ŽURNĀLS Akadēmiskā dzīve

21. Marts 2023 /Nr.12 (1278)

Jau drīzumā sāksies Latvijas Universitātes 81. starptautiskā zinātniskā konference

No 24. marta līdz 28. aprīlim Latvijas Universitātes (LU) 81. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros notiks plenārsēde un 13 sekciju sēdes tiesību zinātnē.

LU ikgadējā konference Juridiskajā fakultātē sāksies 24. martā ar sekciju "Advokātu loma tiesas procesu efektivizācijā" (sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģiju). Sekcijas tiešraidi ikviens interesents varēs skatīties LU Juridiskās fakultātes Youtube kanālā.

31. martā LU Juridiskās fakultātes konferenču zālē notiks sekcija "Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība starptautiskajās publiskajās tiesībās", ko vadīs asoc. prof. Artūrs Kučs.

11. aprīlī notiks civiltiesību sekcija "Privāt­autonomija un tās ierobežojumi". Tieši vai netieši kontekstā ar citiem tiesību institūtiem tiks aplūkots privātautonomijas princips, tā piemērošana, kā arī ierobežošanas tvērums. Civiltiesību sekcijā referenti analizēs aktuālos materiālo un procesuālo tiesību institūtus, teorijā un praksē sastopamos izaicinājumus to pareizā piemērošanā, uzmanību vēršot arī uz likumiskiem vai līgumiskiem ierobežojumiem, sagaidāmām tiesiskām sekām un iespējamiem risinājumiem.

13. aprīlī interesenti aicināti uz mediācijas aktualitātēm veltītu sekciju "Mediācija – vakar, šodien, rīt – uzkrātā pieredze – atziņas un jaunas iespējas". Mediācijas sekcijā tiks diskutēts par mediatoriem un mediācijai būtiskiem jautājumiem šobrīd un nākotnē. Par politikas iniciatīvu, kā attīstīt mediācijas pirmstiesas konsultāciju ieviešanu, par dažādiem veidiem kā vadīt mediāciju. Arī par mediācijas saistību ar civilprocesu – par mediācijas ieteikšanu un plānošanu atsevišķu kategoriju lietās un citiem jautājumiem.

14. aprīlī LU Mazajā aulā notiks plenārsēde "Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī". Plenārsēdē tiks referēts par tiesību ierobežojumu pieļaujamību un attaisnojamību demokrātiskā tiesiskā valstī. Tiesību ierobežojuma nepieciešamība, lietderība, samērīgums un ar to saistītie tiesiskie aspekti demokrātiskā tiesiskā valstī ir viens no juristu vidē visplašāk diskutētiem problēmu jautājumiem. Tēmas aktualitāti akcentē Covid-19 pandēmijas laikā noteikto ierobežojumu samērīgums un starptautiskā situācija Eiropā. Plenārsēde referēs Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, profesore Sanita Osipova un profesors Uldis Krastiņš.

14. aprīlī interesenti aicināti uz tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras sekciju "Demokrātiska tiesiska valsts – mērķi, uzdevumi un vērtības (teorijas, filozofijas, vēstures, ētikas un socioloģijas aspekti)". Sekcijā tiks diskutēts par demokrātiskas tiesiskas valsts mērķiem, uzdevumiem un vērtībām. Konferencei izvēlētās tēmas ietvars ir plašs, jo demokrātiskas tiesiskas valsts mērķi, uzdevumi un vērtības tiks analizētas no tiesību teorijas, vēstures, ētikas un socioloģijas skatpunkta. Diskusijā bez juristiem aicināti piedalīties arī citu zinātņu nozaru eksperti un interesenti.

14. aprīlī notiks sekcija "Tiesību zinātnes nākotnei" (doktorantu sekcija), kurā doktoranti referēs par sava zinātniski pētnieciskā darba gada rezultātiem. Promocijas darbu izstrādes tēmas ir atšķirīgas. Atšķirīgas ir arī diskusijai izvirzītās prezentējamās tēzes. Tieši šī tēžu daudzējādība pēdējos gados ir raisījusi dzīvas diskusijas un viedokļu sadursmes, radot dinamisku zinātnisku atmosfēru klātesošo vidū.

19. aprīlī notiks sekcija "Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība Eiropas Savienības tiesībās". Šajā Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras sekcijā tiks diskutēts par dažādiem tiesību ierobežojumu pieļaujamības un attaisnojamības aspektiem Eiropas Savienības tiesību kontekstā. Konferences sekcijai izvēlētās tēmas ietvars ir plašs, ļaujot aptvert dažādus šīs tiesību nozares aspektus. Tēmas problemātikas kontekstā tiks aplūkotas tādas tēmas kā, piemēram, ES tiesību piemērošana un mijiedarbība ar nacionālajām tiesībām, dažādi ES iekšējā tirgus tiesību aspekti, konkurences tiesības, arī ES institucionālās uzbūves un funkcionēšanas jautājumi. Sekciju vadīs asoc. prof. Kristīne Dupate.

20. un 21. aprīlī notiks divas, konkurences tiesībām veltītas, sekcijas. Pirmā no tām "Zaudējumu atlīdzība par konkurences tiesību pārkāpumiem – taisnīga līdzsvara meklējumos" veltīta vienai no pēdējā laika konkurences tiesību lielākajām aktualitātēm Eiropas Savienībā – jautājumiem saistībā ar zaudējumu atlīdzību par konkurences tiesību pārkāpumiem. Paredzams, ka sekcijas referenti diskutēs par Latvijā un vēl dažās Eiropas Savienības dalībvalstīs ieviesto zaudējumu apmēra prezumpciju karteļa vienošanās gadījumā, cēloņsakarības noteikšanu, kā arī citiem zaudējumu atlīdzības sakarā būtiskiem jautājumiem.

Otrā sekcija "Konkurences tiesības – tiesību ierobežojumi un ekonomiski pamatots regulējums" pamatā būs veltīta konkurenci ierobežojošu vienošanos un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas jautājumiem. Abās sekcijās ir iecerēta arī labāko LU studentu uzstāšanās.

26. aprīlī ieplānotas divas sekcijas krimināltiesību un kriminālprocesa jautājumiem. Sekcija "Krimināltiesību doktrīna un tās nozīme krimināltiesisko normu izstrādē un piemērošanā" un "Izmeklēšana pirmstiesas kriminālprocesā – personu tiesību nodrošināšanas un ierobežošanas robežas".

Konference tiks noslēgta 28. aprīlī ar sekciju par juridiskās augstākās izglītības aktualitātēm.

Plašāk – www.konference81.lu.lv.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
LU Juridiskā fakultāte Jau drīzumā sāksies Latvijas Universitātes 81. starptautiskā zinātniskā konference. Jurista Vārds, 21.03.2023., Nr. 12 (1278), 5.lpp.
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Viktorija Soņeca
Intervija
37 gadu pieredze Eiropas Savienības Tiesā
Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) delegācijas vizītes laikā "Jurista Vārdam" radās unikāla iespēja uzdot vairākus jautājumus EST sekretāram Alfredo Kalotam Eskobaram (Alfredo Calot Escobar), kas gandrīz visu savu profesionālo ...
Sandris Ādminis
Skaidrojumi. Viedokļi
Dzīvnieku tiesības: pelēkā zona starp lietas un personas statusu
Inese Bāra
Skaidrojumi. Viedokļi
Dzīvnieka statusa ietekme uz tiesisko regulējumu

Šī raksta mērķis ir izpētīt, kā dzīvnieka faktiskais statuss ietekmē pamatjēdzienu skaidrojumus tiesību normās, kā arī tiesiskā regulējuma saturu spēkā esošajos tiesību aktos.

Anete Apsīte
Skaidrojumi. Viedokļi
Dzīvnieka tiesiskais statuss: vēsturiskie un salīdzināmo tiesību aspekti
Aldis Černijs
Tiesību prakses komentāri
Administratīvās rajona tiesas prakse uzņēmumu pārejas lietās

Raksts sniedz ieskatu Administratīvās rajona tiesas praksē, izpildu procesa ietvaros izvērtējot uzņēmuma pārejas jautājumus.

1 komentāri
AUTORU KATALOGS