ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

22. Decembris 2020 /Nr.51/52 (1161/1162)

Eiropas pilsoņu iniciatīva: līdzdalības rīks, kas dod iespēju tikt sadzirdētiem
Viktorija Soņeca
LU Juridiskās fakultātes doktorante, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktore 

Ievads

Eiropas pilsoņu iniciatīva (turpmāk – EPI) ir ar Lisabonas līgumu1 ieviests līdzdalības demokrātijas rīks, ar kura palīdzību Eiropas Savienības (turpmāk – Savienība) pilsoņi var aicināt Eiropas Komisiju (turpmāk – Komisija) izstrādāt Savienības tiesību akta priekšlikumu, lai to pēc tam attiecīgi pieņemtu Eiropas Parlaments (turpmāk – Parlaments) un Padome. Vienlaikus jāuzsver, ka Savienības pilsoņiem ir pieejami arī citi instrumenti, t.i., lūgumraksta iesniegšana Parlamentam (Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk – LESD) 227. pants),2 SOLVIT,3 kā arī citu iespēju izmantošana. Piemēram, sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam,4 vēršanās pie Eiropas Patērētāju informēšanas centra tīkla, ja radušās grūtības, atrodoties vienā no Savienības dalībvalstīm, Norvēģijā vai arī Islandē un iepērkoties citā valstī (vienā no minētajām),5 kā arī iesaistīties tiesību aktu izstrādē6 – piedalīties sabiedriskajā apspriešanā un/vai paust viedokli, kā uzlabot Savienības tiesību aktus.7 Piebilstams, ka minētās iespējas saistītas ar LESD 20. un 24. pantā paredzētajām Savienības pilsoņa tiesībām8 un tālāk rakstā netiks apskatītas, jo šī raksta centrālais jautājums ir EPI.

Tomēr kas tad īsti ir EPI? Tā ir iespēja Savienības pilsoņiem, kas dzīvo vismaz septiņās dažādās dalībvalstīs, apvienot savus spēkus, lai gala rezultātā tiktu pieņemts jauns Savienības normatīvais akts vai arī tādējādi tiktu ietekmēta Savienības lēmumu pieņemšana kādā šiem pilsoņiem būtiskā jautājumā.9 Piemēram, pamatojoties uz EPI Water and sanitation are a human right! Water is a public good, not a commodity!,10 Komisija 2018. gada 1. februārī pieņēma priekšlikumu pārskatīt Dzeramā ūdens direktīvu.11 Šis priekšlikums cita starpā paredz dalībvalstīm pienākumu uzlabot ūdens pieejamību, tādējādi nodrošinot tā pieejamību arī neaizsargātām un marginalizētām iedzīvotāju grupām.12

Diemžēl Latvijas Republikā (turpmāk – Latvija) EPI instruments līdz šim nav analizēts un par to nav plaši diskutēts. Lai gan Latvijā ir likums "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu", kurš šādu nosaukumu ieguva pēc tam, kad 2012. gada 11. oktobrī tika pieņemti grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu",13 tomēr no paša likuma, kā arī tā grozījumu anotācijas neizriet, ka notikušas plašas diskusijas par EPI. Minētais likums regulē EPI tiktāl, ciktāl Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu (turpmāk – Regula Nr. 211/2011) nenosaka citādi,14 un tie ir tikai četri panti, kuros minēts, kā vākt paziņojumus par atbalstu EPI tiešsaistē (25.1–25.4 pants). Protams, vairāk informācijas var iegūt Cert.lv mājaslapā,15 tomēr, lai to tur meklētu, sākumā ir jābūt zināmam, ka šāds EPI instruments vispār pastāv. Tāpat norādāms, ka minētais likums nav grozīts, lai gan kopš 2020. gada 1. janvāra jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Regula Nr. 2019/788 par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (turpmāk – Regula Nr. 2019/788), nevis Regula Nr. 211/2011.

Raksta turpinājumā autore lasītāju iepazīstinās, pirmkārt, ar to, kas ir EPI un kāda ir šīs iniciatīvas pievienotā vērtība, otrkārt, Komisijas pieeju un lomu EPI reģistrēšanas procesā, un, treškārt, jaunāko Eiropas Savienības Tiesas – Vispārējās tiesas un Tiesas – judikatūru, ņemot vērā, ka šajā judikatūrā ietvertas galvenās Eiropas Savienības Tiesas atziņas jau no iepriekš izskatītām lietām. Tāpat tiks apskatīts arī viens no izplatītākajiem Komisijas atteikumiem EPI reģistrācijai, t.i., pilsoņu ierosinājums ir ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt Savienības tiesību akta priekšlikumu.

Piemēram, šāds atteikuma pamats norādīts tādām iniciatīvām kā Stop Brexit,16 Ethics for Animals and Kids,17 EU wide referendum whether the European Citizens want the United Kingdom to remain or to leave!,18 Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!19 u.c. Tomēr, vai vienmēr EPI ir ārpus Komisijas pilnvarām un vai Komisija rīkojas atbilstoši labas pārvaldības principam, tādējādi veicinot Savienības pilsoņu dalību Savienības demokrātiskajā iekārtā? Apsvērumi un atbildes uz šiem jautājumiem vienlaikus ar vispārēju skaidrojamu par EPI lasītājam tiek piedāvātas raksta turpinājumā.

 

Kas ir EPI?

1. EPI vēsture un būtība īsumā

Lai izprastu, kas ir EPI, jāielūkojas šīs iniciatīvas vēsturē. Sākotnējā iecere EPI ieviest ar Līgumu par Konstitūciju Eiropai (I-47. panta 4. punkts)20 izrādījās neveiksmīga, jo minētais līgums nestājās spēkā un tika aizstāts ar Lisabonas līgumu,21 ar ko grozīja Līgumu par Eiropas Savienību (turpmāk – LES) un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Vija Kalniņa
Intervija
Vispārējā tiesa – indivīdu tiesību aizsardzības nodrošinātāja
Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST) sastāv no divām tiesām – Tiesas, kas darbojas kopš 1952. gada, un Vispārējās tiesas, kas darbojas kopš 1989. gada. Vispārējā tiesa tika izveidota, lai atvieglotu Tiesas darbu un nodrošinātu ...
Inga Reine
Numura tēma
Eiropas Savienības Vispārējai tiesai pārvarot 30 gadu slieksni
Vineta Bei
Skaidrojumi. Viedokļi
Prasību pieņemamība izskatīšanai: Vispārējās tiesas judikatūra dažu kritēriju pārbaudē
3 komentāri
Anita Zikmane
Skaidrojumi. Viedokļi
Labas pārvaldības trīs aspekti jaunākajā Vispārējās tiesas judikatūrā
Ieva Andersone, Linda Reneslāce
Skaidrojumi. Viedokļi
Vispārējā tiesa un konkurences tiesības: kompetence un spriedumi tehnoloģiju jomā
AUTORU KATALOGS