēts Administratīvā procesa likuma3 31. panta otrajā daļā. Tajā noteikts, ka pieteikumu, izņemot likumā noteiktos gadījumus, var iesniegt privātpersona, kuras tiesības vai tiesiskās intereses ir aizskartas vai var tikt aizskartas. Ņemot vērā to, ka taisnīga rezultāta sasniegšanas interesēs tiesību normas piemērotājam ir pienākums tiesību normu interpretēt atbilstoši augstāka juridiskā spēka tiesību normām,4 Administratīvā procesa likuma 31. panta otrā daļa ir interpretējama Satversmes 92. panta pirmā teikuma gaismā.

Lai gan Satversmes 92. panta pirmais teikums ietver vairākus tiesību uz taisnīgu tiesu elementus, šā raksta mērķis ir ieskicēt līdz šim Latvijas tiesību zinātnē mazāk aplūkotu jautājumu par Administratīvā procesa likuma 31. panta otrajā daļā minēto jēdzienu "tiesības vai tiesiskās intereses" saturu Satversmes 92. panta pirmā teikuma gaismā. No jēdzienu "tiesības vai tiesiskās intereses" satura ir atkarīga personas pieeja tiesai ar visām no tiesību uz taisnīgu tiesu izrietošajām garantijām. Līdztekus minētajam Administratīvā procesa likuma 31. panta otrā daļa pieļauj citos likumos paredzētus izņēmumus, kad administratīvajā tiesā var vērsties, nepastāvot "tiesību vai tiesisko interešu" aizskārumam. Tādēļ rakstā ieskicēta arī tādu izņēmumu no vispārējās kārtības kā actio popularis un pieteikuma kolektīvo interešu aizsardzībai pieļaujamība Satversmes sistēmā.

 

1. Satversmes 92. panta pirmā teikuma ģenēze

Satversmes pamattiesību kataloga normu iztulkošanā vēsturiskā likumdevēja gribai nav tik lielas nozīmes, paverot plašas iespējas tiesību piemērotājam izmantot nenoteikto tiesību jēdzienu konkretizācijas metodi un teleoloģisko iztulkošanas metodi.5 Tomēr plašākam kontekstam, kā arī lai saglabātu vēsturisku liecību, pirms pievērsties Satversmes tiesas un Senāta Administratīvo lietu departamenta (turpmāk – Senāts) aktuālajai judikatūrai attiecībā uz "tiesību un likumisko interešu" saturu, sniegts ieskats Satversmes 92. panta pirmā teikuma ģenēzē.

Sākot darbu pie Satversmes otrās daļas projekta, tiesības uz taisnīgu tiesu bija paredzētas 91. pantā un bija formulētas šādi: "Katrs var aizstāvēt savas likumiskās intereses tiesā."6 Komisijas 1997. gada 21. aprīļa sēdes protokolā saistībā ar 91. pantu iepriekš minētajā redakcijā norādīts: "Deputāti apspriež jēdzienu "likumiska interese". A. Seile saka, ka tiesas dažreiz nepieņem pieteikumus, kas aizstāv likumiskās intereses. Deputāti apspriež problēmu ar Privatizācijas aģentūru un konkursu rīkošanu."7 Komisijas sēdes audioierakstā8 dzirdams, ka deputāti apspriež problēmu, ka tiesas vairākos gadījumos uzskatījušas, ka tādēļ, ka tas tieši nav ierakstīts likumā, nav pārsūdzami Privatizācijas aģentūras lēmumi. Runājot par šīm tiesībām, tiek lietots jēdziens "likumiskas intereses". Deputāti diskutē arī par to, ka varētu būt likumiska interese pārsūdzēt procedūras pārkāpumus, bet ne konkursa komisijas lēmumu par uzvarētāju.

Uz nākamo komisijas sēdi, kas notika 28. aprīlī, tika piedāvāti divi 91. panta varianti: pirmais variants, ka katram ir tiesība aizstāvēt savas likumiskās intereses tiesā, un otrais variants, ka ikviens var savas tiesības aizsargāt tiesā.9 Komisijas sēdes protokolā norādīts: "Deputāti diskutē par jēdzieniem "tiesības" un "likumiskās intereses".

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Līga Dāce, Monta Krone
Skaidrojumi. Viedokļi
Satversmes kodols Senāta Administratīvo lietu departamenta praksē
Lai arī šogad svinam Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) simtgadi, tās ievads,1 kurā izskaidrots jeb padarīts redzams Satversmes kodols,2 vēl nav sagaidījis pat savu pirmo desmitgadi. Neskatoties uz to, relatīvi īsajā ...
Diāna Makarova
Skaidrojumi. Viedokļi
Sprieduma motīvu daļa tiesību uz taisnīgu tiesu kontekstā
Ikvienas demokrātiskas tiesiskas valsts pienākums ir nodrošināt efektīvu aizsardzību personai, kuras tiesiskās intereses ir aizskartas. Viens no aizsardzības mehānismiem ir neatkarīga tiesu vara, kuras konstitucionālā funkcija ir tiesas ...
Jautrīte Briede
Skaidrojumi. Viedokļi
Nenoteiktā tiesību jēdziena piepildīšana ar saturu administratīvajā procesā iestādē un tiesā
No Latvijas Republikas Satversmes 92. panta izrietošo tiesību uz taisnīgu tiesu pienācīgā nodrošināšanā administratīvajā procesā nereti mēdz būt nozīme tādu jēdzienu kā "nenoteiktais tiesību jēdziens", "rīcības brīvība" un ...
Anita Kovaļevska
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesības uz pilnas kompetences tiesu un novērtējuma brīvība
Novērtējuma brīvība ir viens no tiem gadījumiem, kad administratīvo tiesu kontrole pār valsts pārvaldes lēmumiem un darbībām ir sašaurināta. Raksta mērķis ir analizēt, vai šāds sašaurināts kontroles apjoms atbilst tiesībām uz ...
Santa Savina
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesas tiesības atteikt izskatīt klaji aizskarošu un izaicinošu procesuālo dokumentu
Tiesisku valsti raksturo gan konkrēti principi, gan noteikta sabiedrības kultūra un vērtības.1 Dzīve demokrātiskā un tiesiskā valstī prasa ikvienam respektēt tādas vērtības kā cilvēka cieņa un cilvēktiesību ievērošana, ...
1 komentāri
AUTORU KATALOGS