ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

16. Jūnijs 2020 /Nr.24/25 (1134/1135)

Nolēmumu izpildīšana lietās, kas izriet no saskarsmes tiesībām
Guna Berlande
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes izpilddirektore 

Tiesas sprieduma izpilde ir neatņemama tiesību uz taisnīgu tiesu sastāvdaļa.1 Turklāt no spriedumu izpildes, ar to domājot ne tikai tiesas spriedumu, bet arī lēmumu un citu institūciju un amatpersonu lēmumu izpildi, tiek sagaidīta ātra un efektīva nolēmumā noteiktā praktiska īstenošana. Šāda īstenošana nav iespējama bez kvalitatīva tiesiskā regulējuma.

Noteikt kārtību, kādā izpildāmi nolēmumi, kas izriet no saskarsmes tiesībām, ir īpaši liels izaicinājums, jo šādas izpildes centrā ir bērns, nevis nedzīvas lietas. Tādēļ gan izpildāmajam nolēmumam, gan izpildu procesam pirmām kārtām jābūt orientētam uz bērna, nevis izpildu lietas pušu tiesību un interešu nodrošināšanu. Bērns nav savu vecāku īpašums, taču gadījumos, kad bērna un vecāka saskarsmes īstenošana nonākusi līdz piespiedu izpildei, par bērna labāko interešu ievērošanu var runāt tikai nosacīti, jo cilvēki, kam tās primāri būtu jānodrošina, ir uzsākuši strīdu, kurā bērns tiek izmantots kā objekts savstarpējo pārmetumu risināšanā.

Līdz 2015. gada 29. oktobra grozījumiem Civilprocesa likumā2 nolēmumi par saskarsmes tiesību īstenošanu tika izpildīti Civilprocesa likuma 620. panta kārtībā. Saskaņā ar šo pantu, kas tika piemērots visu nolēmumu, ar kuriem parādniekam uzlikts par pienākumu izpildīt noteiktas darbības, izpildei, tiesu izpildītāja uzdevums bija konstatēt, vai parādnieks tam noteiktās darbības pilda, un, ja nepilda, tad nosūtīt sastādīto aktu tiesai naudas soda piemērošanai. Pirmreizējais naudas sods varēja tikt piemērots apmērā līdz 360 eiro, bet par atkārtotu nolēmuma nepildīšanu – 750 eiro. Praksē naudas sods ne vienmēr ir pietiekami efektīvs līdzeklis, jo mantiskais zaudējums, kas parādniekam jācieš, samaksājot sodu, īpaši, ja piemērotā soda apmērs nav liels, salīdzinājumā ar izpildāmo darbību var neradīt pietiekamu motivāciju. Jo īpaši tas attiecināms uz gadījumiem, kad izpildāmajai darbībai ir dziļi personisks raksturs kā, piemēram, pienākumam nodrošināt bijušajam laulātajam saskarsmi ar abu kopīgo bērnu.

Atzīstot pastāvošā tiesiskā regulējuma trūkumus, 2015. gada 29. oktobrī tika pieņemts likums "Grozījumi Civilprocesa likumā",3 ar kuru Civilprocesa likums4 cita starpā tika papildināts ar 74.5 nodaļu "Nolēmumu izpildīšana lietās, kas izriet no saskarsmes tiesībām". Lai gan nolēmumu izpildīšana lietās, kas izriet no saskarsmes tiesībām, joprojām tiek organizēta pēc principa "neizpildīšana – sankcija", pēc 2015. gada 3. decembra, kad likuma grozījumi stājās spēkā, piemērojamo sankciju spektrs ir palielinājies, organizējot tās no vieglākās uz bargāko. Proti, konstatējot nolēmumā noteiktā nepildīšanu, tiesu izpildītājs vispirms aktu nosūta tiesai naudas soda līdz 1500 eiro piemērošanai. Ja pēc tam, kad izskatīts jautājums par naudas soda uzlikšanu, parādnieks atkārtoti nepilda tiesu izpildītāja rīkojumu par pienākumu izpildīt nolēmumu un par to atkārtoti tiek sastādīts akts par nolēmuma nepildīšanu, tiesu izpildītājs nosūta šo aktu prokuratūrai, lai tā izlemtu jautājumu par kriminālprocesa uzsākšanu pret parādnieku sakarā ar viņa ļaunprātīgu izvairīšanos no nolēmuma izpildes, un bāriņtiesai parādnieka rīcības izvērtēšanai.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Veronika Krūmiņa, Kristīne Zemīte
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesvedību mijiedarbība bērnu tiesību aizsardzības strīdos
Vecāku savstarpējie no ģimenes tiesībām izrietošie strīdi pamatā tiek risināti civiltiesiskā kārtībā. Taču ir atsevišķi ģimenes tiesību aspekti, kas tiek risināti arī administratīvajā procesā. Visbiežāk tie ir strīdi ...
Ilona Kronberga
Skaidrojumi. Viedokļi
Kā uzlabot bērnu tiesību aizsardzību Latvijā
No 2019. gada 18. jūlija Latvijā ir strādājusi darba grupa bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidei. Pēdējā gada laikā autore ir aktīvi līdzdarbojusies šajā darba grupā un izdarījusi vairākus secinājumus gan par virzieniem, ...
Baiba Jugane-Lintere, Līva Upena
Skaidrojumi. Viedokļi
Centrālo iestāžu loma vecāku atbildības risināšanā starptautiskās sadarbības ietvaros
Pēdējos gadu desmitos daudzi Latvijas valstspiederīgie ir ieguvuši pastāvīgu dzīvesvietu citās valstīs, visbiežāk Eiropas Savienības (turpmāk – ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (turpmāk – EEZ) valstīs, jau sākotnēji ...
Līga Blūmiņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Rīkojums par bērna atgriešanu – starptautisks instruments vecāku tiesību un bērnu interešu īstenošanai
Raksta mērķis ir sniegt ieskatu Latvijas tiesu nostājā, izlemjot pieteikumus par bērna prettiesisku pārvietošanu pār Latvijas robežu. Apkopojums veidots žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajam laidienam par bērnu tiesībām vecāku ...
Māris Vainovskis, Laura Medne, Beatrise Bitāne
Skaidrojumi. Viedokļi
Pārrobežu lietas par bērnu prettiesisku pārvietošanu vai aizturēšanu: aktuālie prakses jautājumi
AUTORU KATALOGS