ŽURNĀLS Domu mantojums

25. Jūlijs 2023 /Nr.30 (1296)

Senākie drukātie juridiskie teksti latviešu valodā
Gandrīz aizmirsta, bet uzmanības vērta Latvijas juridiskās kultūras daļa
2 komentāri
Dina Gailīte
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktora zinātniskā grāda pretendente 
Senākais līdz mūsdienām saglabātais iespiestais likuma teksts latviešu valodā – Kārļa XI izdotais patents “Mūsu augsta un varena ķēniņa sodu likums pret to bērnu mušināšanu” (1684) – nosaka sodus par jaundzimuša ārlaulības bērna nogalināšanu. LU Akadēmiskajā bibliotēkā glabājas arī šis pats likums vācu valodā, kas tulkotājam acīmredzot kalpojis par starpnieku starp zviedru un latviešu valodu

Raksts tapis, paplašinot autores 2023. gada 14. aprīlī Latvijas Universitātes 81. starptautiskajā zinātniskajā konferencē nolasīto referātu "Juridisko tekstu seniespiedumi latviešu valodā: Latvijas juridiskās kultūras daļa", kas publicēts LU Akadēmiskā apgāda izdotajā rakstu krājumā: Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī. Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātnes rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023, 378.–387. lpp.
Pieejams: https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Konferences/2023/juzk-81/juzk.81.pdf

Ar daudziem pasākumiem vairāku gadu garumā pašlaik Latvijā tiek svinēta 500. jubileja kopš drukātā vārda aizsākumiem latviešu valodā.1 Līdz ar reformācijas nesto vilni – reliģisko tekstu, tai skaitā Bībeles, tulkojumiem – aizsākās Eiropas nacionālo valodu standartizācija, kas vēlāk kļuva par pamatu kultūras un tālākos gadsimtos arī politisko nāciju dzimšanai šajā kontinentā. Tas pilnībā attiecas arī uz latviešu valodas, kultūras un politisko vēsturi.

Starp cikla "Latviešu grāmatai 500" pasākumiem atrodam lekcijas par senākajām lūgšanu un praktisko padomu grāmatām latviešu valodā utt. Turpretī senāko latviešu juridisko tekstu izpētei līdz šim gan filologu, gan tiesībnieku vidū tikusi veltīta samērā maza uzmanība, kaut gan tieši šie iespieddarbi mūsu priekšteču dzīvi, uzvedību, priekšstatus par tiesībām un pienākumiem, personiskām un saimnieciskām attiecībām, jādomā, ir ietekmējuši ļoti būtiski, un tāpat ir iespējams, ka šajos senajos juridiskajos tekstos atrodamās normas atbalsojas arī 21. gadsimtā – ne vien juridiskās terminoloģijas formā, bet gluži praktisku normu veidā. Piemēram, noteikums, ka transportlīdzekļiem Latvijā uz ceļa ir jāievēro labās puses kustība un sabiedriskās vietās nav vēlams atrasties dzērumā un kauties…

Līdztekus šādām praktiskām atziņām, pētot tiesību vēsturi, ir iespējams nonākt arī pie konceptuālākām pārdomām par kultūru, tai skaitā juridisko kultūru. Citējot vācu eģiptologu Janu Asmanu (Jan Assmann), kultūra ir fenomens, kas darbojas kā "savienojoša struktūra" (konnektive Struktur) – gan tagadnes dimensijā (piedāvājot konkrētas sabiedrības locekļiem visiem paredzamus uzvedības modeļus un vispārpieņemtas vērtības kā orientierus), gan pagātnes dimensijā (iekļaujot sabiedrības apziņā kolektīvās atmiņas, vēstures izpratni, mītus utt.).2 Savukārt rakstības vai cita informācijas efektīvas saglabāšanas veida izgudrošana un pielietošana dod iespēju jebkurai kultūrai nodrošināt pārmantojamību pagātnes – tagadnes – nākotnes dimensijā.3 Mūsdienās, kad, izmantojot modernās tehnoloģijas, tiek radīts un uzkrāts neaptverams, brīžiem pārmērīgs un līdz ar to neizmantojams informācijas (tai skaitā juridiskās informācijas) apjoms, ielūkoties latviešu juridisko seniespiedumu unikālajās lappusēs – tas jebkuram pētniekam var sagādāt neviltotu prieku. Šāda rīcība, protams, pirmkārt, dod iespēju nodrošināt Asmana pieminēto (juridiskās) kultūras pārmantojamību – mūsdienu lasītājam iesniedzoties, teiksim, 300 gadu senā tiesiskā realitātē. Vienlaikus, lasot seniespiedumus, jurists var ne vien izzināt noteikumus, pēc kādiem latvieši dzīvoja pirms pāris gadsimtiem (un secināt, ka daudzi principi nav būtiski mainījušies), bet, piemēram, arī secināt, ka svarīgus juridiskus jautājumus var noregulēt arī ar ļoti lakoniska, uz pāris lappusēm ar lieliem burtiem nodrukāta likuma palīdzību.

Cik seni ir pirmie juridiskie teksti latviešu valodā? (Ja neņem vērā mutvārdu tradīcijā un paražu tiesībās saglabātās liecības.4) Kādā veidā latvieši, kas galvenokārt piederēja zemnieku kārtai un daudzi bija arī analfabēti, senāk uzzināja tiem saistošus uzvedības noteikumus? Vai ir pamatoti par latviešu juridiskās valodas, tai skaitā terminoloģijas, attīstību sākt runāt tikai līdz ar plaši zināmajiem Kurzemes un Vidzemes zemnieku brīvlaišanas likumiem 19. gadsimta sākumā, kā to mēdz uzsvērt veclatviešu rakstu valodas pētnieki5 un latviešu juridiskās terminoloģijas autoritātes?6

Ieskats bibliogrāfijās un kaut vai tikai Rīgā pieejamos seniespiedumu krājumos rāda: lai arī fragmentāri publicēti un maz saglabājušies, dažādi juridiski teksti latviešu valodā tikuši iespiesti jau vismaz kopš 17. gadsimta otrās puses. Latviešu valodas pētnieki7 šiem tiesību avotiem līdz šim, iespējams, ir pievērsušies vairāk nekā tiesībnieki, un šo situāciju būtu vērts labot.

Šis nelielais pārskats ir veltīts tam, lai īpaši mūsdienu Latvijas tiesībnieku saimei aktualizētu senākos latviešu juridiskos tekstus un, cerams, rosinātu pētnieku dziļāku interesi par šiem būtiskajiem, bet bieži vien nepelnīti piemirstajiem tiesību vēstures pieminekļiem. Arī Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja Dr. philol. Aija Taimiņa šī raksta autorei uzsvēra, ka priecātos, ja viņas pārziņā esošais bagātīgais Latvijas tiesību vēstures avotu krājums (kas gan pārsvarā lasāms nevis latviešu, bet vācu, zviedru un latīņu valodā) izpelnītos lielāku Latvijas tiesību zinātnieku un arī jurisprudences studentu uzmanību.

Akadēmiskās bibliotēkas, Misiņa bibliotēkas, kā arī Nacionālās bibliotēkas reto grāmatu un rokrakstu u.c. kolekcijās atrodams samērā plašs latviešu juridisko tekstu seniespiedumu klāsts. Tādēļ šajā pārskatā tiks minēti tikai atsevišķi piemēri, kas raksta autorei likās īpaši interesanti to iznākšanas laika, satura vai formas dēļ, – no senākajiem latviešu drukātajiem tekstiem līdz dzimtbūšanas atcelšanai 19. gadsimta sākumā, kas sakrīt arī ar radikāli jauna informācijas laikmeta sākumu (latviski sāk iznākt laikraksti) un pēc kura iezīmējas daudz plašāka normatīvo aktu un juridisko skaidrojumu plūsma latviešu valodā.

Visērtāk seniespiedumos orientēties, izmantojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālistu sastādīto katalogu ar izdevumu aprakstiem, tai skaitā norādēm – kurās Latvijas bibliotēkās tie pieejami.

komentāri (2)
2 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Inta
3. Augusts 2023 / 01:56
0
ATBILDĒT
No ievietotās saites neizdodas lejuplādēt PDF datni.
Redakcija > Inta
7. Augusts 2023 / 10:12
0
ATBILDĒT
Paldies, ka ziņojāt! Kolēģi novērsa tehniskos šķēršļus, un šobrīd saite darbojas korekti.

Atvainojamies par neērtībām!
visi numura raksti
Evita Kuzma
Skaidrojumi. Viedokļi
Jaunais nodokļu kontroles regulējums un vienošanās līguma noslēgšanas iespējas
2023. gada 30. jūnijā stājās spēkā grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas nosaka jauna nodokļu kontroles regulējuma ieviešanu, vienlaikus atsakoties no četriem dažādiem iepriekš īstenotiem pārbaužu veidiem, un ...
Paula Paidere
Skaidrojumi. Viedokļi
Pēdējās instances tiesas (ne)vēršanās EST pēc prejudiciāla nolēmuma
Artūrs Šuspāns
Skaidrojumi. Viedokļi
Konstitucionālās vērtības un tiesību normas Satversmes ievadā
Linda Lielbriede
Redaktora sleja
Ar kādām likmēm spēlējam jurista kvalifikācijas iegūšanas ruleti
10 komentāri
Patrīcija Bodniece
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autore Patrīcija Bodniece
Eksperte Konkurences padomes Analītiskajā departamentā. Līdz šim "Jurista Vārdā" publicēti trīs viņas raksti, pirmais – 2020. gadā. Visas autores publikācijas pieejamas Autoru katalogā juristavards.lv.
AUTORU KATALOGS